Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Μοριοδότηση Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ)

Π.Ο.Ε.Σ. - Μοριοδότηση Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ)

ΘΕΜΑ : Μοριοδότηση Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καστοριάς

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Καβάλας

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.330/162031/Σ.3649/2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1854, «Σχολεία υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ.»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.») 

Επανερχόμενοι στο (α) σχετικό συνημμένο έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.), σας αποστέλλουμε το (β) όμοιο έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), που αφορά σε πρότασή της για μοριοδότηση του υποχρεωτικού Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Υπολοχαγού, που καθορίστηκε με τη (γ) σχετική και παρακαλούμε για την υιοθέτησή της και τροποποίηση της (δ) όμοιας, που προφανώς εκ παραδρομής δεν έχει εισέτι τροποποιηθεί.   

..............

ΘΕΜΑ : Μοριοδότηση Σχολείου Υπολοχαγών (Ο-Σ)

α. ΥΑ Φ.330/162031/Σ.3649/24 Αυγ 11/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ (ΦΕΚ Β΄1854)  (Σχολεία υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ.)

β. ΥΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ Β΄468) (Περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.)    

γ. ΥΑ Φ.330/124/230395/Σ.6762/4 Οκτ 19/ΓΕΕΘΑ/Β2 (ΦΕΚ Β΄3877)  Τροποποίηση της αριθμ. Φ.330/162031/σ.3649/26-7-2019 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ. (Β΄1854), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1. Με το άρθρο 2 του (α) σχετικού, καθορίστηκαν τα Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προϋπόθεση προαγωγής στον επόμενο βαθμό.

2. Με το (γ) όμοιο επήλθε τροποποίηση στο ως άνω άρθρο 2, συμπεριλαμβάνοντας στα υποχρεωτικά σχολεία το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), στον βαθμό του Υπολοχαγού.

3. Με την ΥΑ του (β) ομοίου και στο Παράρτημα «Α», καθορίστηκε η παραμετροποίηση των κριτηρίων μεταθέσεων σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη στην παράγραφο 2 και μοριοδοτούνται, οι επιδόσεις σε Σχολεία – Σχολές των στελεχών στα υποχρεωτικά σχολεία και την ΑΔΙΣΠΟ (ή ισότιμες σχολές), χωρίς να καθορίζεται η μοριοδότηση του υποχρεωτικού πλέον σχολείου των Υπολοχαγών (Ο-Σ).

4. Κατόπιν των παραπάνω η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτείνει όπως η παράγραφος 2 του παραρτήματος «Α» του (β) σχετικού τροποποιηθεί όπως παρακάτω:

Τροποποίηση στο Παράρτημα «Α» της ΥΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/ 14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ Β΄468)

2. Επιδόσεις σε Σχολεία – Σχολές

Λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των στελεχών στα υποχρεωτικά σχολεία και την ΑΔΙΣΠΟ (ή ισότιμες σχολές), όπως παρακάτω:

α. Για τις Παραγωγικές Σχολές, λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο ………………

β. Για το βασικό σχολείο Ανθλγών – Μ.Λοχιών (Διοικητικών) – το σχολείο της ειδικότητας Μ.Λοχιών (Τεχνικών και Φροντιστών) – το βασικό σχολείο των ΕΜΘ Υπξκών και το σχολείο μονιμοποίησης των ΕΠΟΠ, ……………

γ. Για το προκεχωρημένο τμήμα των σχολών Ο-Σ και Ανθστών λαμβάνουν μόρια …………………….

(προσθήκη) δ.         Στον βαθμό του Υπλγού, για το τμήμα Διοικητών Υπομονάδων,  Φροντιστών (ΛΟΣ) και Αρχιτεχνιτών όλων των όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξκούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο [(α-σ+1/α)x20+10]x1,75 όπου α: ο αριθμός των αποφοιτούντων και σ: η σειρά αποφοίτησης.

(αναγραμματισμός) ε. Για την ΣΔΙΕΠ (ή ΣΧΕΠ) λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………….

(αναγραμματισμός) στ. Για την ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμες σχολές λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………..

(αναγραμματισμός) ζ. Για τα στελέχη, που έχουν αποφοιτήσει από σχολεία εξωτερικού, …………

ΠΟΕΣ 502/2019 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΚΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚ 213/2019 Μοριοδότηση Υποχρεωτικού Σχολείου Υπολοχαγών by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚΑΣ 84/2019 - ΣΧΟΛΕΙΟ ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd