Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μειωμένο ωράριο εργασίας

Π.Ο.Ε.Σ. - Μειωμένο ωράριο εργασίας

ΘΕΜΑ : Μειωμένο Ωράριο Εργασίας

α. N.3257/2004 (ΦΕΚ A΄ 143, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

β. Ν.4305/2004 (ΦΕΚ Α΄ 237, «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27/08.4.2015 έγγραφό μας

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 9 του σχετικού προβλέπεται, μετά από διαχρονικές παρεμβάσεις μας και αιτήματά μας, ότι: «1. Το προβλεπόμενο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1483/1984 (Α` 153), μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζεται στο στρατιωτικό προσωπικό και στους στρατιωτικούς δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι: α) έχουν ή επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία ή β) με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων κατά μονάδα, υπηρεσία, οργανισμό ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο οποίο εργάζεται το στρατιωτικό αυτό προσωπικό και οι στρατιωτικοί αυτοί δικαστές. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία. 2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67%. 3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου γνωματεύει η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή των Ε.Δ., ύστερα από παραπομπή από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο της μονάδας, υπηρεσίας, οργανισμού ή νομικού προσώπου, όπου υπηρετεί ο δικαιούχος. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, μαζί με σχετική αίτησή του, την ιατρική γνωμάτευση.».

Ωστόσο, από τις ως άνω διατάξεις εκλείπουν οι πρόνοιες για τους συναδέλφους μας, όπως επανειλημμένως σας έχουμε ενημερώσει/τονίσει, οι οποίοι κατά τα ανωτέρω επιμελούνται ατόμων έως 15 ετών, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 27 του (β) σχετικού.

Κατόπιν των ανωτέρω, επαναφέρουμε τη πρότασή μας, όπως τούτη διατυπώθηκε με το (γ) σχετικό, ως εξής:

«Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.3257/2004 (Α΄ 143), αντικαθίστανται ως εξής: «2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία είναι τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1. 3. Για την ασθένεια ή την αναπηρία των προσώπων της παραγράφου 1, γνωματεύει το οικείο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή η Ανώτατη κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Υγειονομική Επιτροπή. Η μείωση του ωραρίου εργασίας πραγματοποιείται με απόφαση των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ή της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, με σχετική αίτησή του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή, ή αντίγραφο της συμφωνίας των συζύγων του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα για την επιμέλεια, καθώς και ιατρική γνωμάτευση από την οποία προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.».