Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) – Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) – Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

ΘΕΜΑ: Υγειονομική Περίθαλψη – Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) – Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

α. Ν.154/1975 (ΦΕΚ Α΄ 185)

β. ΠΔ 432/1983 (ΦΕΚ Β΄ 162/9-11-83)

γ. Ν.3892/2010 (ΦΕΚ Α΄ 189/4-11-10)

δ. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 2016/679(ΕΕ)

ε. ΚΥΑ Φ.760/21/406149/Σ.371/01 Ιουλ 19/ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2786/04-07-19)

στ. Φ.760/23/406237/Σ.383/05 Ιουλ 19/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ/2

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με (ε) σχετικό, οι διατάξεις του (γ) σχετικού Νόμου, που αφορούν στην ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση συνταγών και παραπεμπτικών, εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ (εε στελέχη και υπ΄ αυτών ασφαλιζόμενα μέλη οικογενείας). Κατόπιν τούτου και προκειμένου να επεξεργαστούν και να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), με σκοπό την ένταξή τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), είναι απαραίτητη η ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του (δ) σχετικού Κανονισμού.

2. Σε εφαρμογή του (στ) σχετικού, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο το προσωπικό ευθύνης σας, καθώς και αυτό των Μονάδων υπαγωγής σας, για το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Α», μέχρι 30 Αυγούστου 2019 ανυπερθέτως.

3. Καθότι η ενημέρωση πρέπει να είναι καθολική, οι Μονάδες να μεριμνήσουν για την ενημέρωση και στελεχών που βρίσκονται και εκτός ΥΠΕΘΑ (πχ αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής τέκνου, εκπαιδευτικές άδειες, ΠτΔ, υπουργεία, στο εξωτερικό κτλ).

4. Το ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 παρακαλείται για την ανάρτηση της παρούσας διαταγής μαζί με τα Παραρτήματα στην ιστοσελίδα της ΠΑ (haf.gr) σε εμφανή θέση, φέροντας τον τίτλο «Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ – Επεξεργασία και Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», παραμένοντας ενεργή μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019. Παράλληλα, το κείμενο του Παραρτήματος «Β» να δημοσιοποιηθεί ως ανακοίνωση σε δύο (2) εφημερίδες της Πρωτεύουσας, μιας καθημερινής και μιας Κυριακάτικης, εκ των οποίων τουλάχιστον η μια πρέπει να είναι από τις πέντε μεγαλύτερες σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρακτορείου Αθηναϊκού Τύπου. Η ανακοίνωση πρέπει να γίνει εντός πλαισίου και να καταχωρηθεί στο ειδησεογραφικό τμήμα των εφημερίδων για χρονική διάρκεια πέντε ημερών.

5. Σημειώνεται ότι οι ΥΥ των Μονάδων οφείλουν να είναι έτοιμες από πλευράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την άμεση εφαρμογή του ΣΗΣ, δεδομένου ότι έχουν αποσταλεί κατά το παρελθόν πληθώρα σχετικών οδηγιών.

6. Διευκρινίζεται ότι, τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όχι προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. Η αποστολή των στοιχείων του Ιστορικού Ασφαλιστικής Ικανότητας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και λοιπές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή.

7. Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή όλων στο γεγονός ότι τα ΑΒΝ που δεν έχουν θεωρηθεί σύμφωνα με την τελευταία διαταγή θεώρησης, δεν είναι ενεργά και δεν θα εισαχθούν στο ΣΗΣ, οπότε οι κάτοχοί τους δεν θα έχουν πρόσβαση στις παροχές υγειονομικής περίθαλψης. Όσοι ανήκουν σ΄ αυτή την κατηγορία να επικοινωνήσουν με τα Τμήματα Προσωπικού των Μονάδων τους, ώστε σε συνεννόηση με τη ΓΕΑ/ΔΥΓ/2/Μητρώο (τηλ. 2104764547, 608-4547) να προβούν στην εκ των υστέρων θεώρηση των ΑΒΝ τους.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Λ. Κανελλοπούλου 3, ΤΚ 11525, Αθήνα και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή ΓΕΑ/ΔΥΓ, σε συμμόρφωση των άρθρων 12 επί του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνει ότι θα προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα τα διαβιβάσει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα:

(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας είναι :

(α) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου

(β) όνομα πατρός

(γ) όνομα μητρός

(δ) ΑΜΚΑ

(ε) ημερομηνία γέννησης (ε) φύλο

(στ) αριθμός ταυτότητας/ Διαβατηρίου

(ζ) ΑΦΜ,

(η) Αριθμός Μητρώου Βιβλιαρίου,

(θ) ένδειξη άμεσου ή έμμεσου μέλους,

(ι) ασφαλιστική ικανότητα

(ια) ημερομηνία έναρξης παροχώνημερομηνία έκδοσης αρχικού βιβλιαρίου

(ιβ) ημερομηνία λήξης παροχών- τυχόν ημερομηνία λήξης ασφάλισης βάση νόμου,

(ιγ) συγγενική σχέση

(ιδ) ΑΜΚΑ απ' όπου έλκει το δικαίωμα.

(2) Πηγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος αρμόδιος χειριστής ή φορέας.

(3) Τα υποκείμενα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ακόλουθα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι υγειονομικής περίθαλψης: (α) στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, (β) ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών της κατηγορίας (α)

(4) Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ), Λ. Κανελλοπούλου 3, ΤΚ 11525, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2107464918, 2107464547, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή ΓΕΑ/ΔΥΓ.

(5) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι η Υπλγος (ΝΟΜ) Ανδριώτη Αναστασία (email: [email protected] τηλ: 2106575150) με τις περιγραφόμενες στα άρθρα 37-39 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679 αρμοδιότητες.

(6) Επεξεργασία : Η συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

(7) Αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία 'ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε." (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λυκούργου 10, ΤΚ 10551, ΑΦΜ: 090028400 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τμήμα μητρώου "ΑΤΛΑΣ".

(8) Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, για την ορθή διαχείριση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την ποιότητα και αποδοτικότητα ως προς τις παροχές και υπηρεσίες του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης, τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου, της διαχείρισης των πληροφοριών και της συνολικής εποπτείας του συστήματος υγείας και κοινωνικής μέριμνας, και της εξασφάλισης της συνέχειας της υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας και της υγειονομικής ασφάλειας, για σκοπούς παρακολούθησης και συναγερμού, καθώς επίσης και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον.

(9) Νομιμότητα της επεξεργασίας : Η επεξεργασία είναι απαραίτητη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (γ) του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679 (ΕΕ), για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως αυτή απορρέει αφενός από το άρθρο 1 του Ν.154/1975, σύμφωνα με το οποίο «το Δημόσιον υποχρεούται εις την υγειονομικήν περίθαλψην των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων [. .. ], ως και των μελών των οικογενειών αυτών [. .. ]», αφετέρου δε από το άρθρο 2 του Ν.3892/2010, σύμφωνα με το οποίο «οι ρυθμίσεις του νόμου εφαρμόζονται σε όλους τους φορείς και κλάδους υγείας της κοινωνικής ασφάλισης και τους ασφαλισμένους σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης», ενώ από την αιτιολογική έκθεση του νόμου προκύπτει ότι «η ηλεκτρονική παραγωγή, διακίνηση και έλεγχος των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών για ιατρικές πράξεις αντικαθιστά βαθμιαία τις χειρόγραφες διαδικασίες και συνταγές».

(10) Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για : (α) το προσωπικό και τους προστηθέντες τους, που απαιτείται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία (β) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να έχουν τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι.

(11) Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων είναι επ' αόριστον.

(12) Δικαιώματα Υποκειμένου : Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων που το αφορούν από το σχετικό αρχείο, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 15-20 του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (ΕΕ) 2016/679, αποστέλλοντας έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση: Διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ), Λ. Κανελλοπούλου 3, ΤΚ 11525, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2107464918, 2107464547, είτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπ΄ όψιν του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. 

(13) Δικαίωμα καταγγελίας : Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιληφθεί την εκ μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας παραβίαση των σχετικών του υποχρεώσεων ή τη μη τήρηση των εκ του Κανονισμού επιβαλλόμενων όρων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

(14) Υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων : Η παροχή των εν λόγω προσωπικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων σκοπών και την εκπλήρωση της έννομης υποχρέωσης από μέρους του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η Διεύθυνση Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας πρόκειται να προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των κατά την κείμενη νομοθεσία δικαιούχων υγειονομικής περίθαλψης (στελέχη των Ε.Δ. και ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους) και συγκεκριμένα σε συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην “ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε." (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).

Η εν λόγω επεξεργασία θα λάβει χώρα για την ανάπτυξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. (γ) του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα 2016/679 (ΕΕ) και τα άρθρα 1 του Ν.154/1975 και 2 του Ν.3892/2010.

Τα ως άνω υποκείμενα επεξεργασίας διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων τους, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων τους. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσω επιστολής στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της Διεύθυνσης Υγειονομικού / Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΥΓ), Λ. Κανελλοπούλου 3, ΤΚ 11525, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2107464918, 2107464547 ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Πέραν αυτών, τα υποκείμενα επεξεργασίας διατηρούν το δικαίωμα της καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στοιχεία επικοινωνίας αποδέκτη δεδομένων: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), Λυκούργου 10, 10551, Αθήνα. Τηλ. Επικοινωνίας: 2132168350, 2132168231, 2132168145 Αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία και τα δικαιώματα των υποκειμένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας www.haf.gr

ΓΕΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΓΕΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΓΕΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd