Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξιμα έτη στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Συντάξιμα έτη στρατιωτικών

ΘΕΜΑ Συντάξιμα Έτη Στρατιωτικών

α. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο  «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων»)

β. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

δ. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»)

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/2018 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ («Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών»)

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/40444/1053/21.5.2019 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ («Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου με αριθμό Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018»)

ζ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 047/22-7-19 έγγραφο Ε.Σ.Π.Ε.Ε.Καλύμνου

1. Προσφάτως έλαβε χώρα τροποποίηση αφορώσα το ασφαλιστικό των στελεχών των ΕΔ, ως άρθρο 11 του (ζ) σχετικού, σύμφωνα με την οποίαν ορίσθηκε ότι, για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του (β) ομοίου και της παρ. 3 του άρθρου 4 του (γ) σχετικού, πέραν των Μονάδων και Υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του (α) σχετικού, προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

2. Σημειώνεται ότι, με υπηρεσιακό σημείωμά του, που προκλήθηκε μετά από ερώτημα του ΓΕΣ, ο τέως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Ρήγας, ζήτησε να ανακληθεί το υπ΄ αριθμ. Φ.454/2/507985/Σ.4957/18 Ιουν 19/ΓΕΣ/Β1/3ο έγγραφο και γνώρισε ότι:

α. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του (ζ) σχετικού, με την οποία καθιερώνεται η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο, μέχρι τα πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, λειτουργεί ευεργετικά για τους δικαιούμενους, παρέχοντας τη δυνατότητα, πέραν των διανυθέντων ως έτη εκστρατείας, να θεμελιώσουν αμιγώς και πέντε (5) επιπλέον συντάξιμα έτη, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση εξαγοράς ετών εκστρατείας και πλασματικών ετών αφορά στα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1.10.1990 και μετά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εν λόγω διάταξη.

β. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας δεν αποτελεί ανώτατο όριο, αλλά το ελάχιστο απαιτούμενο για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι, όπως μας γνώρισε Ένωσή μας, ήδη έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εξασφάλισης ανωτέρω πρόνοιας, συναφώς δε και του κόστους αυτής, προτείνουμε όπως ακολουθηθεί η διαδικασία που εισήχθη με τη (στ) σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, ήτοι:

α. την αναγνώριση του ανωτέρω δικαιώματος ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατόπιν αποστρατείας.

β. την επιλογή από το στέλεχος της ασφαλιστικής πενταετίας που επιθυμεί να αναγνωρίσει, ώστε να προσδιορισθούν αντίστοιχες εισφορές.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΠΟΕΣ 115/2019 ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚΑ 047/2019 Πρόσθετη Α... by ΠΟ ΕΣ on Scribd