Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μέριμνα για στρατιωτικούς, δικαστικούς συμπαραστάτες ΑΜΕΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Μέριμνα για στρατιωτικούς, δικαστικούς συμπαραστάτες ΑΜΕΑ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

 

Με το άρθρο 25 του (α) σχετικού, το οποίο αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του (β) όμοιου, μετά από σχετική πρότασή μας [ιδέτε (γ) σχετικά], η οποία υιοθετήθηκε από τη νυν πολιτική ηγεσία, στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, μετά από αναφορά τους, στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή.

 

Με τη (β) σχετική έχουν θεσπιστεί ειδικά και συγκεκριμένα διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες προσωπικού των ΕΔ, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και οι συνάδελφοί μας που προστατεύουν ΑΜΕΑ, πλην όμως δεν έχει επέλθει ακόμη τροποποίηση των σχετικών διατάξεων αυτής [της (β) σχετικής], κατά πλήρη συμμόρφωση με την τροποποίηση ανωτέρω παραγράφου, για τους στρατιωτικούς που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία.

 

Κατόπιν τούτου προτείνουμε και παρακαλούμε όπως με ενέργειές σας εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποιήσεων ως εξής:

  • Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποποιείται ως εξής: «3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω: α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ καθώς και αυτοί που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ΑΜΕΑ, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ, απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
  • Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποποιείται ως εξής: «β. Όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ΑΜΕΑ, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ».
  •   Το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β΄ 1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποποιείται ως εξής: «α. Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ΑΜΕΑ, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ατόμου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση ΑΜΕΑ».

Ευελπιστούμε στην αποδοχή της πρότασής μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.