Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Πτητικό επίδομα σε ΕΠΟΠ Διασώστες της ΠΑ

Π.Ο.Ε.Σ. - Πτητικό επίδομα σε ΕΠΟΠ Διασώστες της ΠΑ

ΘΕΜΑ : Πτητικό Επίδομα σε Διασώστες της Πολεμικής Αεροπορίας

α. ΠαΔ 2-10/13 ΓΕΑ

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.841.99/ΑΔ 926315/Σ.314/22.2.2011/ΓΕΑ/Δ3

γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.294/ΑΔ.216093/Σ.28/12.1.2011/ΓΕΑ/ΔΥΓ/ΤΜ3/Γρ. Aεροπορικής Iατρικής

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 169/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΗΜ. (ΟΣΣ)

1. Στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) καθιερώθηκε η ειδικότητα ΕΠΟΠ Διασώστη (ΟΔΙΑ), με  σκοπό την υγειονομική υποστήριξη αποστολών Έρευνας Διάσωσης (Ε/Δ).

2. Οι ως άνω ΕΠΟΠ (ΟΔΙΑ) κατόπιν σχετικής απόφασης του ΣΑΓΕ, εντάσσονται στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων, το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια και να λαμβάνει το πτητικό επίδομα 18μήνου (κατηγορίας I2), εφόσον συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσης, υγειονομικώς στο Ιπτάμενο Προσωπικό Γ΄ κατηγορίας και εξετάζονται στο ΚΑΙ κάθε 2 δύο (2) έτη, ενώ τοποθετούνται στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (ΥΥ) Μονάδων που τηρούν ετοιμότητες Έρευνας Διάσωσης Α/Ν Ε/Π.

3. Σύμφωνα με τη σχετική (α) οι ΕΠΟΠ (ΟΔΙΑ) θα πρέπει να συμμετέχουν σ’ όλες τις αποστολές του Ε/Π (έρευνα διάσωση - συντήρηση) ως μέλη  πληρώματος, σε κάθε δε πτήση των Ε/Π Ε-Δ θα συμμετέχει και ένας ιατρός ή ΟΔΙΑ με ευθύνη της Μονάδος στην οποία εδρεύει ή έχει αποσπασθεί το Ε/Π, ο οποίος θα φέρει μαζί του και την ιατρική βαλίτσα των πρώτων βοηθειών.

4. Σύμφωνα, εξάλλου, με το (β) σχετικό λαμβάνουν το σχετικό πτητικό επίδομα κατηγορίας I2, στην οποία συμπεριλαμβάνονται Υπαξιωματικοί, μη κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών που ίπτανται σε διατεταγμένες αποστολές που απαιτούν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

5. Σύμφωνα, επίσης, με τη (δ) σχετική, η εκπαίδευσή τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής όμοιας, με μέριμνα ΓΕΑ/ΔΥΓ σε συντονισμό με ΓΕΑ/Β1 και ΔΑΕ.

6. Σύμφωνα, ομοίως, με τη σχετική (γ): «Α.1. Οι κατηγορίες των δικαιούχων πτητικού επιδόματος εξαμήνου διακρίνονται ως εξής: … ια) Κατηγορία Ε1-Ε2: Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές (Ε1) καθώς και Υπαξιωματικοί (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητος αεροσκαφών από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί και ανθυπασπιστές κατηγορίας Ε1 και υπαξιωματικοί κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως..».

7. Σύμφωνα, τέλος, με το Παράρτημα «Α» της σχετικής (γ): «Α.3. Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας από εκείνες που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών, οι οποίοι υπηρετούν ως τοποθετημένοι, προσκολλημένοι ή διατιθέμενοι για πτήση σε μονάδες αεροσκαφών, τίθενται σε πτητική ενέργεια όταν συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης ανά εξάμηνο, ως απαραίτητα μέλη πληρώματος αεροσκαφών… 4. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών, ή και άλλης ειδικότητας, που καθορίζεται με εισήγηση του οικείου Κλάδου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), χρησιμοποιούμενοι σε δοκιμαστικές πτήσεις ή άλλες διατεταγμένες υπηρεσίες ή αποστολές, στις οποίες απαιτείται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, τίθενται σε πτητική ενέργεια, το πολύ για ένα εξάμηνο εντός εκάστου δεκαοκταμήνου, εφόσον εντός του δεκαοκταμήνου αυτού συμπληρώσουν στο αεροσκάφος 30 ώρες πτήσης κατ΄ ελάχιστο όριο.».

8. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει απόφαση ΣΑΓΕ περί εντάξεώς τους στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων, το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια, παρακαλούμε όπως, κατά κρίση σας:

α. Εντάξετε, δια σχετικής αποφάσεως ΣΑΓΕ τους ΕΠΟΠ (ΟΔΙΑ) στα απαραίτητα μέλη πληρώματος.

β. Εξετάσετε τη δυνατότητα αναβάθμισης του επιπέδου επιδόματος στην κατηγορία Ε2 καθόσον τα στελέχη αυτά εκτελούν αποκλειστικά τα καθήκοντά τους, φέροντα βαθμούς Υπαξιωματικών.

ΠΟΕΣ 337/2019 - ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία