Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Γιατί δεν παίρνουν το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας οι ΟΒΑ;

Π.Ο.Ε.Σ. - Γιατί δεν παίρνουν το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας οι ΟΒΑ;

ΘΕΜΑ : Επίδομα Ιδιαιτέρων Συνθηκών Εργασίας

 

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ415/3/507868/Σ.5447/2017 Υπουργική Απόφαση κ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 3613, «Ανακατάταξη οπλιτών και επανακατάταξη εφέδρων για βραχεία περίοδο»)

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του σχετικού (α) νόμου, πέρα από το βασικό μισθό του άρθρου 126 παρέχεται, μεταξύ των άλλων και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το ύψος του οποίου, μεταξύ των άλλων, για το βαθμό του Λοχία και αντιστοίχων ορίζεται στα εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ.

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του σχετικού (β) οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται  εθελοντικά για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με το βαθμό που φέρουν και αποδοχές μόνιμου λοχία.

 

Όπως μας γνώρισαν συνάδελφοί μας, που ανακατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν βραχέως στις ΕΔ, δηλαδή κατατάχθηκαν ή επανακατατάχθηκαν στις ΕΔ με το θεσμό του Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), συμφώνως των διατάξεων της σχετικής (γ), δεν τους καταβάλλεται το εν θέματι επίδομα.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τη διευθέτηση του ανακύψαντος προβλήματος.