Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ  :   Παραμετροποίηση των  Κριτηρίων Μεταθέσεων

ΣΧΕΤ.  : ΥΑ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 (ΦΕΚ Β ΄5700, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

 Οι μεταθέσεις είναι ίσως σημαντικότερος από τους προβληματισμούς των στρατιωτικών και ιδίως όσων έχουν παιδιά στο Λύκειο, δηλαδή εν όψει πανελλαδικών εξετάσεων, όπου η πίεση και το άγχος των επηρεάζουν συνολικά τις οικογένειές τους.

 Με την παρα.4 του άρθρου 2 της σχετικής ΥΑ, το στέλεχος με τέκνο που θα φοιτήσει στη Γ΄ Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, μετατίθεται μόνο κατόπιν επιθυμίας του. Με την εν λόγω πρόνοια δεν επιτυγχάνεται η μη μετακίνηση του στελέχους (κατ' επέκταση και της οικογενείας του), όταν υπάρχει τέκνο που θα φοιτήσει στη Β΄ Λυκείου, η οποία κατά κοινή ομολογία είναι η τάξη προετοιμασίας των εξετάσεων.

 Ωστόσο, η προαναφερθείσα πρόνοια παύει να ισχύει μετά το πέρας των εξετάσεων, όπου αποτελεί σύνηθες φαινόμενο το στέλεχος να λάβει μετάθεση, γεγονός που επηρεάζει και το τέκνο της/του στρατιωτικού που, είτε έχει επιτύχει την εισαγωγή  του σε κάποια σχολή, είτε πρόκειται να ξαναπροσπαθήσει στις εξετάσεις.

 Σε κάθε περίπτωση, δεν θα αποφευχθεί η μετακίνηση της οικογένειας ενώ το τέκνο θα σπουδάζει σε διαφορετική περιοχή, γεγονός που συνεπάγεται την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ης οικογένειας, υπό καθεστώς μεταθέσεων και συγκεκριμένες περιοχές με αμιγώς υπηρεσιακά κριτήρια (πχ το τέκνο μπορεί να σπουδάζει σε αστικό κέντρο και το στέλεχος με την οικογένεια να βρίσκεται σε νησί, ή σε ηπειρωτική παραμεθόριο).

 Δυστυχώς δεν μας έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώσεις όπου η οικογένεια αναγκάστηκε να προβεί σε αναστολή της φοίτησης προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει των οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργεί η  συντήρηση δύο νοικοκυριών. Επί τούτου μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η/ο (μη στρατιωτικός) σύζυγος του/της στρατιωτικού συχνά αναγκάζεται να αφήσει την εργασία που ασκούσε, προκειμένου να ακολουθήσει την οικογένεια στη μετάθεση.

 Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι το χρονικό διάστημα που παρέχεται στα στελέχη από το ισχύον πλαίσιο είναι ανεπαρκές, αφού:

            α.   Δεν διασφαλίζει τη απρόσκοπτη φοίτηση του τέκνου κατά τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου.

            β.   Δεν λαμβάνει υπόψιν την περίπτωση μίας αποτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις.

            γ.   Δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης της φοίτησης για ένα ικανό χρονικό διάστημα.

            δ.   Δεν αφαιρεί την αβεβαιότητα από την οικογένεια του στρατιωτικού, αναφορικά με το μέλλον τόσο της οικογένειας, όσο κα του τέκνου.

            ε.   Δεν παρέχει τη δυνατότητα μετάθεσης σε Φρουρά πλησίον του τόπου επιτυχίας και φοίτησης του τέκνου.

 Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχη πρόνοια που να προστατεύει τις οικογένειες, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των παιδιών στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναγνωρίζοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του στρατιωτικού. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την του άρθρου 2, παρα.4 της σχετικής ΥΑ, όπως παρακάτω:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της Φ.411/12/362832/Σ.8977/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5700) τροποποιείται ως εξής:

«Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Στελέχη με τέκνα που φοιτούν στη Β΄ Λυκείου και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, εξαιρούνται από τις ετήσιες μεταθέσεις για τα επόμενα δύο (2) έτη σε περίπτωση αποτυχίας κατά τις πρώτες εξετάσεις, ενώ μετατίθενται  κατόπιν επιθυμίας τους κατά τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια από τη χρονολογία της πρώτης συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις, στην περίπτωση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό, εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης του στρατιωτικού σε Φρουρά πλησίον του τόπου φοίτησης καθ’ όλο τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%.».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την ανάδειξη του θέματος και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.