Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπηρεσιακή εξέλιξη αξιωματικών ΣΜΥ 93

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπηρεσιακή εξέλιξη αξιωματικών ΣΜΥ 93

ΘΕΜΑ : Υπηρεσιακή Εξέλιξη Αξιωματικών ΣΜΥ 93   

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

βΕΔΥΕΘΑ 58/2011

γΕΔΥΕΘΑ 9/2012

δΕΔΥΕΘΑ 78/2015

εΕΔΥΕΘΑ 142/2015

στ. Φ.400/314/526929/Σ.8745/08.10/2019/ΓΕΣ/Β1/2

ζ. ΦΕΚ Γ΄ 212 (Μάρτιος 2011)

η. ΦΕΚ Γ΄ 109 (Φεβρουάριος 2015)

θ. ΦΕΚ Γ΄ 2 (Ιανουάριος 2020)

ι. Φ. 412/ΑΔ.16092/Σ.3228/29.10.2018/ ΓΕΑ/Β1

1. Με τις διατάξεις του (α) σχετικού καθορίζονται θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται και η προαγωγή των αξιωματικών με τη συμπλήρωση απαιτούμενων ετών σε κάθε βαθμό.

2. Οι αξιωματικοί προέλευσης ΣΜΥ 93 (καταταγέντες το 1991) προήχθησαν, με το (β) όμοιο, στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού την 01.01.2011 [έναρξη εφαρμογής του (α) σχετικού], ενώ οι αξιωματικοί προέλευσης ΣΜΥ 94, αν και κατατάχθηκαν στην ίδια σχολή ένα έτος μετά (1992), προήχθησαν και αυτοί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού εντός του ίδιου έτους, δηλαδή την 20.10.2011, ακολουθώντας την τάξη ΣΣΕ 2011.

3. Ομοίως, έλαβε χώρα και η προαγωγή των ανωτέρω δύο (2) τάξεων ΣΜΥ 93 και ΣΜΥ 94 στο βαθμό του Υπολοχαγού, την 01.01.2015 (ΣΜΥ 93) και την 20.10.2015 (ΣΜΥ 94), αντίστοιχα, σύμφωνα με τα (δ) και (ε) σχετικά.

4. Η παραπάνω αρρυθμία όχι μόνο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, αλλά πλέον, τόσο η ημεροχρονολογία κρίσεως των δύο (2) διαφορετικών ως άνω τάξεων όσο και ο χρόνος προαγωγής τους ταυτίζεται, καθόσον οι αυτές τάξεις έχουν προγραμματιστεί για κρίση και προαγωγή στο βαθμό του Λοχαγού, ταυτόχρονα τον Απρίλιο του 2020 κατά τις τακτικές κρίσεις 2020 – 2021, παρότι οι αξιωματικοί προέλευσης ΣΜΥ 93 (καταταγέντες το 1991) έχουν συμπληρώσει τα 28 χρόνια υπηρεσίας ήδη από την 30 Οκτωβρίου 2019, όπως σαφέστατα οι διατάξεις του (α) σχετικού ορίζουν και απαιτούν.

5. Για την αποκατάσταση της παραπάνω αρρυθμίας και της χρονικής διαφοράς που ούτως ή άλλως υπήρχε από την κατάταξη των στελεχών των ως άνω τάξεων, την ομαλοποίηση της χρονολογικής αρμονίας ως προς την προαγωγή των, σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις του (α) σχετικού, αλλά και της επαναφοράς εμπράκτως του αισθήματος δικαίου στα υπόψη στελέχη, προτείνεται η προαγωγή των αξιωματικών προέλευσης ΣΜΥ 93 (καταταγέντες το 1991), στο βαθμό του Λοχαγού, στις επικείμενες κρίσεις Απριλίου 2020, να λογιστεί από 31.12.2019 και όχι από 01.1.2020.

6. Η παραπάνω προτεινόμενη λύση έχει ήδη χρησιμοποιηθεί και ορθώς κατά την άποψή μας, χωρίς κανένα πρόβλημα, για την αντίστοιχη τάξη της ΣΤΥΑ 93 (καταταγέντες το 1991), καθόσον τούτη προήχθη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού την 01 Ιανουαρίου 2011 (όπως και η αντίστοιχη τάξη ΣΜΥ 93) [ιδέτε (ζ) σχετικό] και στο βαθμό του Υποσμηναγού την 31 Δεκεμβρίου 2014 (ενώ η αντίστοιχη τάξη ΣΜΥ 93, όπως προαναφέρθηκε, την 01 Ιανουαρίου 2015) [ιδέτε (η) σχετικό].

7. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι αξιωματικοί προέλευσης ΣΜΥ και ΣΤΥΑ του ίδιου έτους (1993) αν και προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και Ανθυποσμηναγού, αντίστοιχα, την ίδια ημέρα (01 Ιανουαρίου 2011), έχουν διαφορά προαγωγής στον βαθμό του Υπολοχαγού και Υποσμηναγού, αντίστοιχα, μία ημέρα (ήτοι, 01 Ιανουαρίου 2015 η ΣΜΥ και την 31 Δεκεμβρίου 2014 η ΣΤΥΑ), το οποίο όμως οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα ως προς την προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Δηλαδή, η τάξη της ΣΤΥΑ 93 (καταταγέντες το 1991) με το (θ) σχετικό προήχθησαν ορθώς στο βαθμό του Σμηναγού την 31.12.2019 [ιδέτε (ι) σχετικό], ενώ η τάξη της ΣΜΥ 93 έχει προγραμματιστεί και αναμένεται να κριθεί για τον ίδιο προαγωγικό βαθμό (Λοχαγού) με τις τακτικές κρίσεις του 2020 σε τέσσερις μήνες περίπου και να προαχθεί εντός του καλοκαιριού του ίδιου έτους όπου και θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία με διαφορά επτά (7) μήνες (διαφορά που δεν προϋπήρχε στο βαθμό του Ανθλγού - Ανθυποσμηναγού, Υπλγού - Υποσμηναγού όπως περιγράψαμε παραπάνω) από την αντίστοιχη τάξη της ΣΤΥΑ.

8. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι δεν επιφέρεται κανένα δημοσιονομικό κόστος ή οικονομική διεκδίκηση, αλλά μόνο αποκαθίσταται στο μέλλον έστω και μετά από έξι (6) χρόνια, η χρονική ομαλότητα ως προς τον φέροντα βαθμό με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς το ηθικό των αξιωματικών προερχόμενων εξ υπαξιωματικών του ΣΞ (ΣΜΥ).

9. Ακολουθεί επεξηγηματικός πίνακας με την παράλληλη διαδρομή των δύο αντίστοιχων τάξεων ΣΜΥ και ΣΤΥΑ 1993 με ή χωρίς την προτεινόμενη λύση:

ΠΟΕΣ 101/2020 ΑΞΚΟΙ ΣΜΥ 93 by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία