Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.ΟΕ.Σ. - Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού στρατιωτικών

Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού στρατιωτικών

ΘΕΜΑ   :    Ημερήσια Αποζημίωση Εξωτερικού

 

α. Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.845/36/40304/Σ.8633/21.5.2018 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1906, «Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την περιοχή του Κοσσόβου»)

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.845/38/40310/Σ.8637/21.5.2018 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1906, «Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στο Λίβανο»)

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του σχετικού (α) νόμου, η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με έναρξη ισχύος της (της υποπαραγράφου), από 1.1.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

2. Την 21.5.2018 εκδόθηκαν οι σχετικές (β) και (γ) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, για τους στρατιωτικούς που μεταβαίνουν για υπηρεσία στο πλαίσιο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων/αποστολών στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο και Λίβανο, πλην όμως στο άρθρο 3 αυτής ορίζεται ότι η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 29.5.2018 και όχι από την 1.1.2016, όπως σαφέστατα ο νόμος όριζε, με αποτέλεσμα οι πραγματικώς δικαιούμενοι να μην μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε έναν έκαστο.

 

3. Θεωρώντας ότι η ως άνω ημερομηνία επί των κοινών υπουργικών αποφάσεων (29.5.2018) αναγράφηκε από παραδρομή, καθόσον σε καμία επιμέρους διάταξη του σχετικού (α) νόμου δεν ορίσθηκε διαφορετικά, παρακαλούμε για τη διόρθωσή της από το λανθασμένο («…. τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.») στο ορθό («….. την 1.1.2016.») και επανέκδοση των οικείων αποφάσεων.

 

4. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.