Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας ανθστών - υπξκών υγειονομικού ΣΞ

Π.Ο.Ε.Σ. - Χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας ανθστών - υπξκών υγειονομικού ΣΞ

ΘΕΜΑ : Χρόνος Διοίκησης – Ειδικής Υπηρεσίας Ανθστών – Υπξκών Υγειονομικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 60/09.8.2019/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.

β.    ΠαΔ 4-19/2012/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ

γ.    Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το (α) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλεται, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αναδεικνύει ένα μείζον πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με το χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΣΞ, που υπηρετούν κατά διαταγή της Υπηρεσίας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ), προκειμένου να τύχουν συνυπηρέτησης μετά των στρατιωτικών ιατρών συζύγων των και οι οποίοι καλούνται να μετατεθούν μακράν της Κρήτης (βλ. 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ κα), προκειμένου να συμπληρώσουν το χρόνο αυτό.

Στη (β) σχετική δεν προβλέπεται για τους Ανθστές – Υπξκούς Υγειονομικού που υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, ότι ο χρόνος κατά τον οποίο υπηρετούν σε έτερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τριτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (του ΠΝ ή της ΠΑ) πλην των αμιγώς όμοιων τούτων που ανήκουν στο ΣΞ, λογίζεται ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να καλούνται να μετατίθενται, προκειμένου να πληρώσουν το ως άνω τυπικό προσόν (χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας) μακράν της οικογενείας τους και της οικογενειακής τους εστίας, ακυρώνοντας όμως έτσι στην ουσία τη νομική υποχρέωση της Υπηρεσίας για συνυπηρέτησή τους με έτερο στρατιωτικό, που η/ο ίδια/ίδιος δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης, κατά πρόταση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ., του Παραρτήματος «ΙΒ» του (β) σχετικού, προσθέτοντας στις θέσεις στις οποίες η υπηρεσία λογίζεται εξ ολοκλήρου ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία έχει μετατεθεί το στέλεχος για λόγους συνυπηρέτησης ή κοινωνικών κριτηρίων, ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως όπου ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ειδικότητά του».

Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κανονιστικών κειμένων σε διακλαδικό επίπεδο, περί των Μονάδων – Υπηρεσιών στις οποίες ο χρόνος κατά τον οποίο υπηρετούν τα στελέχη λογίζεται ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του (γ) σχετικού, σύμφωνα με την οποία, πλέον, για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

60 2019 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

152 2019 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΣΤΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΥΓ by ΠΟ ΕΣ on Scribd