Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Προσοχή - Συνταγογράφηση ΕΔ και ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Π.Ο.Ε.Σ. - Προσοχή - Συνταγογράφηση ΕΔ και ΗΔΙΚΑ ΑΕ

ΘΕΜΑ Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

α. Ν. 2472/97 (ΦΕΚ Α’ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»)

β. Κανονισμός ΕΕ 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 700/9293/Σ. 520/5-Αυγ-19/ΓΕΑ/ΔΥΓ-2

δ. WAF 220749Ζ ΑΥΓ 19/ΓΕΝ/ΔΥΓ-ΙΙ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, το τελευταίο διάστημα έχει δρομολογηθεί η διαδικασία υπαγωγής του συστήματος συνταγογράφησης των ΕΔ στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) ως σχετικά (γ) και (δ), στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναληφθεί ενέργειες που συμπεριλαμβάνουν:

α. Την υπηρεσιακή ενημέρωση των ενδιαφερομένων

β. Αναρτήσεις σε οικείες ιστοσελίδες

γ. Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ πανελλαδικής κυκλοφορίας

δ. Υποχρέωση των στελεχών, που είναι κάτοχοι ΒΥΠ, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα επί των ανωτέρω στο πλαίσιο της χορήγησης ρητής συγκατάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει δύο σημεία που, εκτιμούμε ότι, χρήζουν πρόσθετης προσοχής και αυτό διότι μέχρι τούδε δεν κατέστη εφικτή η παροχή ικανοποιητικών προφορικών διευκρινίσεων. Πιο συγκεκριμένα:

α. Καταρχήν, διά των σχετικών (γ) και (δ), διευκρινίζεται ρητώς ότι υφίσταται μία σειρά από προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να μεταβιβαστούν στην ΗΔΙΚΑ, τα οποία θεωρούνται απλά, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού, τόσο για τα στελέχη των ΕΔ, όσο και τα προστατευόμενα μέλη που έχουν ΒΥΠ των ΕΔ.

β. Η ανωτέρω παραδοχή αυτομάτως ενεργοποιεί μία σειρά από συγκεκριμένες νομοθετικές πρόνοιες, όπως τα (α) και (β) όμοια ορίζουν.

γ. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι, ενδέχεται να υπάρχει μία επιπλέον περίπτωση που να πρέπει να συνυπολογιστεί ξεχωριστά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρούνται και επεξεργάζονται και η οποία εμπίπτει στις αυστηρότερες πρόνοιες περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η περίπτωση αυτή σχετίζεται με την ενδεχόμενη αποθήκευση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.

δ. Είναι προφανές ότι από την αποθήκευση των συνταγογραφήσεων, υπάρχει ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν σε τρίτους δεδομένα που αφορούν την υγεία και που μπορεί να παραπέμπουν σε ακόμα πιο ευαίσθητες πληροφορίες των υποκειμένων επεξεργασίας (πχ συγκεκριμένα φάρμακα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες παθήσεις) και για το λόγο αυτό υφίσταται η πρόνοια υπαγωγής τους σε αυστηρότερο νομικό καθεστώς [ως άρθρο 2, παρ. β του (α) ομοίου].

ε. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι προφανές ότι, πρέπει να τεθεί ερώτημα προς παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με τις κάτωθι λεπτομέρειες:

(1) κατά πόσο εν λόγω ενέργεια είναι πλήρως συμμορφούμενη με τις ισχύουσες θεσμικές προβλέψεις.

(2) εάν δια των ενημερώσεων του κοινού που έχουν αναληφθεί, έχει καλυφθεί επαρκώς το ανωτέρω ενδεχόμενο.

(3) ιδίως, επειδή κάνουμε λόγο για προσωπικά δεδομένα στρατιωτικών, εάν έχει ελεγχθεί το επίπεδο ασφάλειας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποθήκευσης.

(4) εάν, στην ειδική περίπτωση όπου, για λόγους διασφάλισης της υγείας του υποκειμένου επεξεργασίας και με δεδομένη την παραδοχή της επ’ αόριστον αποθήκευσης των εν λόγω δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφήσεων), πληρούνται οι προϋποθέσεις για το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) [ως ορίζεται στις παρ. 65 - 66 των εισαγωγικών του (ε) σχετικού, καθώς και στο άρθρο 17 αυτού].

3. Επί των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

α. Σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ και ε του άρθρου 2 του (α) σχετικού, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), είναι κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή, ενώ, αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), είναι το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο.

β. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις παρ. 1 και 2η του άρθρου 9 του (β) σχετικού, απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα…..που αφορούν την υγεία…., ενώ εξαίρεση στην προηγούμενη παράγραφο αποτελούν οι περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διερευνηθούν, το ΓΕΕΘΑ/Β1 δε, που κοινοποιείται το παρόν μας γνωρίσει: 

α. Κατά πόσον υφίσταται τήρηση και επεξεργασία των συνταγογραφήσεων στο σχετιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα.

β. Εάν, στην αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι ερωτήματος ανωτέρω υποπαρα. 2ε.

γ. Εάν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των ήδη αναληφθεισών ενεργειών ενημέρωσης του προσωπικού των ΕΔ και του κοινού.

δ. Ειδικώς για την περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να χορηγήσει συγκατάθεση τήρησης και επεξεργασίας ανωτέρω προσωπικών δεδομένων, κατά πόσον αυτό θα επηρεάσει τη διαδικασία συνταγογραφήσεως που αφορούν το άτομό του, ήτοι τι είδους «συνέπειες» θα υπάρξουν.

ΠΟΕΣ 190/2019 - Υ[ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΔ ΣΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΑΕ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία