Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

02
Παρ, Δεκ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών

α. ΠΔ 430/1983 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Κύρωση του Στρατιωτικού Κανονισμού 80-11 «ΠΡΟΚΑΛΥΨΗ»)

β. Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

γ. ΑΠ Φ.841.2/2/235370/Σ.30/24.7.2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 390/05.3.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 06/26.2.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

στ. Φ.900α/2395/16935/30 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ζ. Υπ΄αριθμ. πρωτ. 11/30.04.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 771/05.5.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

θ. Ερώτηση 4728/06-03-2020 της Β.τ.Ε.

ι. Ερώτηση 7302/12-06-2020 της Β.τ.Ε

ια. Αναφορά 2010/15-06-2020 της Β.τ.Ε.

ιβ. Ερώτηση 7863/01-07-2020 της Β.τ.Ε

ιγ. Ερώτηση 8100/08-07-2020 της Β.τ.Ε

ιδ. Φ.900α/2583/17143 /06 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιε. Φ.900α/4824/17173/15 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιστ. Φ.900α/2623/17186/24 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιζ. Φ.900α/2642/17205/24 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιη. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1067/08.7.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

ιθ. Σύνταγμα των Ελλήνων

1. Με το (δ) σχετικό η ΠΟΕΣ σε συνέχεια του (ε) όμοιου εγγράφου της Ένωσης μας αιτήθηκε την χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στα υπηρετούντα στελέχη του 15ου Συντάγματος Πεζικού. Με βάση τα παραπάνω έγγραφα κατατέθηκε στην βουλή των Ελλήνων η υπ’ αριθμ: 4728/06-03-2020 ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου [(θ) σχετικό]. Ο κ. ΥΕΘΑ απάντησε επί της ερωτήσεως με το (στ) σχετικό. Με αφορμή την απάντηση αυτή, η ένωση μας και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) εξέδωσε τα (ζ) και (η) όμοια, στα οποία επισημάνθηκαν ότι:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά τις διατάξεις δε του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων, υπαγόμενα οργανικά στους οικείους Σχηματισμούς και το Σύνταγμα Πεζικού, που στην Ζώνη Ενέργειάς του περιλαμβάνεται τμήμα της Ζώνης Προκάλυψης, προΐσταται, κατευθύνει, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα Προκαλύψεως που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή και σε άλλες γενικές διαταγές των Προϊσταμένων του Κλιμακίων.

β. Είναι σαφές ότι σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Σε ότι αφορά την προκάλυψη όμως είναι επίσης σαφές ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων. Δεν αναφέρεται δε πουθενά στο (α) όμοιο οι Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες που επιτελούν παρόμοιο έργο.

2. Επ’ αφορμή τα αναγραφόμενα στα (ζ) και (η) όμοια προήλθαν η υπ’ αριθμ: 7302/12-06-2020 και 8100/08-07-2020 ερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ [(ι) και (ιγ) σχετ.], η υπ’ αριθμ: 2010/15-06-2020 αναφορά της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς κα. Τελιγιορίδου Ολυμπίας [(ια) όμοιο] καθώς και η υπ’αριθμ: 7823/01-07-2020 ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Καστοριάς κ. Τζηκαλάγια Ζήση [(ιβ) όμοιο]. Ο κ..ΥΕΘΑ απαντώντας με τα (ιε) , (ιστ)  (ιζ) και (ιη) όμοια ανέφερε μεταξύ των άλλων ότι:

«Οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, την εφαρμοζόμενη εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική. Το επίδομα των Απομακρυσμένων και Παραμεθόριων περιοχών καταβάλλεται στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις και κοινές υπουργικές αποφάσεις, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν και αποτελεί κίνητρο παραμονής τους στις υπηρεσίες των περιοχών αυτών. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διέπονται από διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς και επομένως δεν είναι εφικτή η επέκταση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου αμοιβών, που ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το μισθολόγιο τους είναι ενιαίο και ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας».

3. Από τις παραπάνω απαντήσεις του κ. ΥΕΘΑ  προκύπτει ότι στο κύριο επιχείρημα που αναφέρεται στα έγγραφα της Ένωσης μας και της ΠΟΕΣ,  στα οριζόμενα δηλαδή του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, ότι με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως» νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού, δεν υπάρχει ουδεμία απάντηση. Επίσης όπως έχει τονιστεί με τα (δ), (ε), (ζ) και (η) σχετικά δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου , παρά μόνο να συμπεριληφθούν στο (γ) όμοιο, θεωρώντας ότι προφανώς από αβλεψία δεν έχουν μέχρι σήμερα εισέτι συμπεριληφθεί, και το προσωπικό που υπηρετεί στο 15ο ΣΠ.

4. Η Ένωση μας επανερχόμενη για πολλοστή φορά επί του θέματος, μεταφέρει την απογοήτευση και τον προβληματισμό των συναδέλφων μελών της, όπως αυτή εκφράζεται με το (ιστ) σχετικό έγγραφο της ΠΟΕΣ . Το πλήθος άλλωστε των ερωτήσεων και αναφορών από διάφορες πτέρυγες του ελληνικού κοινοβουλίου επί του θέματος, δείχνουν  και το δίκαιο του αιτήματος. Την ηθική άλλωστε διάσταση του θέματος είχαμε αναδείξει στο (ζ) έγγραφο μας, αναφέροντας  τα διαλαμβανόμενα του (ιθ) σχετικού αρ.22 παρ.1 όπου ορίζεται ότι: «….Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

ΕΣΠΕΕΚΑΣ 03/2021 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΥΨΗΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd