Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία

Π.Ο.Ε.Σ. - Υπολογισμός καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία

Τροπολογία κατατέθηκε την 24.7.2018 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ), σχετική με τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία.