Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόταση για τις άδειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδειες στρατιωτικού προσωπικού

1. Αποστέλλουμε, εκ νέου, σε συνέχεια των (β) έως και (δ) εγγράφων μας, επικαιροποιημένη πρόταση της Ομοσπονδίας μας, που αφορά στην τροποποίηση της (α) όμοιας κοινής υπουργικής απόφασης περί αδειών των στελεχών των ΕΔ και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και υιοθέτηση των προτάσεών μας, με ιδιαίτερη έμφαση:

 

α. Στη συμπερίληψη στους δικαιούχους και των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης.

 

β. Στην επέκταση του χρονικού ορίζοντα λήψεως της άδειας ανατροφής τέκνου μέχρι τη συμπλήρωση του έκτου (6ου) έτους ηλικίας αυτού (του τέκνου) και όχι των τριάντα (30) μηνών που ισχύει σήμερα.

 

γ. Στην αναλογική επέκταση του χρονικού ορίζοντα λήψεως της ως άνω άδειας ανατροφής τέκνου και άδειας κυήσεως – τοκετού όταν πρόκειται για πολύδυμες κυήσεις.

 

δ. Στην επέκταση της φοιτητικής αδείας και στους φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

 

ε. Στην καθιέρωση της αδείας απουσίας για εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα ΜΚΟ.

 

στ. Στην καθιέρωση άδειας ασθενείας ανηλίκου τέκνου.

 

ζ. Στην καθιέρωση άδειας άνευ αποδοχών λόγω εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό.

 

η. Στην καθιέρωση καθημερινής ολιγόωρης άδειας προσέλευσης και αναχώρησης προς και από τη Μονάδα προκειμένου να συνοδεύσουν τα τέκνα τους τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.

 

θ. Στις διευκολύνσεις διαζευγμένων στρατιωτικών.

 

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 13 του Ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 10).

β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

δ. Την υπ’ αριθμ. Υ10/09-3-2018 Υ24/6-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο Κουβέλη Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 854) (Β΄ 2144).

ε. Τη σχετική πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όπως διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. Φ.454/………….. Φύλλο Ενημερώσεως Εισηγήσεων/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛΑΔΟΥ/Β1/ΤΜ.Δ-ΝΘ.

στ. Την υπ’ αριθμ. ………………. ειδική εισηγητική έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης (του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

ζ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος μέρους:

α.  Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:

(1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί. (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).

(2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.

(3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).

(4) Οι μη μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

β. Ως Μονάδες - Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων νοείται το σύνολο των στρατιωτικών μονάδων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στους οποίους υπηρετεί το πάσης φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

γ. Ως Στρατιωτικές Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 5 περ. δ της παρούσας απόφασης, νοούνται οι σχολές και τα ιδρύματα, στα οποία φοιτούν τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, για την απόκτηση των αναγκαίων γενικών και ειδικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις ΕΔ.

δ. Ως Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) νοούνται οι Μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

ε. Ως Μαθητές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) νοούνται οι Μαθητές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ). και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

στ. Ως ακαδημαϊκό έτος για τους Μαθητές ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ νοείται το χρονικό διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

ζ. Ως σύζυγοι νοούνται και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α΄ 181).

η. Ως όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας νοείται ο Δδιοικητής - Δδιευθυντής της Μμονάδας - Υυπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο δικαιούχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2

Κανονική άδεια

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται κανονική άδεια απουσίας, για το εσωτερικό ή το εξωτερικό, διάρκειας τριάντα (30) ημερών κατ’ έτος, ολόκληρη ή τμηματικά, με πλήρεις αποδοχές, κατόπιν αίτησης τους, από τον Διοικητή - Διευθυντή της Μονάδας - Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Στους Διοικητές - Διευθυντές των Μονάδων - Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η δικαιούμενη κανονική άδεια χορηγείται από τον αξιολογητή τους.

2. Με αίτηση του δικαιούχου, επιτρέπεται μετά την εξάντληση της δικαιούμενης κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών, η χορήγηση σε αυτόν μέρους της κανονικής άδειας του επόμενου έτους, όταν αυτό επιβάλλεται για σοβαρούς ιδιωτικούς ή οικογενειακούς λόγους.

3. Η χορήγηση των κανονικών αδειών πραγματοποιείται με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό τους σε κάθε Μονάδα - Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εκτός εάν έκτακτες και σοβαρές ανάγκες ή λόγοι του ιδίου (τέλεση γάμου, γέννηση τέκνου κλπ) οι οποίες βεβαιώνονται με αναφορά, επιβάλλουν τη λήψη αυτής σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η χορήγησή των δικαιούμενων αδειών κατανέμεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποφεύγεται η συμφόρησή τους κατά τους θερινούς μήνες. Η ελάχιστη διάρκεια της κανονικής άδειας είναι πέντε (5) ημέρες. Από τις ημέρες κανονικής άδειας  εξαιρούνται οι αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Η Υπηρεσία δύναται να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις την κανονική άδεια του προηγούμενου έτους μέχρι τέλος την 31η Ιανουαρίου του επόμενου. Αν για οποιοδήποτε λόγο η παραπάνω άδεια δεν χορηγηθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία, τότε το υπόλοιπο αυτής χορηγείται υποχρεωτικώς στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, ακόμα και εάν δεν το έχει αιτηθεί, μέχρι την 31η Μαρτίου, χρονολογία που θα πρέπει το σύνολό της να έχει εξαντληθεί. Κατ΄ εξαίρεση, για όσους επανέρχονται από το εξωτερικό, όπου συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, καθώς και από άδεια ανατροφής τέκνου, η ως άνω άδεια μπορεί να χορηγείται καθ΄ όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος με δυνατότητα έναρξης αυτής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

4. Δεν είναι υποχρεωτική η χορήγηση της κανονικής άδειας των τριάντα (30) ημερών στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Για στέλεχος, ή καθώς και Επαγγελματία Οπλίτη και Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους τελεί διαζευκτικά σε:

(1) Διαθεσιμότητα επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

(2) Καταστατική πειθαρχική ποινή επί τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

(3) Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους επί τουλάχιστον έξι μήνες.

(4) Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό επί τουλάχιστον έξι μήνες.

β. Για στέλεχος ή Επαγγελματία Οπλίτη μετά την ορκωμοσία του, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα.

β.γΓια στέλεχος, ή καθώς και Επαγγελματία Οπλίτη και Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του, που εκπαιδεύεται σε Στρατιωτικές Σχολές ή άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εφόσον το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση αδείας και η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

γ.δΓια στέλεχος, ή καθώς και Επαγγελματία Οπλίτη και Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του, που αποστρατεύεται, εφόσον μέχρι την αποστρατεία του δεν έχει πάρει τη δικαιούμενη κανονική άδεια.

5.6. Στα στελέχη καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που ανήκουν στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων 5β και 5γ της υποπαραγράφου 4β, χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας πέντε (5) ημερών για κάθε δίμηνο παροχής πραγματικής εργασίας στη Μονάδα - Υπηρεσία τους.

6. Από κάθε Μονάδα - Υπηρεσία μπορούν να βρίσκονται σε κανονική άδεια από την παρούσα δύναμή της μέχρι το 1/3 του προσωπικού της.

Άρθρο 3

Άδεια απουσίας μικράς διαρκείας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας, για το εσωτερικό ή το εξωτερικό,  μικράς διαρκείας δέκα (10) ημερών με πλήρεις αποδοχές.

2. Η άδεια μικράς διάρκειας χορηγείται για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κάθε φορά, ανεξάρτητα από την εξάντληση της κανονικής άδειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, το αργότερο έως 30 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

3. Στο προσωπικό της παραγράφου 1, κατά το έτος που απέκτησε τη στρατιωτική ιδιότητα, χορηγείται άδεια μικράς διαρκείας έως τεσσάρων (4) ημερών.

4. Η άδεια μικράς διαρκείας δεν χορηγείται δύναται να χορηγηθεί ταυτόχρονα ή διαδοχικά και με κανονική άδεια.

Άρθρο 4

Άδεια απουσίας ημερήσια

1. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ημερήσια άδεια απουσίας διαρκείας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, με πλήρεις αποδοχές.

2. Οι ημερήσιες άδειες απουσίας χορηγούνται ανεξάρτητα από τη χορήγηση κανονικής αδείας ή αδείας μικράς διαρκείας και δεν μπορεί να υπερβούν τις τέσσερις (4) μέρες καθ΄ έτος.

Άρθρο 5

Άδεια απουσίας ολιγόωρη

1. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ολιγόωρη άδεια απουσίας μέχρι τριών (3) ωρών, με πλήρεις αποδοχές.

2. Οι ολιγόωρες άδειες απουσίας δεν μπορούν να υπερβούν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.

3. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγείται καθημερινώς ολιγόωρη άδεια προσέλευσης και αναχώρησης προς και από τη Μονάδα προκειμένου να συνοδεύσουν τα τέκνα τους στα ανωτέρω ιδρύματα.

4. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια της παραγράφου 3 χορηγείται στον έναν από τους δύο.

5. Για τη χορήγηση της αδείας της παραγράφου 3, το στέλεχος, καθώς και ο Επαγγελματίας Οπλίτης και ο Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει κάθε φορά στη Μονάδα – Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί, σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν θα κάνει χρήση της αδείας. 

6. Η άδεια της παραγράφου 3 δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ανωτέρω ιδρύματα έχουν διακοπές εργασίας.

Άρθρο 4 6

Άδεια απουσίας αναρρωτική

1. Οι αναρρωτικές άδειες διακρίνονται σε συνήθεις και μακρές.

2. Οι συνήθεις αναρρωτικές άδειες είναι διάρκειας μικρότερης των τριών (3) μηνών και χορηγούνται στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, από τα στρατιωτικά νοσοκομεία κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ, μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία.

3. Εφόσον μετά τη λήξη της συνήθους αναρρωτικής άδειας, οι λόγοι υγείας, για τους οποίους χορηγήθηκε προηγούμενη αναρρωτική άδεια, εξακολουθούν να υφίστανται, το στέλεχος ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης μετά την ορκωμοσία του παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του οικείου Κλάδου, προκειμένου να του χορηγηθεί νέα συνήθης αναρρωτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της νέας αναρρωτικής άδειας δεν δύναται να υπερβαίνει, αθροιζόμενη με τη διάρκεια της προηγούμενης αναρρωτικής άδειας, τις ογδόντα εννέα (89) ημέρες.

4. Οι μακρές αναρρωτικές άδειες διέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί καταστάσεων των στελεχών των ΕΔ.

Άρθρο 5 7

Άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών, με αποδοχές, λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσής τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον απαιτείται η εξεύρεση νέας κατοικίας και η μεταφορά της οικοσκευής τους. Η άδεια αυτή χορηγείται και κατά την τοποθέτηση ή μετάθεση στελέχους προς και από την αλλοδαπή και τη Νήσο «Κ». Σε περίπτωση που το στέλεχος θα στεγαστεί σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ η υπόψη άδεια μειώνεται σε οκτώ (8) ημέρες. Για μετάθεση εντός της ίδιας φρουράς, η διάρκεια της ως άνω άδειας είναι πέντε (5) τρεις (3) συνεχείς ημέρες και μόνο για εξεύρεση νέας κατοικίας και μεταφορά οικοσκευής.

2. Η άδεια απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και υποβολής προβλεπόμενων δικαιολογητικών, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας και λογίζεται επιπλέον των λοιπών προβλεπόμενων αδειών απουσίας.

3. Η παραπάνω άδεια απουσίας χορηγείται ως εξής:

α. Πριν από τη χορήγηση του φύλλου πορείας ή μετάβασης, σε χρόνο τέτοιο, ώστε η ημερομηνία λήξης της άδειας να προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας χορήγησης του φύλλου πορείας ή μετάβασης.

β. Μαζί με το φύλλο πορείας ή μετάβασης, ώστε η πρώτη ημέρα κίνησης του μετατιθέμενου να είναι η επόμενη της ημερομηνίας λήξης της άδειας του.

γ. Από παρουσιάσεως και εγγραφής του μετατιθέμενου στη Μονάδα - Υπηρεσία, στην οποία μετατίθεται στο εσωτερικό ή από τον επαναπατρισμό του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα των δύο (2) μηνών.

Άρθρο 6 8

Άδεια υπηρετούντων σε ειρηνευτικές αποστολές

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές, δύναται να χορηγείται υποχρεωτικώς άδεια απουσίας με αποδοχές, μέγιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών ανά τρίμηνο συμμετοχής τους στις αποστολές αυτές. Η διάρκεια και ο τρόπος χορήγησής της άδειας αυτής καθορίζονται, ανάλογα με την ειρηνευτική αποστολή, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

Άρθρο 7 9

Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς για κάθε αιμοδοσία άδεια απουσίας διάρκειας τριών (3) πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας., εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ημέρες χορηγούνται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα αιμοδοσίας. Για αιμοδοσία, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του μόνο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στον όρο αιμοδοσία συμπεριλαμβάνεται και η αιμοπεταλιοαφαίρεση.

4. Εάν πρόκειται για εθελοντή αιμοδότη, με ενεργή κάρτα αιμοδοσίας, η εν λόγω άδεια προσαυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

Άρθρο 8 10

Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται αυτοτελώς:

α. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών, με αποδοχές,, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της μυελοδοσίας.

β. Για κάθε συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων μέσω αιμοδοσίας, χορηγείται, άδεια απουσίας διάρκειας δύο (2) πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον η αιμοδοσία δεν πραγματοποιείται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ως πρώτη ημέρα άδειας λογίζεται η ημέρα της αιμοδοσίας και ως δεύτερη η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Για αιμοδοσία προς συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία γίνεται για σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου και δεύτερου βαθμού, το προσωπικό του παρόντος άρθρου δικαιούται να απουσιάζει από τη Μονάδα-Υπηρεσία του κατά την ημέρα της αιμοδοσίας και την αμέσως επομένη.

Άρθρο 9 11

Άδεια ακτινοπροστασίας

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι εργάζονται σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό δοσίμετρο σώματος:

α. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 25% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.

β. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας είκοσι μίας (21) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.

γ. Όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας που δέχονται, μετρηθεί στο 75% του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέσως επόμενο μήνα χορηγείται υποχρεωτικά επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας διάρκειας σαράντα δύο (42) συνεχών ημερών, με αποδοχές, πλέον της κανονικής άδειας.

2. Ειδικά για τους υπηρετούντες σε Μονάδες- Υπηρεσίες Υγείας των ΕΔ, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσίμετρο χειρός ή δακτύλων, οι άδειες ακτινοπροστασίας χορηγούνται κατά τα προαναφερόμενα, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τα αντίστοιχα όρια αθροιστικών δόσεων για την άκρα χείρα.

3. Διευκρινίζεται ότι η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβολίας της παρ. 1, αντιστοιχεί στη δόση, η οποία εκτιμάται με βάση τη μέτρηση και τη χρήση προστατευτικών μέσων, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο δόσης είναι τα 20 mSv/έτος.

4. Η άδεια ακτινοπροστασίας χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10 12

Άδεια ορισμένων κατηγοριών νοσηλευτικού προσωπικού

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και φυσιοθεραπευτές και απασχολούνται σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας, στεφανιαίων νόσων, τεχνητού νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρσης, υπηρεσίες αιμοδοσίας, των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), χορηγείται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών, μετά από συνεχή υπηρεσία ενός (1) έτους στις ανωτέρω μονάδες. Η άδεια αυτή χορηγείται σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των οικείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 10 13

Ειδική άδεια εργασίας σε εξεταστήριο πυρομαχικών

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι εργάζονται σε Εξεταστήρια Πυρομαχικών υπαίθρια ή κλειστά, εντός ή εκτός Μονάδων Πυρομαχικών, χορηγείται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, ειδική πρόσθετη άδεια με αποδοχές μιας (1) ημέρας, γα κάθε σαράντα (40) ώρες εργασίας σε αυτά. Η άδεια αυτή χορηγείται εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα που συμπληρώνονται οι 40 ώρες εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ανά μήνα.

Άρθρο 11 14

Τιμητική άδεια για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που είναι εν ενεργεία μέλη εθνικών ομάδων ανδρών - γυναικών, είναι δυνατό να χορηγούνται τιμητικές άδειες με αποδοχές, πλέον της κανονικής, για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Εθνικών ή Ολυμπιακών ομάδων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων, ή αθλητικών συλλόγων ή σωματείων πρώτης ή δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η διάρκειά της καθορίζεται για κάθε φορά:

α. Μέχρι τριάντα (30) ημέρες για όσους κατακτούν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε Ολυμπιακούς, σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς αγώνες ή διοργανώσεις.

β. Μέχρι είκοσι (20) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε αγώνες Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων σε επίσημες διοργανώσεις, ανάλογα με τη διάρκεια των διοργανώσεων.

γ. Μέχρι δέκα (10) ημέρες για όσους συμμετέχουν στην προετοιμασία για επίσημες διοργανώσεις.

δ. Μέχρι τρεις (3) ημέρες για όσους συμμετέχουν σε μεμονωμένους αγώνες στο εσωτερικό και έως πέντε (5) ημέρες στο εξωτερικό.

2. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου και υποβολής βεβαίωσης από την οποία προκύπτει η συμμετοχή του σε συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.

Άρθρο 12 15

Φοιτητική άδεια

1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) είκοσι (20) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.

β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

γ. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.

δ. Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νοούνται όσα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή από το οικείο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους, όπου εδρεύουν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.

3. Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1) ημέρας δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του στελέχους. Ειδικότερα για τους φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία έξι (6) ημερών για κάθε θεματική ενότητα.

4. Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία - Σχολές.

5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου.

6. Για τη λήψη της φοιτητικής άδειας δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας για τη φοίτηση του στελέχους στη Σχολή που επιθυμεί.

Άρθρο 13 16

Άδεια απουσίας λόγω τέλεσης γάμου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) συνεχών ημερών για τέλεση γάμου, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, αμέσως προ ή μετά την τέλεση του γάμου, ενώ δύναται να ληφθεί διαδοχικά με μέρος της κανονικής ή άδειας μικράς διάρκειας, εφόσον το επιτρέπουν οι κατά περίπτωση υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 14 17

Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου

Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας δέκα (10) πέντε (5) συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού.

Άρθρο 15 18

Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου

Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) τέσσερις (4) συνεχών ημερών λόγω θανάτου γονέα, αδελφού/ής, συζύγου ή τέκνου, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, με τη γνωστοποίηση του συμβάντος στην Υπηρεσία.

Άρθρο 16 19

Διευκολύνσεις υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού που υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

1. Για τις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και στις Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίες υπόκεινται σε ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 (Α΄ 17), ισχύουν τα παρακάτω:

α. Με την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:

(1) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μιας (1) ημέρας, με αποδοχές.

(2) Δικαιούται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δεκαπέντε (15) συνεχών ημερών από την εμβρυομεταφορά, με αποδοχές.

2. Στα άρρενα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της σπερμοληψίας, μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας της συζύγου τους, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου τους, με αποδοχές, με την προσκόμιση στη Μονάδα - Υπηρεσία όπου υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

3. Για τη χορήγηση των παραπάνω αδειών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία της, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Οι άδειες του παρόντος άρθρου χορηγούνται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας.

Άρθρο 20

Άδεια απουσίας για εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα ΜΚΟ

Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που μετέχουν εθελοντικά, σε προγράμματα μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) για την παροχή βοήθειας, όπως τα προγράμματα αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν. 2731/99 (ΦΕΚ Α’ 138), επιτρέπεται να λάβουν άδεια μετ' αποδοχών διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από εισήγηση της οικείας ΜΚΟ και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Η συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται πρόσθετο προσόν για την προαγωγή και βεβαιώνεται με έγγραφο της ΜΚΟ προς την ΥΔΑΣ.  

Η συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα λαμβάνεται υπόψη και θεωρείται πρόσθετο προσόν για την προαγωγή και βεβαιώνεται με έγγραφο της ΜΚΟ προς την ΥΔΑΣ. 

Άρθρο 17 21

Άδεια κύησης – τοκετού

1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης - τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο) μήνα κύησης, Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνήθης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης.

2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης - τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης - τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).

3. Σε περίπτωση απόκτησης δευτέρου τέκνου η άδεια κύησης – τοκετού προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα, ενώ σε  περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης - τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες.

4. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προσωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως - τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή απαλλαγών, η Επιτροπή απαλλαγών του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

5. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης οι παραπάνω άδειες αυξάνονται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Άρθρο 18 22

Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας τριών (3) μηνών πέντε (5) μηνών, με αποδοχές, μετά την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο έχει συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας και δεν έχει υπερβεί το δωδέκατο. Η άδεια εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του δωδέκατου έτους της ηλικίας του τέκνου. Τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 της παρούσας απόφασης ισχύουν αναλόγως για τη λήψη της άδειας αυτής.

2. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

3. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, άδεια απουσίας διάρκειας πέντε (5) ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας τέκνου, με πλήρεις αποδοχές, πλέον της κανονικής. Η παραπάνω άδεια μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή τμηματικά. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο θετών γονέων δικαιούχων.

Άρθρο 19 23

Άδεια ανατροφής τέκνου

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης - τοκετού, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.

γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

δ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.

2. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.

3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

4. Σε περίπτωση απόκτησης δευτερου τέκνου η άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά δύο (2) μήνες, ενώ σε  περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.

5. Για τον/τη γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω ή του/της οποίου/ας το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών έξι (6) ετών του τέκνου.

7. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο προσωπικό της παρ. 1 σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση του έκτου έτους ηλικίας του τέκνου. Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και για την χορήγηση της εν λόγω άδειας στους θετούς γονείς.

Άρθρο 20 24

Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού με τέκνα στην πρωτοβάθμια - δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγείται αναλογικά ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, με αποδοχές, ανά τέκνο, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, για την επίσκεψή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την ενημέρωσή τους για τη σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας ισχύουν τα εξής:

α. Σε περίπτωση που και οι δύο (2) γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο.

β. Για την χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καθώς και ή ο Επαγγελματίας Οπλίτης ή ο Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του υποβάλλει κάθε φορά στη Μονάδα - Υπηρεσία, στην οποία υπηρετεί, σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο προσωπικό της παραγράφου 1 και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες για κάθε σχολικό έτος, ανά τέκνο.

δ. Η άδεια χορηγείται και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, των οποίων το τέκνο είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση, το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

Άρθρο 21 25

Διευκολύνσεις διαζευγμένων στρατιωτικών

Στα διαζευγμένα ή άγαμα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνα για τα οποία δεν ασκούν επιμέλεια και η Μονάδα τους ευρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατόν πενήντα (150) χιλιομέτρων από τη μόνιμη κατοικία των τέκνων τους, χορηγείται ολόκληρη ή τμηματικά ειδική άδεια πέντε (5) ημερών, για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ισχύουν τα προβλεπόμενα για την κανονική άδεια.

Άρθρο 21 26

Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι είναι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς ανήλικου τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση ή από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή μεταμόσχευσης ή πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτά είναι ανήλικα αλλά δεν εργάζονται, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

2. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, οι οποίοι έχουν σύζυγο ή προστατευόμενο μέλος ή την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση πλήρως δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμου που πάσχει από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή τέκνου που πάσχει από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) εφόσον αυτό είναι ανήλικο αλλά δεν εργάζεται, χορηγείται ειδική άδεια, με αποδοχές, διάρκειας τριάντα (30) ημερών το χρόνο.

3. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ισχύουσα πιστοποίηση ή βεβαίωση από κρατικό, πανεπιστημιακό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή ιατρική γνωμάτευση της οικείας κατά Κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων ή της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από την οποία προκύπτει η πάθηση του ατόμου. Στη συνέχεια, η Μονάδα -Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της διάρκειας της.

4. Τα νοσήματα που πρέπει να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη και με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια είναι τα εξής:

α. Κακοήθη νοσήματα (κακοήθεις νεοπλασίες)

β. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (σύνδρομο DOWN και εν γένει διανοητικές καθυστερήσεις)

γ. Γενετικά μεταβολικά νοσήματα, που προκαλούν μόνιμη αναπηρία (διαταραχές ανάπτυξης, θρέψης)

δ. Συγγενείς ανωμαλίες που προκαλούν μόνιμη αναπηρία

ε. Χρόνια νοσήματα, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή αντιμετώπιση και ειδική φροντίδα:

(1) Χρόνια νεφρολογικά προβλήματα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξαρτώμενη από αιμοκάθαρση, τεχνητό νεφρό).

(2) Χρόνια αιματολογικά προβλήματα.

(3) Χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.

(4) Χρόνια νοσήματα του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλική παράλυση).

(5) Ανοσοανεπάρκεια.

(6) Χρόνια ενδοκρινολογικά προβλήματα (νεανικός διαβήτης που απαιτεί νοσηλεία).

(7) Καρδιοπάθειες.

(8) Χρόνια νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος.

(9) Χρόνιες ψυχικές διαταραχές (ψυχώσεις, αυτισμός κ.λπ.).

(10) Χρόνια νοσήματα πεπτικού (κοιλιοκάκη, νόσος CROΗΝ, χρόνιες ηπατοπάθειες κ.λπ.).

(11) Επίκτητα νοσήματα που προκαλούν μόνιμη αναπηρία.

(12) Ατυχήματα που εγκαταλείπουν μόνιμη αναπηρία.

(13) Νοσήματα ή ατυχήματα που προκαλούν πρόσκαιρη αναπηρία και μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους.

5. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου χορηγείται σε κάθε δικαιούχο αυτοτελώς.

Άρθρο 27

Άδεια ασθενείας ανηλίκου τέκνου

Στα στελέχη των Ε.Δ. καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά τέκνο, για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθενείας των τέκνων τους. Για τους τρίτεκνους ή πολύτεκνους η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος, Για τους μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 22 28

Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν τέκνο ηλικίας έως και έξι (6) ετών και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, δύναται να χορηγείται γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, διάρκειας έως δύο (2) ετών εφάπαξ ή τμηματικά για το πρώτο τέκνο και πρόσθετης όμοιας άδειας διάρκειας έως ενός (1) έτους για κάθε επιπλέον τέκνο. Η ως άνω άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα κάθε γονέα χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, ακόμη και στην περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί την επιμέλεια.

2. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η χορήγηση της άδειας εγκρίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Με βάση την εγκριτική απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας χορηγεί διάστημα της δικαιούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αναφοράς του τελευταίου περί της έναρξης και λήξης της, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υπηρετούντων στη Μονάδα - Υπηρεσία για κάθε ημερολογιακό έτος. Αιτήσεις χορήγησης γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών, δικαιούχων που έχουν τέκνα με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, καθώς και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών, χορηγούνται με απόλυτη προτεραιότητα.

3. Εάν και οι δύο γονείς υπηρετούν στην ίδια Μονάδα- Υπηρεσία, αποφασίζουν με κοινή δήλωση τους, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

4. Η γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές δύναται να χορηγείται και στο προσωπικό της παραγράφου 1, που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περάτωση της υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών, διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του τέκνου, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 23 29

Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που έχουν νοσηλευόμενο ανήλικο τέκνο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του γονέα, χορηγείται γονική άδεια νοσηλείας, με χωρίς αποδοχές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος εφόσον δεν δικαιούνται λάβουν τη γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του προηγούμενου άρθρου.

2. Η άδεια αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα και των δύο γονέων δικαιούχων, φυσικών, θετών ή ανάδοχων. Τυχόν απώλεια της υποχρέωσης επιμέλειας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος του παρόντος άρθρου.

3. Για τη χορήγηση της γονικής άδειας νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, ο δικαιούχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

4. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, που τελούν σε γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

Άρθρο 24 30

Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, δύναται να χορηγηθεί τμηματικά ή εφάπαξ άδεια, χωρίς αποδοχές, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, χωρίς αποδοχές διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης επί έξι (6) επιπλέον μήνες, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, που προκύπτουν από επίσημα στοιχεία. Ως σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι νοούνται όσοι δεν ανάγονται στη σχέση του στελέχους με την Υπηρεσία.

2. Οι προαναφερόμενοι λόγοι θα πρέπει να επιφέρουν στο στέλεχος ή στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, τέκνα, γονείς), ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις, οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την απουσία από την Υπηρεσία για την αντιμετώπισή τους.

3. Για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εφόσον οι σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι εξακολουθούν να υφίστανται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών, το στέλεχος δύναται να επανέλθει με νέα αναφορά του για την εξέταση της δυνατότητας παράτασης της άδειας επί έξι (6) επιπλέον μήνες.

4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας - Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

5. Επιπλέον, τα στελέχη που τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξή της.

6. Ο χρόνος της άδειας του παρόντος άρθρου αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας ενώ υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του στελέχους, εφόσον το στέλεχος καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για την ασφάλισή του. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεως δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

Άρθρο 25 31

Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό

1. Στέλεχος των ΕΔ, του οποίου ο/η σύζυγος δεν είναι ομοίως στέλεχος ή Επαγγελματίας Οπλίτης ή Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του/της και εργάζεται στο εξωτερικό, δύναται να λάβει άδεια, τμηματικά ή εφάπαξ, χωρίς αποδοχές για το εξωτερικό συνολικής διάρκειας μέχρι έξι (6) τριών (3) ετών.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα - Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η Μονάδα - Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

3. Τα στελέχη που τελούν στην παραπάνω άδεια χωρίς αποδοχές, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας - Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της, υπαγόμενα στη Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια του παρόντος άρθρου δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη, με την καταβολή των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της άδειας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό προκαταβάλλεται τμηματικά σε ετήσια βάση.

5. Ο χρόνος της άδειας του παρόντος άρθρου αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας ενώ υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του στελέχους, εφόσον το στέλεχος καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για την ασφάλισή του. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεως δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

Άρθρο 32

Άδεια άνευ αποδοχών λόγω εργασίας στην Ευρωπαική Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό

1. Στέλεχος των Ε.Δ., καθώς και Επαγγελματίας Οπλίτες και Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του/της, που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, δύναται να λάβει άδεια χωρίς αποδοχές, μέχρι πέντε (5) ετών.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, το στέλεχος καταθέτει αναφορά προς τη Μονάδα – Υπηρεσία του, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Μονάδα – Υπηρεσία υποβάλλει, με εισήγησή της, άμεσα και ιεραρχικά, όλη την αλληλογραφία, στην Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

3. Τα στελέχη που τελούν στην παραπάνω άδεια χωρίς αποδοχές, διαγράφονται από τη δύναμη της Μονάδας – Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν από την ημερομηνία έναρξης της άδειας και τίθενται εκτός οργανικής δύναμης καθ΄όλη τη διάρκειά της, υπαγόμενα στην Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.

4. Τα στελέχη που τελούν σε άδεια του παρόντος άρθρου δικαιούνται πλήρη υγειονομική περίθαλψη με την καταβολή των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις ασφαλιστικών εισφορών. Οι εν λόγω εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη της αδείας και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό προκαταβάλλεται τμηματικά σε ετήσια βάση.

5. Ο χρόνος της άδειας του παρόντος άρθρου αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον υπολογισμό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας ενώ υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του στελέχους, εφόσον το στέλεχος καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για την ασφάλισή του. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.

Άρθρο 26 33

Άδειες Μαθητών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

1. Στους Μαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δύναται να χορηγούνται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από έγκριση του Διοικητή εκάστης Σχολής, οι παρακάτω άδειες:

α. Κανονική άδεια

(1) Θερινή άδεια κατά το χρόνο της θερινής διακοπής της εκπαίδευσης διάρκειας έως τριάντα (30) συνεχών ημερολογιακών ημερών.

(2) Άδεια εορτασμού Χριστουγέννων - Πρώτης του έτους -Θεοφανείων διάρκειας έως δέκα πέντε (15) συνεχών ημερολογιακών ημερών.

(3) Άδεια εορτασμού Πάσχα διάρκειας έως οκτώ (8) συνεχών ημερολογιακών ημερών.

(4) Άδεια λόγω αποφοίτησης αρχόμενης από του πέρατος των σπουδών έως την ορκωμοσία των Μαθητών ως Αξιωματικών- Υπαξιωματικών.

β. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση αρχομένης από το πέρας της εκπαίδευσης της Παρασκευής έως το βράδυ της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα ή μέρος αυτού, οι Μαθητές δεν υπέχουν εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές υποχρεώσεις.

γ. Άδεια εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση κατά τις επίσημες αργίες, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τις εν λόγω ημέρες οι Μαθητές δεν υπέχουν εκπαιδευτικές ή υπηρεσιακές υποχρεώσεις.

δ. Άδεια ημερήσιας εξόδου με ή χωρίς διανυκτέρευση.

ε. Ειδική άδεια για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών ιδιωτικών ή οικογενειακών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως του Μαθητή, διάρκειας έως δέκα (10) συνεχών ημερολογιακών ημερών.

στ. Τιμητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) συνεχών ημερολογιακών ημερών για εξαιρετικές πράξεις και διακρίσεις του Μαθητή.

2. Στους Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ χορηγούνται αναρρωτικές άδειες, κατόπιν σχετικών γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αδειών των περιπτώσεων α, δ. ε και στ της παραγράφου 1, καθορίζονται από το Διοικητή εκάστης Σχολής, λαμβανομένου υπόψη του εκάστοτε ισχύοντος Προγράμματος Εκπαίδευσης.

4. Οι Μαθητές ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ δύνανται να διανύσουν τις χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας των περιπτώσεων α, ε, και στ της παραγράφου 1, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το Διοικητή της οικείας Σχολής. Οι αλλοδαποί Μαθητές διανύουν τις χορηγούμενες στους ίδιους άδειες απουσίας στο εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του Διοικητή της οικείας Σχολής και σύμφωνης γνώμης των αρχών των χωρών προέλευσής τους.

Άρθρο 27 34

Άδειες απουσίας μελών ΔΣ Ενώσεων Στρατιωτικών - Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης που έχουν την ιδιότητα Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα πρωτοβάθμιου σωματείου της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του Ν. 1264/1982 (Α΄ 79) παρέχονται, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, ειδικές άδειες απουσίας έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο, ενώ σε όσους έχουν την ιδιότητα Πρόεδρου ή Γενικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της ως άνω ίδιας παραγράφου και ως άρθρου παρέχονται έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, κατ’ ανώτατο όριο. Σε όσους έχουν τη ιδιότητα αντιπροσώπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας παρέχεται ειδική άδεια απουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Οι δικαιούμενοι αδείας του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως το όργανο που έχει την αρμοδιότητα χορήγησης της κανονικής άδειας, τουλάχιστον πριν από πέντε (5) ημέρες, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως και με το ταχύτερο δυνατό μέσο.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρμόζονται και στους υπαξιωματικούς των ΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΑΔΕΙΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΩΝ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΔΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44 51

Έναρξη - λήξη αδειών

1. Οι ημέρες άδειας υπολογίζονται ημερολογιακώς, εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας. Ως ημέρα άδειας θεωρείται το χρονικό διάστημα από την ώρα έναρξης της πρωινής εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, έως την ίδια ώρα της επόμενης ημερολογιακής ημέρας.

2. Τα φύλλα αδειών απουσίας δίδονται στους αδειούχους μετά την παύση εργασίας ή εκπαίδευσης ή υπηρεσίας, την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα έναρξης της άδειας τους. Η άδεια απουσίας λήγει την ημέρα που συμπληρώνεται ο αριθμός των ημερών της άδειας.

3. Οι μη εργάσιμες ημέρες, πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη κάθε κανονικής άδειας, άδειας απουσίας λόγω τοποθέτησης ή μετάθεσης και άδειας απουσίας λόγω τέλεσης γάμου των στελεχών των ΕΔ, καθώς και των Επαγγελματιών Οπλιτών μετά την ορκωμοσία τους, εφόσον οι άδειες αυτές χορηγούνται για το εσωτερικό, θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκειά της. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση συνδυαστικής χορήγησης αδειών για τα ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα ανάμεσα σε διαφορετικού τύπου άδειες.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται άδεια για το εξωτερικό, οι ημέρες μετακίνησης προς τον δηλωθέντα προορισμό του εξωτερικού και επιστροφής στον τόπο όπου εδρεύει η Μονάδα- Υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται στις ημέρες αδείας.

5.  Χορήγηση αδείας μικράς διαρκείας σε ημέρες επισήμων αργιών δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 45 52

Απαγόρευση – ανάκληση – διακοπή αδειών

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων λόγω ειδικών συνθηκών, ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών, απαγορεύεται η χορήγηση ορισμένων ή όλων των αδειών απουσίας του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ σε όλη την Επικράτεια ή σε μέρος αυτής. Στην απόφαση καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση άδειας απουσίας σε περιπτώσεις απολύτου και επείγουσας ανάγκης.

2. Ως ανάκληση αδειών νοείται η διαδικασία διακοπής των αδειών του πάσης φύσεως στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ με εντολή των προϊσταμένων κλιμακίων και η επάνοδος τους στις Μονάδες- Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές διαταγές. Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την ανάκληση αδειών δύνανται να είναι ειδικές συνθήκες ή απολύτως σοβαρές, επείγουσες και απρόβλεπτες επιχειρησιακές ή υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Οι Μονάδες - Υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι αδειούχοι στρατιωτικοί, γνωστοποιούν τη διαταγή ανακλήσεως στα οικεία Φρουραρχεία ή τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και τους ενημερώνουν σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, οι στρατιωτικοί ενημερώνονται για την ανάκληση της άδειας τους με κάθε πρόσφορο μέσο και αναχωρούν για τη Μονάδα τους εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση στους ίδιους της διαταγής ανακλήσεως ή εντός της προθεσμίας που τίθεται στη διαταγή. Με την παρουσίασή τους στη Μονάδα τους, τους κοινοποιείται εγγράφως και απαρεγκλίτως η σχετική διαταγή ανακλήσεως.

4. Οι αναρρωτικές άδειες δεν ανακαλούνται παρά μόνο λόγω ειδικών συνθηκών ή απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αδειούχος στρατιωτικός παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των ΕΔ, η οποία αρχικά χορήγησε την αναρρωτική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τον ενδιαφερόμενο, αποφαίνεται περί της σωματικής του ικανότητας και της δυνατότητάς του για ανάληψη υπηρεσία και προβαίνει σε ανάκληση ή μη, κατά περίπτωση, της αναρρωτικής άδειας που χορήγησε.

5. Με τη λήξη των ειδικών συνθηκών ή των απολύτως σοβαρών, επειγουσών και απρόβλεπτων επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες επέβαλαν την ανάκληση των αδειών, το υπόλοιπο των αδειών που δεν εξαντλήθηκε, πλην αναρρωτικών αδειών, χορηγείται κατόπιν σχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

6. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας κύησης – τοκετού του άρθρου 17, το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει ή η κύηση διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια λήγει ένα (1) μήνα μετά το γεγονός.

7. Εάν κατά τη διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου του άρθρου 19, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.

8. Εάν κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας λόγω υιοθεσίας τέκνου του άρθρου 18, το τέκνο αποβιώσει, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.

9. Η άδεια ανατροφής τέκνου του άρθρου 19, η ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων του άρθρου 21, η γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 22, καθώς και η γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών του άρθρου 23 λήγουν αυτοδικαίως σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου του τέκνου, η άδεια λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά το γεγονός.

10. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες μετά την ορκωμοσία τους δικαιούνται να ζητήσουν τη διακοπή της άδειας, στην οποία τελούν, για λόγο, ο οποίος αφορά στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη (ιδίως φοίτηση σε υποχρεωτικό σχολείο, συμπλήρωση χρόνου διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας για την προαγωγή). Διακοπή επιτρέπεται για τα εξής είδη αδειών:

α. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου.

β. Άδεια ανατροφής τέκνου.

γ. Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών.

δ. Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

ε. Άδεια άνευ αποδοχών συζύγων εργαζομένων στο εξωτερικό.

στ. Ειδική άδεια άνευ αποδοχών των αιρετών Υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση των άρθρων 93 παρ. 1 και 182 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

11. Το υπόλοιπο των αδειών της προηγούμενης παραγράφου που δεν εξαντλήθηκε, λόγω διακοπής, την οποία ζήτησε ο ενδιαφερόμενος, χορηγείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 46 53

Παράταση αδειών

1. Στέλεχος των ΕΔ, καθώς και ή Επαγγελματίας Οπλίτης ή Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του, ο οποίος τελεί σε κανονική άδεια ή άδεια μικράς διαρκείας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειάς του σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλει έγκαιρα σχετική αναφορά, ώστε σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το αίτημά του να επιστρέψει εμπρόθεσμα στη Μονάδα - Υπηρεσία του με τη λήξη της άδειάς του.

2. Η αναφορά για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειας υποβάλλεται προς τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης της άδειας με κάθε πρόσφορο μέσο. Με τον ίδιο τρόπο, ο έχων το δικαίωμα χορήγησης της άδειας γνωστοποιεί την απόφασή του στον ενδιαφερόμενο.

3. Εάν ο αδειούχος, ο οποίος αιτήθηκε, κατά τα προαναφερόμενα, παράταση της ημερομηνίας λήξης της άδειας του, δεν έλαβε έγκαιρα απάντηση στο αίτημά του, υποχρεούται να επιστρέψει στη θέση του με την λήξη της άδειας του. Υπέρβαση της ημερομηνίας λήξεως της άδειας με τη δικαιολογία της αναμονής απάντησης στην αίτηση για παράταση, δεν γίνεται αποδεκτή.

4. Στους αδειούχους οι οποίοι τελούν σε άδεια μικράς διαρκείας, δεν είναι δυνατό, σε ειδικές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, να δοθεί παράταση της άδειας τους με τη χορήγηση νέας άδειας μικράς διάρκειας, είτε άλλου τύπου δικαιούμενης αδέιας. Σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, δύναται να χορηγηθεί κανονική άδεια, που υπολογίζεται από τη λήξη της άδειας μικράς διάρκειας που είχε δοθεί, υπό την προυπόθεση ότι δε μεσολαβεί άλλη ημέρα αργίας ή πορείας.

Άρθρο 47 54

Ασθένεια στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια

1. Σε περίπτωση ασθένειας στρατιωτικού, ο οποίος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια απουσίας μακριά από την έδρα της Μονάδας- Υπηρεσίας του και δεν δύναται να επιστρέψει έγκαιρα στη θέση του λόγω λήξης της άδειας του, εφαρμόζονται τα εξής:

α. Ο στρατιωτικός εξετάζεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο του τόπου στον οποίο ευρίσκεται, ή στο πλησιέστερο στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο, ή από τον Αξιωματικό που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία της Φρουράς ελλείψει νοσοκομείου, ή από ιδιώτη ιατρό ελλείψει στρατιωτικού ιατρού.

β. Εάν κριθεί ασθενής, με βάση την ιατρική γνωμάτευση, καθορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για νοσηλεία μετά τη λήξη της άδειάς του.

γ. Το Νοσοκομείο ή το Φρουραρχείο οφείλει να γνωστοποιήσει στη Μονάδα - Υπηρεσία του στρατιωτικού το περιστατικό της ασθένειας και τον αριθμό των ημερών της αναγκαίας νοσηλείας μετά τη λήξη της άδειάς του. Εάν η εξέταση έχει γίνει από ιδιώτη ιατρό, ο ασθενής ενημερώνει σχετικά τη Μονάδα - Υπηρεσία του και γνωστοποιεί τα ανωτέρω στη Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή του τόπου αδείας του, η οποία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα στη Μονάδα του ασθενούς.

δ. Αμέσως μετά την επιστροφή στη Μονάδα - Υπηρεσία του, ο στρατιωτικός παραδίδει στο αρμόδιο Γραφείο τα σχετικά βεβαιωτικά του περιστατικού της ασθένειας και των ημερών νοσηλείας που του χορηγήθηκαν μετά τη λήξη της άδειάς του.

2. Σε περίπτωση που απαιτηθεί νοσοκομειακή περίθαλψη στρατιωτικού ευρισκόμενου σε άδεια, η άδεια αυτή διακόπτεται αυτοδίκαια την ημέρα εισόδου του στρατιωτικού στο κατά περίπτωση αρμόδιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Με τη λήξη της νοσηλείας και αναλόγως του είδους της άδειας, στην οποία τελούσε ο ενδιαφερόμενος προ της νοσηλείας του, η Υπηρεσία αποφαίνεται εάν θα συνεχιστεί η άδεια του ή εάν ο στρατιωτικός οφείλει να επιστρέψει στη θέση του.

3. Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής για το πάσης φύσεως στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

Άρθρο 48 55

Ειδικές διατάξεις

1. Στέλεχος των ΕΔ, καθώς και ή Επαγγελματίας Οπλίτης ή Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του δύναται, καταρχήν, να διανύσει τις χορηγούμενες άδειες απουσίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από την Υπηρεσία.

2. Δεν επιτρέπεται η μετάβαση στελέχους των ΕΔ, καθώς και ή Επαγγελματία Οπλίτη ή Οπλίτη Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία του στο εξωτερικό όταν του χορηγούνται τα ακόλουθα είδη αδειών:

α. Άδεια απουσίας λόγω μετάθεσης από Μονάδα- Υπηρεσία του εσωτερικού σε Μονάδα - Υπηρεσία του εσωτερικού.

β. Άδεια απουσίας λόγω αιμοδοσίας.

γ. Άδεια απουσίας σε δωρητές μυελού των οστών.

δ. Φοιτητική άδεια για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.

ε. Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου, το οποίο γεννήθηκε στο εσωτερικό.

στ. Άδεια απουσίας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου, το οποίο κηδεύεται στο εσωτερικό.

ζ. Ειδική άδεια γυναίκας στρατιωτικού, η οποία υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του εσωτερικού.

η. Ειδική άδεια λόγω υιοθεσίας τέκνου διάρκειας πέντε (5) ημερών.

θ. Ειδική άδεια γονέα στρατιωτικού για την επίσκεψη του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τέκνου του για την ενημέρωσή του για τη σχολική του επίδοση.

ι. Ειδική άδεια λόγω νοσημάτων τέκνων και οικείων, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.

ια. Γονική άδεια νοσηλείας άνευ αποδοχών εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού.

3. Οι αδειούχοι δηλώνουν στη Μονάδα - Υπηρεσία τους τον τόπο όπου πρόκειται να διανύσουν την άδειά τους, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η έγκαιρη παρουσίασή τους σε περίπτωση που ανακληθούν. Εάν αλλάξουν τόπο διαμονής, πρέπει να γνωστοποιήσουν τη νέα διεύθυνσή τους στη Μονάδα - Υπηρεσία τους.

4. Το όργανο, προς το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης άδειας, αφού λάβει υπόψη τις κατά περίπτωση επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και τις προσωπικές ανάγκες του στρατιωτικού, εφόσον κρίνει αναγκαία την παρουσία του στη Μονάδα- Υπηρεσία, δύναται να περιορίσει τον αριθμό των ημερών απουσίας του ή να μεταφέρει την ημερομηνία χορηγήσεως της άδειας σε άλλη περίοδο. Η μεταφορά αυτή όμως δεν μπορεί να λάβει χώρα για περισσότερες από μία άδεια κατά τη διάρκεια του έτους. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για το σύνολο των αδειών, οι οποίες χορηγούνται από τον έχοντα το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, πλην της ανρρωτικής αδείας, της αδείας αιμοδοσίας, της αδείας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου, της αδείας νοσημάτων τέκνων και οικείων, της γονικής αδείας νοσηλείας άνευ αποδοχών και της αδείας απουσίας μελών Δ.Σ. Ενώσεων Στρατιωτικών – ειδικής αδείας αιρετών υπαξιωματικών τοπικής αυτοδιοίκησης.

5. Τα στελέχη των ΕΔ, καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες και οι Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, στους οποίους έχουν ανατεθεί επιπλέον καθήκοντα, πέραν όσων εκτελούν στη Μονάδα - Υπηρεσία τους (ιδίως ως καθηγητές σε Στρατιωτικές Σχολές, μέλη επιτροπών), προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε άδεια απουσίας, οφείλουν μαζί με την αναφορά αδείας να υποβάλουν στη Μονάδα τους, σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του φορέα, στον οποίο έχουν διατεθεί για την εκτέλεση των επιπλέον καθηκόντων, από το οποίο προκύπτει εάν ο εν λόγω φορέας συνηγορεί στην ικανοποίηση του αιτήματος για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

6. Δεν επιτρέπεται να δοθούν ταυτόχρονα, διαδοχικά και χωρίς διακοπή δύο ή περισσότερες άδειες του ιδίου ή διαφορετικού είδους πέραν όσων καθορίζονται στην παρούσα.

6. Σε στελέχη των Ε.Δ. καθώς και σε Επαγγελματίες Οπλίτες και σε Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, στους οποίους δεν χορηγήθηκε μέρος ή όλη η κανονική άδεια απουσίας του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης, εξ΄υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, αποζημιώνεται για τις ημέρες αυτές όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κτά του υπαιτίου της μη χορήγησης διενεργείται ΕΔΕ και εφόσον προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες ενεργοποιείται η διαδιακασία πειθαρχικού ελέγχου.

7. Για τους Επαγγελματίες Οπλίτες και τους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, όπου αναφέρεται ο όρος «μετά την ορκωμοσία τους» νοείται η ορκωμοσία τους στο Κέντρο Κατάταξης.

Άρθρο 49 56

Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

1. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη των τελούντων στις άδειες των άρθρων 25, 31, 26, 33, 27, 34, ……….. 28 και 29 παρ. 4, καθώς και της ενημέρωσης των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη συνέχιση παροχής υγειονομικής περίθαλψης στους δικαιούχους.

2. Με αποφάσεις των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των ΕΔ, καθορίζονται οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 27 και 44 έως και 48 της παρούσας απόφασης.

3. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής εκδίδονται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

4. Όπου για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας, προβλέπεται η κατάθεση εγγράφων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ιδίως ιατρικής φύσεως, η τήρηση και η διακίνησή τους γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2472/1997.

5. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 28 έως και 43 της απόφασης αυτής εκδίδονται εφόσον απαιτηθούν, από τη Διεύθυνση Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5.6. Άδειες απουσίας, οι οποίες χορηγήθηκαν στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής τους.

6.7. Αναφορές για χορήγηση άδειας, οι οποίες υποβάλλονται έως την 31η Αυγούστου 2016 και για τις οποίες η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει πράξη έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής τους.

7.8. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών καθορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 50 57

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.