Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. VS ΑΝΥΠΟΙΚ & ΥΕΘΑ - Τί συμβαίνει με το επίδομα γραφείου για τους συναδέλφους που έπαθαν κατά την υπηρεσία;

Π.Ο.Ε.Σ. VS ΑΝΥΠΟΙΚ & ΥΕΘΑ - Τί συμβαίνει με το επίδομα γραφείου για τους συναδέλφους που έπαθαν κατά την υπηρεσία;

ΘΕΜΑ : Επίδομα Γραφείου Λόγω Ανικανότητας Ένεκα Παθήματος στην Υπηρεσία

 

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 183/12.2.2018 έγγραφό μας

γ. Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200, «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»)

δ. Υπ΄ αριθμ. 6002/18/10-α/2018 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 94, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας»)

ε. Υπ΄ αριθμ. 61999 Φ.514.2/2018 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 15, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου στο πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσεται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την υπηρεσία και ένεκα αυτής»)

στ. Υπ΄ αριθμ. 2822.10/4885/2018 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 180, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος γραφείου σε στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που τίθενται σε υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής»)

 

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 127 του (α) σχετικού, ορίσθηκε ότι το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία που παρέχεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις και στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος αυτής της παραγράφου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία παύει στο εξής η καταβολή οποιουδήποτε από τα παραπάνω επιδόματα.

 

Με το (β) σχετικό έγγραφό μας, είχαμε εγκαίρως αναδείξει το θέμα και ζητήσαμε την ενεργοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση (Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) εντός της τεθείσης προθεσμίας, η οποία, εν τούτοις, με τις διατάξεις του άρθρου 34 του (γ) ομοίου παρατάθηκε μέχρι τις 30 Μαρτίου του τρέχοντος έτους (2018).

 

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση αφορώσα στο προαναφερόμενο επίδομα γραφείου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ρύθμισαν το θέμα για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, με τα σχετικά (δ) έως και (στ).

 

Ευελπιστώντας ότι η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ανωτέρω διάταξη περί άπρακτης προθεσμίας, άρα και εν τέλει στη μη καταβολή του εν θέματι επιδόματος, αλλά σε αμέλεια, διαμαρτυρόμενοι εντόνως, παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, άλλως επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.