Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ: Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των διπλών χρόνων υπηρεσίας

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ: Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των διπλών χρόνων υπηρεσίας

Με το κάτωθι έγγραφό της, το οποίο απεστάλη στην Ομοσπονδία μας, η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, κοινοποίησε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών», διευκρινίζοντας ότι:

Με την εν λόγω εγκύκλιο αποσαφηνίζεται το καθεστώς αναγνώρισης – υπολογισμού του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, ως παρ. 1 του Κεφαλαίου Η΄ αυτής και ειδικότερα:

α. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο αφορούν στη μάχιμη πενταετία, καθώς και στα εξάμηνα πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, Υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων.

β. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου.

γ. Το κριτήριο υπαγωγής σε καθεστώς αναγνώρισης διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας, είναι ο χρόνος που έχει παρασχεθεί η εν λόγω υπηρεσία και όχι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, όσον αφορά τους χρόνους υπηρεσίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2017.

δ. Για τις υπηρεσίες που ο χρόνος τους λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, δεν έχουν αναγνωριστεί και έχουν παρασχεθεί από τα δικαιούχα στελέχη μέχρι την 31-12-2017, η εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία. Οι εν λόγω χρόνοι αποτελούν πραγματική υπηρεσία, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης και ανατρέχουν στο έτος κατά το οποίο παρασχέθηκαν κάθε φορά (και όχι το έτος που αναγνωρίστηκαν). Συνεπώς παύει να εφαρμόζεται η αναγνώριση στο διπλάσιο των ετών υπηρεσίας με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (π.χ., αίτηση αναγνώρισης για τα έτη 93 - 98 κατά το έτος 2017, θα αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν εκείνο το χρονικό διάστημα).

ε. Για τις υπηρεσίες ο χρόνος των οποίων υπολογίζεται στο διπλάσιο και έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν από τα δικαιούχα στελέχη από την 01-01-2018 και εφεξής, η πρόσθετη εισφορά για την αναγνώρισή τους υπολογίζεται με βάση τα υφιστάμενα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης τόσο για τον ασφαλισμένο (6,67% για τον ασφαλισμένο) όσο και για τον εργοδότη με βάση τα μεταβατικά ποσοστά που προσδιορίστηκαν με την αριθμ.111482/0092/30-11-2016 (ΦΕΚ Β΄4005/2016) απόφαση Υπουργών Οικ. & Εργασίας και τις ισχύουσες κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η υπηρεσία, συντάξιμες αποδοχές. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.

στ. Για τους καταταγέντες στα Σώματα Ασφαλείας ή τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο μέχρι και την 30-09-1990, αναγνωρίζονται οι προαναφερόμενοι διπλοί χρόνοι, χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω χρόνοι συνυπολογίζονται με το λοιπό χρόνο ασφάλισης για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά για τα στελέχη των Ε.Δ., καθόσον υπολογίζεται με χαμηλότερο εύρος αποδοχών, ήτοι στον αντίστοιχο τότε μισθολογικό βαθμό στον οποίο αφορά η αναγνώριση, όπου ήταν μικρότερες και οι αντίστοιχες συντάξιμες αποδοχές.

Επίσης, στην παρ. 2 του Η΄ Κεφαλαίου της εν λόγω εγκυκλίου καθίσταται σαφές ότι, οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.3865/2010 (αναγνώριση μάχιμης πενταετίας για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος με ποσοστό 20% επί της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη του ν.4387/2016. Στην περίπτωση δε αυτή, ο αναγνωριζόμενος εν λόγω χρόνος συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο ασφάλισης μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών. Επισημαίνεται ότι, ο ως άνω χρόνος υπηρεσίας των 5 ετών, των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του ν.3865/10, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σύμφωνα επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/07), αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη).

Πέρα από τα παραπάνω, επισημαίνονται και τα εξής:

α. Δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης, όσες αποζημιώσεις / αμοιβές για την παροχή πρόσθετου έργου/υπηρεσίας ή για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε παραμεθόριες περιοχές κ.λ.π., δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο.

β. Η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου άρχεται ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της.