Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξεις ειρηνικής περιόδου

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξεις ειρηνικής περιόδου

ΘΕΜΑ : Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου

 

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. 29/2011 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Γεν. Δνση Ασφ. Υπηρ.

 

Αξιότιμε κε Διοικητά.

 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο (παρ. 4Δ) ο Ε.Φ.Κ.Α. (παλαιό ΙΚΑ), εντός εξαμήνου από την αίτηση του ενδιαφερομένου, προβαίνει: α) στην ακύρωση του αναγνωριζόμενου χρόνου, που χώρησε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Ε.Τ.Ε.Α.Μ., των Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ), των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στο Δημόσιο και β) στη μεταφορά στο Δημόσιο (ήτοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικά Επιτελεία) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα της αναγνώρισης.

 

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος, οφείλει, αφού παραλάβει την ατομική πράξη ακύρωσης από το υποκατάστημα του (νυν) Ε.Φ.Κ.Α., που εξέδωσε την απόφαση, να αναζητήσει το διπλότυπο κατάθεσης των ασφαλιστικών του εισφορών, που αντιστοιχούν στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και να το υποβάλλει στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), επισυνάπτοντας συνημμένα την ως άνω απόφαση ακύρωσης του Ε.Φ.Κ.Α., το οποίο (Μ.Τ.Σ.), στη συνέχεια, καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στον ατομικό φάκελο του μετόχου και προβαίνει στην αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ως χρόνου μετοχικής σχέσης με το Ταμείο αυτό.

 

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης αγωνίας συναδέλφων, οι οποίοι αν και έχουν λάβει την απόφαση ακύρωσης του ανωτέρω χρόνου ασφάλισης πλέον του εξαμήνου, η οικονομική υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Μισθωτών δεν έχει προχωρήσει στη μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών στο Δημόσιο, με συνέπεια τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τους λόγους καθυστέρησης της ως άνω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε δε ότι η Ομοσπονδία μας προτίθεται να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε αναγκαίο και εφικτό προς υποβοήθηση του έργου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, εφόσον μας το ζητήσετε.