Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξιμα έτη στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξιμα έτη στρατιωτικών

Με το άρθρο 11 του ν.4609/2019 ορίσθηκε ότι, για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

Με υπηρεσιακό σημείωμά του, που προκλήθηκε μετά από ερώτημα του ΓΕΣ, ο απερχόμενος Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ζήτησε να ανακληθεί το υπ΄ αριθμ. Φ.454/2/507985/Σ.4957/18 Ιουν 19/ΓΕΣ/Β1/3ο έγγραφο και γνώρισε ότι:

  • Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019, με την οποία καθιερώνεται η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι τα πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, λειτουργεί ευεργετικά για τους δικαιούμενους, παρέχοντας τη δυνατότητα, πέραν των διανυθέντων ως έτη εκστρατείας, να θεμελιώσουν αμιγώς και πέντε (5) επιπλέον συντάξιμα έτη, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση εξαγοράς ετών εκστρατείας και πλασματικών ετών αφορά στα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1.10.1990 και μετά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εν λόγω διάταξη.
  • Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας δεν αποτελεί ανώτατο όριο, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης.

 

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξιμα έτη στρατιωτικών

 

Τι προβλέπουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.3865/2010:

4. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

α. Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

β. Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007), όπως ισχύει σήμερα.

γ. Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.

5. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις παραγράφους 1 και 2 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.

Τί προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν.3883/2010:

3. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών των ΕΔ η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.

Τί προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007:

5. Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε:

α) Σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών κλάδων των Ένοπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά πλοία, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε παροπλισμό, σε υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, όπως αυτοί καθορίζονται από το Ν.Δ. 443/7-5-1966, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες που εδρεύουν σ`αυτά, από την 1η Νοεμβρίου 1949 και μετά, από τους στρατιωτικούς των Ένοπλων Δυνάμεων οι οποίοι απομακρύνονται από αυτές με την ιδιότητα του μονίμου, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με διαθεσιμότητα ή αργία με πρόσκαιρη παύση.

β) Σε αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου από την 1 η Νοεμβρίου 1949 και μετά από τα εν ενεργεία μόνιμα όργανα των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων και πυροσβεστικού.

Οι διατάξεις των Ν. Δ/των 142/1974, 179/1974 και 414/1974, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το ν.1204/1981, έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ένοπλων Δυνάμεων, εφόσον κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης.

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο σύνολο.

Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις παραπάνω μονάδες και υπηρεσίες, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που κατά τη διάρκεια του χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε υπηρεσία σε νοσηλεία βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου.

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. Γι΄ αυτούς που προσμετρούν διπλάσιο χρόνο με εφαρμογή άλλων διατάξεων δεν προσμετράται ο ίδιος χρόνος σε υπηρεσίες αυτής της παραγράφου.

Ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο στρατιωτικός, αφού τοποθετήθηκε στις μονάδες ή υπηρεσίες της περίπτωσης α` ή των επόμενων εδαφίων αυτής της παραγράφου ή αφού αποσπάστηκε σ`αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ασκεί πραγματικά τα καθήκοντα του σ`αυτές.

Χρόνος κανονικής άδειας ενός μηνός και νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας ενός ακόμη μηνός για κάθε έτος θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας.

Για την εφαρμογή της περίπτωσης α` ως μονάδες εκστρατείας του Στρατού Ξηράς νοούνται όλες οι μονάδες και Σχηματισμοί μέχρι και το επίπεδο Στρατιάς και ως Μονάδες και Υπηρεσίες των τριών κλάδων των Ένοπλων Δυνάμεων νοούνται αυτές που οι έδρες τους βρίσκονται για τον ηπειρωτικό χώρο βόρεια της νοητής ευθείας γραμμής μεταξύ των πόλεων Αμφιλοχίας - Λαμίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται, και για το νησιωτικό χώρο Ανατολικά και Νοτιοανατολικά της νοητής γραμμής μεταξύ των νησιών Θάσου - Ευβοίας - Αντικηθύρων, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται.

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας για τον οποίο γίνεται λόγος σ`αυτή την παράγραφο φθάνει μέχρι το τέλος του έτους 1984, μετά από το οποίο αυτός διατηρείται όπως αποκτήθηκε σαν χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μόνο για τον κανονισμό της σύνταξης.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων στους στρατιωτικούς των Ένοπλων Δυνάμεων είναι να βρίσκονται αυτοί στην ενεργό υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 414/1974 και μετά. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευόμενους σε παραγωγικές Σχολές Μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών καθώς και σε άλλες Σχολές των Ένοπλων Δυνάμεων. Επίσης δεν εφαρμόζονται γι`αυτούς που υπηρετούν σε Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου.