Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών

ΣΧΕΤ   :   α. ΠΔ 430/1983 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Κύρωση του Στρατιωτικού Κανονισμού 80-

11 «ΠΡΟΚΑΛΥΨΗ»)

β. Ν.4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

 γ.  ΑΠ Φ.841.2/2/235370/Σ.30/24.7.2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο

δ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 390/05.3.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

ε.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 06/26.2.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

στ. Φ.900α/2395/16935/30 Μαρ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ζ.  Υπ΄αριθμ. πρωτ. 11/30.04.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

η. Υπ΄αριθμ. πρωτ. 03/03.02.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

 θ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 771/05.5.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

 ι.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1067/08.7.2020 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

 ια. Ερώτηση 4728/06-03-2020 της Β.τ.Ε

 ιβ. Ερώτηση 7302/12-06-2020 της Β.τ.Ε

 ιγ. Αναφορά 2010/15-06-2020 της Β.τ.Ε.

ιδ. Ερώτηση 7863/01-07-2020 της Β.τ.Ε

 ιε. Ερώτηση 8100/08-07-2020 της Β.τ.Ε

ιστ. Αναφορά 2276/07-04-2021 της Β.τ.Ε.

 ιζ. Φ.900α/2583/17143 /06 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιη. Φ.900α/4824/17173/15 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ιθ. Φ.900α/2623/17186/24 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

κ. Φ.900α/2642/17205/24 Ιουλ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

κα. Φ.900α/4919/17743/14 Μαΐου 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

κβ. Φ.845/5/20474/Σ.307/30Ιαν 20/9η Μ/Π ΤΑΞΠΖ/1ο ΕΓ

κγ. ΑΠ.Φ. 074/97/17700/Σ.75/09 Νοε 16/ΓΕΠΣ/ΔΕΠ

κδ.  Σύνταγμα των Ελλήνων

1. Η Ένωσή μας εκφράζει την πίκρα, την απογοήτευση και την αγανάκτηση των συναδέλφων που υπηρετούν στο 15ο ΣΠ, από τις απαντήσεις του κ. ΥΕΘΑ που δόθηκαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου [(ια’) έως και (κα’)σχετικά], από τις οποίες  δεν διαφαίνεται η πολιτική βούληση για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται μερίδα στελεχών που υπηρετούν στην περιοχή. Επί όλων των απαντήσεων που έχουν δοθεί στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

              α.   Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού, που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων, υπαγόμενα οργανικά στους οικείους Σχηματισμούς και το Σύνταγμα Πεζικού, που στην Ζώνη Ενέργειάς του περιλαμβάνεται τμήμα της Ζώνης Προκάλυψης, προΐσταται, κατευθύνει, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα Προκαλύψεως που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή και σε άλλες γενικές διαταγές των Προϊσταμένων του Κλιμακίων.

              β. Είναι πασιφανές ότι σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Σε ότι αφορά την προκάλυψη όμως, είναι επίσης σαφές ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων. Δεν αναφέρονται πουθενά στο (α) όμοιο οι Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες, οι οποίες  επιτελούν παρόμοιο έργο.

                 γ. Επί μακρό χρονικό διάστημα, την εκτέλεση υπηρεσίας σε Επιτηρητικά Φυλάκια (Ε.Φ.) της περιοχής, εκτελούν στελέχη του 15ου ΣΠ, που δεν ανήκουν όμως οργανικά στη δύναμη της Μονάδας Προκαλύψεως, τα οποία (στελέχη), όπως αναφέρει το (κβ’) σχετικό παρ.4’ «Σε στελέχη που δεν ανήκουν οργανικά στις Μονάδες Προκάλυψης κάτω των 60 χιλ. από την  έδρα της Μονάδας τους, με μέριμνα του ΑΔΦ και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται αποζημίωσης (ΗΕΕ)». Πότε επιτέλους θα αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία γι’ αυτούς τους συναδέλφους, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιποι εκτελούντες τη συγκεκριμένη υπηρεσία λαμβάνουν κανονικά το επίδομα παραμεθορίου; Είναι δίκαιο και ηθικό, στελέχη που δεν ανήκουν στη Μονάδα Προκαλύψεως να εκτελούν υπηρεσία αρχιφύλακα φυλακίων, παρά τα οριζόμενα στο (κγ’) σχετικό, του οποίου το απόρρητο σεβόμαστε, χωρίς μάλιστα να λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου;

            δ. Επί του κύριου επιχειρήματος που αναφέρεται στα έγγραφα της Ένωσής μας και της Π.Ο.Ε.Σ., στα οριζόμενα, δηλαδή του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, ότι με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως» νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού, δεν υπάρχει ουδεμία απάντηση. Επίσης, όπως έχει τονιστεί με τα (δ) έως και (ι’) σχετικά, δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου, παρά μόνο να συμπεριληφθούν στο (γ) όμοιο, θεωρώντας ότι προφανώς από αβλεψία δεν έχουν μέχρι σήμερα εισέτι συμπεριληφθεί και το προσωπικό που υπηρετεί στο 15ο ΣΠ. Υπάρχει η βούληση; Την ηθική άλλωστε διάσταση του θέματος είχαμε αναδείξει στο (ζ’) έγγραφό μας, αναφέροντας τα διαλαμβανόμενα του (κδ’) σχετικού αρ.22 παρ.1 όπου ορίζεται ότι: «….Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

  1. Η Ένωσή μας επανερχόμενη για πολλοστή φορά, κατόπιν διαρκούς αιτήματος των μελών μας, προσμένει την άμεση διευθέτηση του θέματος και διερωτάται:

      α. Έως πότε  θα εκτελούν υπηρεσίες τα στελέχη που δεν ανήκουν στη Μονάδα Προκαλύψεως της περιοχής στα επιτηρητικά φυλάκια  παρά τα οριζόμενα στο (κγ’) σχετικό;

      β. Πότε επιτέλους θα λάβουμε ουσιαστικές απαντήσεις επί των ερωτημάτων που θέτουμε;

  1. Η Π.Ο.Ε.Σ. στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την ανάδειξη του θέματος, την προώθηση του στους αρμόδιους φορείς και για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειές της.
  2. Οι κ.κ Βουλευτές Καστοριάς παρακαλούνται για την εκ νέου ανάδειξη του θέματος στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
  3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.