Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεταφορικό Ισοδύναμο και Έλληνες στρατιωτικοί

Π.Ο.Ε.Σ. - Μεταφορικό Ισοδύναμο και Έλληνες στρατιωτικοί

ΘΕΜΑ : Μεταφορικό Ισοδύναμο και Έλληνες Στρατιωτικοί

 

ΣΧΕΤ : Ν.4551/2018 (ΦΕΚ Α΄ 116, Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»)

 

1. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και γ του άρθρου 1 του σχετικού, ορίσθηκε ότι: «α. Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση….. γ. Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου.».

 

2. Σύμφωνα, εξάλλου, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου, ορίσθηκε ότι: «Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι: α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς. β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, θεωρούνται επίσης: αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), για όσο διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172), στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α'81)….».

 

3. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 10 του ανωτέρω σχετικού, ορίσθηκε ότι: « Το μέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα, αντίστοιχα, στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οινούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονήσι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο. Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.».

 

4. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού: «….. Παρά τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της νησιωτικότητας (άρθρο 101 του Συντάγματος) η απόσταση των νησιών από το «κέντρο» συνέχισε να επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα των κατοίκων….  Η γεωγραφική απομόνωση, λόγω της ασυνέχειας του χώρου, οδήγησε σε αυξημένο κόστος σε χρόνο και χρήμα όλων των οικονομικών λειτουργιών, τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της νησιωτικής ζωής δεν αξιοποιήθηκαν ως εργαλείο ανάπτυξης της Χώρας. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη μιας νέας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στη νησιωτικότητα, η οποία δεν πρέπει να διαμορφώνει όρους μειονεξίας, αλλά αξιοποιήσιμης ιδιαιτερότητας. Συγκεκριμένα αποτελεί προϊόν μιας μεθοδικής προσπάθειας, ώστε τα ελληνικά νησιά να «έρθουν πιο κοντά» στην ηπειρωτική Ελλάδα, με αναμενόμενα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα στην προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα…. ορίζονται οι δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. και θεσπίζεται ως μοναδικό κριτήριο αυτό της κατοικίας… Επίσης, αναφέρονται και κατηγορίες πληθυσμού που, παρά το ότι δεν έχουν μόνιμη κατοικία, διαμένουν στα νησιά που εφαρμόζεται το μέτρο και μετακινούνται συχνά από και προς αυτά, ώστε κατά πλάσμα δικαίου να νοούνται ως μόνιμοι κάτοικοι για την εφαρμογή του νόμου….».   

 

5. Όπως είναι γνωστό σε όλους, οι Έλληνες στρατιωτικοί (ιδίως οι υπηρετούντες στο Στρατό Ξηράς) μετατίθενται υποχρεωτικώς (παρά τη θέλησή της), εκτελώντας διαταγές, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να καλύψουν επιχειρησιακές υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη την Επικράτεια (και σε απομακρυσμένες δυσπρόσιτες περιοχές), μεταξύ των άλλων και στα νησιά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του σχετικού, πλην όμως, για ακόμη μία φορά εξαιρέθηκαν του μεταφορικού ισοδύναμου.

 

6. Θεωρώντας ότι η ανωτέρω εξαίρεση διέλαθε από αμέλεια και αβλεψία της προσοχής του νομοθέτη, προτείνουμε, όπως στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του σχετικού, προκειμένου τύχει πλήρους εφαρμογής από 1.1.2019, συμπεριληφθεί υποπερίπτωση ηη στην οποία να ενταχθούν και οι Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται στις περιοχές του άρθρου 10.