Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Υγειονομική περίθαλψη - αγορά γυαλιών ματιών από μέλη οικογενειών στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ. - Υγειονομική περίθαλψη - αγορά γυαλιών ματιών από μέλη οικογενειών στρατιωτικών

ΘΕΜΑ Υγειονομική Περίθαλψη (Αγορά Γυαλιών Ματιών)

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 423/05.3.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.

 

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με το οποίο προτείνεται η επέκταση της κάλυψης της δαπάνης αγοράς γυαλιών ματιών για τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών, από το δημόσιο, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή μετά των λοιπών δικαιούχων απάντων των κατηγοριών που συναντώνται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΘΕΜΑ:      Υγειονομική Περίθαλψη (Γυαλιά Οράσεως)

 

α. ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Α΄ 162 «Υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και  των μελών οικογενειών τους»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3054 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

γ. Υπ΄ αριθμ. ΕΜΠ5/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3054, «Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.»)

 

1. Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε ένα πάγιο αίτημα των μελών μας και πιστεύουμε όλων εν γένει των στρατιωτικών, αναφορικά με τη δυνατότητα αγοράς γυαλιών οράσεως, με δαπάνη της Υπηρεσίας, από τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών.

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Δημόσιο υποχρεούται να παρέχει υγειονομική περίθαλψη στους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

 

3. Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 8 του ίδιου ως άνω σχετικού, για τους Στρατιωτικούς που δικαιούνται περίθαλψη που αναφέρονται στο άρθρο 1 αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ειδικές περιπτώσεις δαπανών περίθαλψής τους, μετά από γνωμάτευση της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλαγών, όπως παρακάτω: … β. Αγορά Γυαλιών Ματιών ….    

 

4. Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της (β) σχετικής, οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Οργανισμών, ………, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, …. δικαιούνται περίθαλψης….

 

5. Σύμφωνα, τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 15 της (γ) σχετικής, ο φορέας παρέχει στους ασφαλισμένους του, θεραπευτικά μέσα και προθέσεις, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …. Εκτός των ειδών του Παραρτήματος ο Οργανισμός χορηγεί: Α. ΟΠΤΙΚΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ …..

 

6. Από την παράθεση των ως άνω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι, τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών, έναντι των μελών απάντων των λοιπών ασφαλισμένων υπολείπονται στη δυνατότητα αγοράς και γυαλιών οράσεως. με έξοδα του δημοσίου.

 

7. Κατόπιν τούτων, θεωρώντας ότι δύναται να αμβλυνθεί η ανωτέρω ανισότητα, προτείνουμε όπως η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του (α) σχετικού τροποποιηθεί ως εξής: «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162) τροποποιείται ως εξής: «Για τους στρατιωτικούς και τα μέλη των οικογενειών τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3 του παρόντος, που δικαιούνται περίθαλψη που αναφέρονται στο άρθρο αναγνωρίζονται από το Δημόσιο ειδικές περιπτώσεις δαπανών περίθαλψής τους, μετά από γνωμάτευση της αρμοδίας Επιτροπής Απαλλαγών, όπως παρακάτω: …».

1040/2019 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘ... by on Scribd

ΕΣΠΕΕΞ 423/2019 ΑΓΟΡΑ ΓΥΑΛΙ... by on Scribd