Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΣτΕ: 1412/2018 (Γ΄Τμήμα) Ακατάλληλος για μονιμοποίηση ΕΠΟΠ

ΣτΕ: 1412/2018 (Γ΄Τμήμα) Ακατάλληλος για μονιμοποίηση ΕΠΟΠ

Αριθμός 1412/2018

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2017, με την εξής σύνθεση: Αικ. Σακελλαροπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Ι. Παπαγιάννης, Ε. Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 20 Δεκεμβρίου 2014 έφεση:

του ..., κατοίκου Φαρσάλων (...), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο ….., που τον διόρισε με πληρεξούσιο, κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος παρέστη με τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και κατά της υπ’ αριθμ. 3723/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ε. Αργυρού.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης εφέσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (1358803, 2422392, 2886779/2014 έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 3723/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως του εκκαλούντος, επαγγελματία οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.), κατά α) της .../15.1.2013 απόφασης του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας Επαγγελματιών Οπλιτών, κατά το μέρος που αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για μονιμοποίηση και β) της Φ..../4.2.2013/ΓΕΑ/Β4/2 απόφασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ΄ 179), με την οποία ο εκκαλών απολύθηκε από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, συνεπεία της ως άνω κρίσης του.

3. Επειδή, στην παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει μετά την προσθήκη εδαφίου με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), και την αντικατάστασή του με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), ορίζεται ότι «... Η έφεση επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιέχονται στο σχετικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Το απαράδεκτο του προηγουμένου εδαφίου καλύπτεται, εάν μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης περιέλθει εγγράφως σε γνώση του δικαστηρίου με πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόμη και αν δεν γίνεται επίκλησή της στο εισαγωγικό δικόγραφο, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που είναι αντίθετη προς την προσβαλλόμενη απόφαση». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ως ισχυρισμοί, η προβολή των οποίων με το δικόγραφο της έφεσης απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου αυτής, νοούνται εκείνοι που αναφέρονται με τρόπο συγκεκριμένο σε κριθέν νομικό ζήτημα, αναγόμενο στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν από την εκκαλούμενη απόφαση και όχι απλώς στην ορθή ή μη υπαγωγή πραγματικών περιστατικών σε εφαρμοσθέντα κανόνα δικαίου ή στην επάρκεια της αιτιολογίας (ΣτΕ 3008, 3000, 2947/2017, 1044, 829/2016).

4. Επειδή, στο ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166) ορίζονται τα εξής: άρθρο 5, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του ν. 3036/2002 (Α΄ 171), «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες αναλαμβάνουν υποχρέωση επταετούς παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτός αν γίνει δεκτή η παραίτησή τους πριν συμπληρωθεί η επταετία. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας μπορούν να μονιμοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν, εφόσον: α. Επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας και β) Κριθούν για μονιμοποίηση από τα αρμόδια γι’ αυτούς Συμβούλια Κρίσεων των οικείων Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους ατομικούς τους φακέλους 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση και γνωμάτευση σχετικά με τους Επαγγελματίες Οπλίτες και  ρυθμίζονται ο τύπος των εκθέσεων ικανότητάς τους και των εισηγήσεων για παραμονή τους, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα αξιολόγησής τους, ο τύπος, ο τρόπος σύνταξης, τήρησης και ο χρόνος υποβολής των ατομικών τους εγγράφων, ο τρόπος προκήρυξης των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξετάσεων δοκιμασίας, τα εξεταζόμενα σε αυτές μαθήματα, η διαδικασία και τα κριτήρια βαθμολόγησης των εξετάσεων αυτών, η ένταξη των Επαγγελματιών Οπλιτών σε επετηρίδες, η διαδικασία απονομής ειδικοτήτων, ο καθορισμός των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσης τους, οι κρίσεις τους και οι συνέπειές τους, η διοικητική τους μέριμνα, οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις τους σε μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι πάσης φύσεως άδειές τους, ο υπολογισμός του χρόνου στρατιωτικής τους υπηρεσίας και οι τυχόν λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες. 3... »,άρθρο 13, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 του ν. 3036/2002, «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες απολύονται στις παρακάτω περιπτώσεις: α)... δ) Αν κριθούν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων ότι παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις στα ουσιαστικά τους προσόντα ή υποπίπτουν σε σοβαρά παραπτώματα, ύστερα από πλήρη αιτιολογημένη έκθεση του Διοικητή τους, η οποία μπορεί να υποβληθεί αφού έχει διανυθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο της αρχικώς αναληφθείσας υποχρέωσής τους. ε)... 2. Με τη συμπλήρωση πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας όλοι οι Επαγγελματίες Οπλίτες κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσης με βάση τη γενική απόδοσή τους στα ουσιαστικά τους προσόντα και την πειθαρχική τους συμπεριφορά. Εφόσον παρουσιάζουν ουσιώδεις ελλείψεις στα παραπάνω προσόντα ή έχουν υποπέσει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα κρίνονται αποστρατευτέοι, λόγω της  καταλληλότητας για την ενάσκηση των καθηκόντων τους και απολύονται 3. Η απόλυση των Επαγγελματιών Οπλιτών γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου. 4. ... 5. ... 6. ...». Εξάλλου, στην Φ.416/205235/12.11.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Β΄ 1610) ορίζονται τα εξής: άρθρο 3 «Σε ό,τι αφορά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κρίσης ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των μονίμων υπαξιωματικών κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν στο Ν. 2936/2001 και στις διατάξεις της απόφασης αυτής.», άρθρο 5 «1. Οι ΕΠΟΠ με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα κρίνονται: α... δ. Για μονιμοποίηση: (1) Κατάλληλοι (2) Ακατάλληλοι. 2. Προακτέοι, διατηρητέοι και κατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι έχουν στα ουσιαστικά τους προσόντα βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό. 3... 4. Αποστρατευτέοι, μη προακτέοι, μη διατηρητέοι και ακατάλληλοι για μονιμοποίηση κρίνονται όσοι δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα για προαγωγή, παραμονή στην ενεργό υπηρεσία ή μονιμοποίηση και δε θεωρούνται κατάλληλοι για την ενάσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους, λόγω ουσιωδών ελλείψεων σ’ αυτά. 5. Προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως μπορούν να υποβάλλουν όσοι κρίθηκαν μη προακτέοι, παραμένοντες στον αυτό βαθμό, αποστρατευτέοι και μη διατηρητέοι. 6. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι δικαιούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτούς της απόφασης, να ασκήσουν προσφυγή κατά δυσμενούς κρίσεως, με τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να τεθούν υπόψη των αρμοδίων Συμβουλίων Επανακρίσεων. 7... Επίσης απολύονται όσοι κρίνονται μη διατηρητέοι κατόπιν υποβολής ειδικής έκθεσης απολύσεως, αποστρατευτέοι ή ακατάλληλοι για μονιμοποίηση», άρθρο 7, όπως τροποποιήθηκε με την Φ.424/35/160822/Σ.2037/19.12.2007 απόφαση του Υφυπουργού Άμυνας (Β΄ 2507), «1. Η αίτηση για μονιμοποίηση υποβάλλεται στη Μονάδα που υπηρετούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση εξαετούς πραγματικής υπηρεσίας, ως ΕΠ.ΟΠ. 2. Η Μονάδα Υπηρεσία με την παραλαβή της αίτησης: α. Τους παραπέμπει στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για κρίση της σωματικής τους ικανότητος. β. Υποβάλλει απευθείας στο οικείο Επιτελείο (οι του ΠΝ στη ΔΝΕ) τις αιτήσεις μαζί με Έκθεση Ικανότητος. 3. Οι ΕΠΟΠ για τη μονιμοποίησή τους υφίστανται γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας, σε θέματα που καλύπτουν αντικείμενα της ειδικότητάς τους (70%) και σε γενικά στρατιωτικά θέματα (30%), με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων. 4. Οι ως άνω γραπτές εξετάσεις δοκιμασίας προκηρύσσονται με απόφαση του ΥΦΕΘΑ, μετά από πρόταση των αρμοδίων Ανωτάτων Συμβουλίων τέσσερις (4) μήνες πριν τη συμπλήρωση, από τους επιθυμούντες να μονιμοποιηθούν, της επταετούς υποχρέωσης παραμονής τους στις Ε.Δ. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, η ημερομηνία, ο τόπος, οι διαδικασίες, τα αντικείμενα και η ύλη των εξεταζομένων θεμάτων, καθώς και οι επιτροπές διενέργειας των εξετάσεων 5... 7. Μετά το πέρας των εξετάσεων, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό με πίνακες επιτυχόντων-αποτυχόντων, το οποίο υποβάλλεται για κύρωση στον Αρχηγό του οικείου Επιτελείου. 8. Η μονιμοποίηση των κρινόμενων ως καταλλήλων, γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Επιτελείου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του  Ν. 2936/2001 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9...». Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) ορίζεται ότι η κλίμακα βαθμολογίας των ουσιαστικών προσόντων των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι: Εξαίρετος: 10 Λίαν Καλώς: 8 και 9 Καλός: 5, 6 και 7 Μέτριος: 3 και 4 Απαράδεκτος: 1 και 2, στη δε παρ. 10 του άρθρου 18 του ίδιου ν.δ. ορίζονται τα βασικότερα ελαττώματα του υπαξιωματικού, τα οποία πρέπει να συνάγονται από επίσημα έγγραφα στοιχεία του ατομικού του φακέλου και αναλόγως της φύσης τους επηρεάζουν δυσμενώς την εκτίμηση των λοιπών ουσιαστικών προσόντων και ιδιαιτέρως των ηθικών και ψυχικών προσόντων, του κύρους και του στρατιωτικού πνεύματος.

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την  εκκαλούμενη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου, ο εκκαλών, ο οποίος είχε καταταγεί στις 2.7.2002 για εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης, ανακατατάχθηκε στις 2.11.2003, ως Οπλίτης Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας και, στη συνέχεια, στις 5.12.2005, ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ). Με την .../15.1.2013 απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας κρίθηκε ως «ακατάλληλος για μονιμοποίηση», με την αιτιολογία ότι δεν διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλό, αφού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου, στην από 1.2.08/31.1.2009 Έκθεση Ικανότητας βαθμολογείται στα ηθικά προσόντα με 7, λόγω των ποινών που του επιβλήθηκαν. Ειδικότερα, τιμωρήθηκε με τις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές: α) Φυλάκιση 30 ημερών την 12.9.2008, διότι στις 7.7.2005 ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή ΟΒΑ Σμηνίτης της δυνάμεως της ...ΣΗΠ, κατέθεσε στη Γραμματεία της Μονάδας του το με αριθμό πρωτοκόλλου .../11.9.2001 αντίγραφο του πτυχίου του, από το οποίο προέκυπτε ότι αποφοίτησε από το Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Φαρσάλων (Τομέας Μηχανολογικού, ειδικότητα Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου) με το γενικό βαθμό «Καλά ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17)», ενώ ο γενικός βαθμός απολύσεώς του ήταν «Μέτρια ΔΕΚΑ και ΕΠΤΑ ΕΝΑΤΑ (10 και 7/9)», το οποίο γνώριζε. β) Φυλάκιση 30 ημερών την 12.9.2008, διότι στις 7.7.2005, ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή ΟΒΑ Σμηνίτης της δυνάμεως της 140ΣΗΠ, κατέθεσε στη γραμματεία της Μονάδας του το από 1997 «FIRST CERTIFICΑΤΕ ΙΝ ΕΝGLSΗ» με αριθμό «...», με το οποίο πιστοποιούνταν ότι είχε λάβει πτυχίο γνώσης πρώτου επιπέδου της αγγλικής γλώσσας με βαθμό «Β», ενώ δεν είχε εκδοθεί τέτοιο πτυχίο στο όνομά του, γεγονός το οποίο γνώριζε. γ) Κράτηση 4 ημερών την 1.10.2008, διότι στις 15.9.2008, ενώ ήταν στρατιωτικός δηλαδή ΕΠ.ΟΠ Σμηνίτης της δυνάμεως της ΔΑΚ, σε γενόμενο έλεγχο από τα όργανα Στρατονομίας στην οδό ... Λάρισας και ενώ ήταν οδηγός στο υπηρεσιακό όχημα με αριθμό ΕΣ ... - CITROEN διαπιστώθηκε ότι ήταν ασκεπής και δε φορούσε ζώνη ασφαλείας. Κατά την κρίση του Συμβουλίου το παράπτωμα αυτό αφορά σε έλλειψη πειθαρχικότητας και αισθήματος ευθύνης και πλήττει τα ηθικά του προσόντα. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Κρίσεων, οι ανωτέρω πράξεις, για τις οποίες επιβλήθηκαν στον εκκαλούντα οι πειθαρχικές ποινές της φυλάκισης, κρίθηκαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικές και ιδιάζουσες ως ασυμβίβαστες προς κάθε έννοια εντιμότητας και αξιοπρέπειας που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε βαθμοφόρο των ενόπλων δυνάμεων, του οποίου το αξίωμα επιβάλλει να διακρίνεται πρωτίστως από ηθική ακεραιότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η κατ’ επανάληψη δε εκδήλωση εκ μέρους του ανειλικρινούς και ανέντιμης συμπεριφοράς μαρτυρεί την ύπαρξη ελαττώματος από τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 18 του ν.δ. 445/74, το οποίο υποβαθμίζει τα ηθικά και ψυχικά του προσόντα και κλονίζει την εμπιστοσύνη του Συμβουλίου στο πρόσωπό του ως προς τα προαναφερθέντα προσόντα. Κατόπιν τούτου, με την Φ.421.6/ΕΠ.545041/Σ.12/4.2.2013/ΓΕΑ/Β4/2 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ΄ 179), ο εκκαλών απολύθηκε από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

6. Επειδή, προβάλλεται ότι δεν αιτιολογείται νομίμως η εκκαλουμένη απόφαση, αφού οι επίμαχες πειθαρχικές ποινές επιβλήθηκαν στον εκκαλούντα για παραπτώματα που διέπραξε στις 7.7.2005 ως ΟΒΑ Σμηνίτης, πριν την κατάταξή του ως ΕΠ.ΟΠ. στην Πολεμική Αεροπορία. Ο λόγος αυτός, ασχέτως αν προβάλλεται παραδεκτώς από την άποψη της προβολής ισχυρισμών του άρθρου 12 του ν. 3900/2010, αφού αφορά την αιτιολογία της εκκαλούμενης απόφασης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι, η κρίση του Συμβουλίου Κρίσεων για την ακαταλληλότητα του εκκαλούντος στηρίχθηκε στην από 1.2.08/31.1.2009 Έκθεση Ικανότητας, στην οποία βαθμολογείται στα ηθικά προσόντα με 7, καθώς και στις ανωτέρω πειθαρχικές ποινές που του είχαν επιβληθεί στις 12.9.2008, δηλαδή σε χρόνο κατά τον οποίο αυτός είχε καταταγεί ως ΕΠ.ΟΠ. και, ως εκ τούτου, νομίμως λήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο αξιολόγησε τη συνολική του εικόνα, για τη μονιμοποίησή του. Συνεπώς, νομίμως αν και με άλλη αιτιολογία η εκκαλούμενη απόφαση απέρριψε σχετικό λόγο ακύρωσης.

7. Επειδή, προβάλλεται ότι η εκκαλούμενη απόφαση μη νομίμως απέρριψε τον ισχυρισμό του εκκαλούντος ότι η αιτιολογία του Συμβουλίου Κρίσεων κλονίστηκε, μετά την έκδοση της 16/2008 απόφασης του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με την οποία κηρύχθηκε αθώος των πράξεων της χρήσης πλαστού εγγράφου κατά συρροή και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, αδικήματα τα οποία ταυτίζονται με τα πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία του επιβλήθηκαν οι επίμαχες πειθαρχικές ποινές. Ο λόγος αυτός, ασχέτως αν προβάλλεται παραδεκτώς από την άποψη της προβολής ισχυρισμών του άρθρου 12 του  ν. 3900/2010, αφού αφορά την αιτιολογία της εκκαλούμενης απόφασης, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Τούτο διότι, η απόφαση του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με την οποία ο εκκαλών κηρύχθηκε αθώος για τις ανωτέρω πράξεις, λόγω αμφιβολιών ως προς την πλήρωση των στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασής τους, δεν δέσμευε, κατ’ αρχήν, το Συμβούλιο Κρίσεων, κατά την κρίση του εκκαλούντος, ως ακατάλληλου για μονιμοποίηση, η οποία βασίστηκε στην από 1.2.08/31.1.2009 έκθεση ικανότητας και στις ανωτέρω πειθαρχικές ποινές, η νομιμότητα της επιβολής των οποίων δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο της δίκης ενώπιον του δικάσαντος Εφετείου (ΣτΕ 374/2013, 2564, 2963/2014). Εξάλλου, δεν διαπιστώνεται στην προαναφερόμενη απόφαση η ύπαρξη ή ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, για τα οποία επιβλήθηκαν στον εκκαλούντα οι επίμαχες πειθαρχικές ποινές (ΣτΕ 2503/2015, 2593/2013, 4662/2012 Ολομ.).

8. Επειδή, προβάλλεται ότι μη νομίμως κρίθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση ότι το Συμβούλιο Κρίσεων έλαβε υπόψιν του όλα τα στοιχεία του φακέλου, αλλά προσέδωσε, κατά την ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική του κρίση, μεγαλύτερη βαρύτητα στις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν στον εκκαλούντα. Συναφώς, προβάλλεται ότι τα στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση από το Συμβούλιο Κρίσεων δεν δύνανται να στηρίξουν την κρίση του εκκαλούντος και να μειώσουν τα ουσιαστικά του προσόντα κάτω του λίαν καλώς, καθώς και ότι αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας οι προσβαλλόμενες με την αίτηση ακυρώσεως πράξεις περί απολύσεως του εκκαλούντος, ενόψει της εξαίρετης υπηρεσιακής του εικόνας κατά την διάρκεια της επταετούς υπηρεσίας του, του γεγονότος ότι θα είχε επιτύχει την πρόσληψή του ως ΕΠΟΠ χωρίς τη χρήση των πλαστών εγγράφων και του ότι τα επίμαχα πειθαρχικά παραπτώματα δεν μπορούν να θεωρηθούν σοβαρά. Με το περιεχόμενο αυτό οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, διότι δεν αμφισβητούν την ορθότητα της ερμηνείας των εφαρμοστέων εν προκειμένω διατάξεων του ν. 2936/2001 στην οποία προέβη η εκκαλουμένη απόφαση. Αντιθέτως, με αυτούς πλήσσεται η επάρκεια της αιτιολογίας, με την οποία το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε τους προβληθέντες λόγους ακυρώσεως, με τους οποίους είχε αμφισβητηθεί η αιτιολογία των προσβαλλόμενων με την αίτηση ακυρώσεως πράξεων. Πρόκειται δηλαδή, για ζητήματα τα οποία αφορούν την ορθή ή μη υπαγωγή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοστέους εν προκειμένω κανόνες δικαίου (όπως, αν πρόκειται για ήσσονος σημασίας πειθαρχικά παραπτώματα, αν εκτιμήθηκαν όλα τα ευμενή στοιχεία του φακέλου του εκκαλούντος, αν προσδόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα στα δυσμενή στοιχεία, αν ο εκκαλών θα είχε επιτύχει την πρόσληψή του χωρίς τη χρήση των πλαστών εγγράφων). Περαιτέρω, η επίκληση της 267/2012 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε η επάρκεια της αιτιολογίας απόφασης περί μη μονιμοποιήσεως ΕΠ.ΟΠ., δεν συνιστά, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3900/2010, ισχυρισμό ο οποίος αναφέρεται με τρόπο συγκεκριμένο σε κριθέν νομικό ζήτημα, αναγόμενο στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν από την εκκαλούμενη απόφαση (ΣτΕ 2881/2016) και επομένως, δεν συνιστά νομολογία αντίθετη προς τα κριθέντα από την απόφαση αυτή (ΣτΕ 704/2015).

9. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την έφεση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει σε βάρος του εκκαλούντος τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2017

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Αικ. Σακελλαροπούλου Ν. Βασιλόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2018.

Η Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Η Γραμματέας του Γ´ Τμήματος

Αικ. Συγγούνα Δ. Τετράδη

Πηγή: ΣτΕ