Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στρατιωτικών

ΘΕΜΑ Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Στρατιωτικών

α. ΠΔ 432 (ΦΕΚ Α΄ 162/83, «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)

β. Φ.700.1/9/317689/Σ.22/11.2.2016/ΓΕΕΘΑ/Γ6

γ. Υπ΄ αριθμ. Υ1.Γ.Π.οικ.92490/2013 απόφαση κ. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 2745, «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής»)

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 12 του (α) σχετικού, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε περιοχές όπου δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός, ο οποίος να είναι αναλόγου ειδικότητος ή δεν λειτουργεί στρατιωτικό νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου θεραπευτικών μέσων ή ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, δικαιούνται περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων και των ετησίων υγειονομικών εξετάσεών τους) σαν εσωτερικοί ασθενείς κατά προτεραιότητα στα κρατικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, αγαθοεργού πρωτοβουλίας ή ιδιωτικές κλινικές και σαν εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες γιατρούς εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η ανάγκη της οποίας (περίθαλψης) βεβαιώνεται από τον ελεγκτή ιατρό ή ΔΥΓ/Σχηματισμού (και για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών).

2. Σύμφωνα, επίσης, με το (β) σχετικό, το οποίο ευρίσκεται ακόμη σε ισχύ, σε εκτέλεση του (γ) ομοίου, όσον αφορά στη στελέχωση των Τμημάτων Υγειονομικής Υποστήριξης (ΤΥΥ) εντός των hot-spots (HS) και relocation centers (RC) διατίθενται αποσπώμενοι, μεταξύ των άλλων και στρατιωτικοί ιατροί.

3. Με το παρόν έγγραφό μας και σε συνέχεια προγενεστέρων ομοίων, προσπαθούμε να αναδείξουμε προβλήματα που σχετίζονται με διαφοροποίηση τήρησης του ως άνω υφισταμένου πλαισίου ή πιθανά κενά αυτού, ειδικώς στα νησιά (και ειδικότερα στα απομακρυσμένα), προκειμένου, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να επιλυθούν.

4. Ενδεικτικά σας γνωρίζουμε, όπως μας έχει μεταφερθεί, ότι:

α. Στελέχη του ΣΞ που υπηρετούν στη νήσο Λέρο, παρόλο που λειτουργεί κρατικό θεραπευτήριο, όταν πρόκειται να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας τους (ΒΥΠ), προκειμένου στη συνέχεια να εκτελέσουν εντολές, αναγκάζονται να μεταβαίνουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν μέσω τρίτων τα ΒΥΠ τους στην 80 ΑΔΤΕ (Κω) για θεώρησή τους από στρατιωτικό ελεγκτή ιατρό, ενώ η θεώρηση θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει από τον ελεγκτή ιατρό του δημοσίου, αφού ούτως ή άλλως έτσι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β. Για τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο (τσεκ απ) των ως άνω στελεχών, παρόλο που αυτός διενεργείται στο τοπικό κρατικό θεραπευτήριο με εξετάσεις που συνταγογραφούνται από τον στρατεύσιμο ιατρό, αυτές οφείλουν να θεωρούνται πάλι από ελεγκτή ιατρό της 80 ΑΔΤΕ (Κω), στις περιπτώσεις δε, όπου δεν τυχαίνει να υπηρετεί στρατεύσιμος ιατρός, τα ΒΥΠ πρέπει να αποστέλλονται στην Κω και για συνταγογράφηση από στρατιωτικό ιατρό, ενώ η συνταγογράφηση θα μπορούσε να γίνει από το κρατικό θεραπευτήριο.

γ. Στελέχη τόσο του ΠΝ, όσο και του ΣΞ, τα οποία πρόκειται να μεταβούν σε κεντρικό στρατιωτικό νοσοκομείο για εξετάσεις προστατευόμενων μελών, δίχως να διαθέτουν οικία ικανή να τους φιλοξενήσει, αναγκάζονται να ενοικιάζουν καταλύματα σε ξενοδοχεία λόγω αδυναμίας της Υπηρεσίας να χορηγήσει στέγη ικανή να φιλοξενήσει για λίγες ημέρες τις οικογένειες των στελεχών.

δ. Ενώ στα νησιά που λειτουργούν δομές φιλοξενίας προσφύγων (hot spot) υπηρετεί με απόσπαση στρατιωτικός ιατρός και μάλιστα με ημερήσιο ωράριο, δεν επιτρέπεται να εξυπηρετήσει τα στελέχη των τοπικών Μονάδων των ΕΔ, για θέματα ελεγκτή ιατρού ή πρώτων ιατρικών γνωματεύσεων.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε τα εξής:

α. Για την περίπτωση της υπηρεσιακής μετακινήσεως στελεχών για λόγους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να θεσπιστεί διακλαδική διαδικασία που να εμπεριέχει όλα τα διαθέσιμα ανά περιοχή οικήματα, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι προς μετακίνηση να δύναται όπως αιτούνται υπηρεσιακά τη χορήγηση οικήματος προς κάλυψη των αναγκών τους.

β. Ως προς τις υφιστάμενες δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών:

(1) να ελεγχθούν οι υπάρχουσες διαδικασίες περί θεώρησης συνταγών ΒΥΠ, ιδίως στον ΣΞ, ώστε να τηρούνται απαρεγκλίτως οι προβλέψεις του (α) σχετικού, περί των παρεχομένων δυνατοτήτων μέσω κρατικών νοσοκομείων ή ιδρυμάτων, άνευ περαιτέρω στρεβλώσεων διά υπηρεσιακών μηχανισμών.

(2) να τροποποιηθεί το (α) σχετικό, ως εξής:

«Άρθρο 4

1. Στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, εκτός των μελών των οικογενειών τους, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται, όπως καθορίζεται με τους ειδικούς κανονισμούς και διαταγές από:

α. Τους Γιατρούς των Μονάδων.

β. Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

γ. Δημόσια Νοσοκομεία ή Θεραπευτήρια, στις περιπτώσεις όπου δεν θα απαιτηθεί αναρρωτική άδεια άνω των είκοσι (20) ημερών.»

2. Οι Στρατιωτικοί που ασθενούν, στις περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υπηρετεί Στρατιωτικός γιατρός ο οποίος να είναι αναλόγου ειδικότητας, ή δεν λειτουργεί Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, η δε κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του στο πλησιέστερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή αν αυτή κρίνεται ασύμφορη για το Δημόσιο ή το στέλεχος εφόσον δεν δικαιούται πλήρους αποζημιώσεως, ή αν η μετακίνηση κρίνεται ιατρικώς μη αναγκαία σε σχέση με την έκταση της παθήσεως, δικαιούνται περίθαλψης σαν εξωτερικοί ασθενείς, κατά προτεραιότητα στα Κρατικά Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Ιδιωτικές Κλινικές και σαν εξωτερικοί ασθενείς από ιδιώτες γιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων ή Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

3. Επίσης επιτρέπεται η νοσηλεία των Στρατιωτικών σε μη Στρατιωτικά Νοσοκομεία (κατά προτεραιότητα στα Κρατικά, Αγαθοεργού Πρωτοβουλίας, Ιδιωτικές Κλινικές), ή η εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς, σαν εξωτερικούς ασθενείς, από ιδιώτες γιατρούς, αν πρόκειται για οποιοδήποτε νόσημα ή σωματική βλάβη απότοκο εκτάκτου συμβάντος ή ατυχήματος η ή μετάβαση του στρατιωτικού δεν είναι άμεση, όπως στην περίπτωση των νησιών. Στην περίπτωση της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας αυτή διαρκεί όσο απαιτεί η πάθηση.

4…..

5. Για την ετήσια υγειονομική εξέταση των Στρατιωτικών εφαρμόζονται αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται στην περιοχή στρατιωτικός ιατρός ή αυτός ευρίσκεται μακράν του τόπου όπου υπηρετεί ο Στρατιωτικός και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης μετάβασής του, όπως σε νησιά, οι συνταγογραφήσεις πάσης φύσεως δύνανται όπως γράφονται από ιατρό του δημοσίου κέντρου παροχής υπηρεσιών υγείας κατόπιν επιδείξεως σχετικού εγγράφου το οποίο χορηγεί η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, η δε θεώρησή τους θα γίνεται από τον ελεγκτή - ιατρό του δημοσίου κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 6

8. Για τους στρατιωτικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος, που δικαιούνται περίθαλψη που αναφέρονται στο άρθρο αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ειδικές περιπτώσεις δαπανών περίθαλψής τους, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, όπως παρακάτω: …»

(3) ειδικώς για την περίπτωση των ελεγκτών ιατρών, να τροποποιηθεί  το (β) σχετικό κατά τρόπο που να παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των στελεχών μία φορά την εβδομάδα από στρατιωτικούς ιατρούς που έχουν αποσπαστεί σε δομές φύλαξης προσφύγων, ιδίως στα απομακρυσμένα νησιά όπου υφίσταται τέτοια ανάγκη.

(4) να δημιουργηθεί ένας πιο ευέλικτος μηχανισμός χορήγησης αδειών (μέχρι καθορισθέντος ορίου που θα κριθεί κρίσιμο), ώστε τόσο τα στελέχη, όσο και η Υπηρεσία να μην εμπλέκονται σε περιττά έξοδα και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς άσκοπων μετακινήσεων για περαιτέρω ιατρικές γνωματεύσεις (πχ για χορήγηση βεβαιώσεων οίκοι νοσηλείας ή μικρών αναρρωτικών αδειών).

6. Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση των προτάσεών μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

7. Ο κ. Α/ΓΕΣ παρακαλείται όπως δώσει τις κατάλληλες οδηγίες – κατευθύνσεις προς τις Μονάδες του ΣΞ, για απαρέγκλιτη εφαρμογή των προβλέψεων του (α) σχετικού, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του προσωπικού και η οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, όσον αφορά τη μετακίνηση (του προσωπικού) για θεώρηση των ΒΥΠ του από στρατιωτικούς ελεγκτές ιατρούς, εφόσον η θεώρηση και κατ΄ επέκταση και η συνταγογράφηση μπορούν να γίνουν από τους ελεγκτές ιατρούς των διαφόρων κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

ΠΟΕΣ 505/2019 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία