Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Προσωπικό - Διοικητικά (Ωράριο Εργασίας)

ΣΧΕΤ.:    α.   Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126)

              β.   Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138)

              γ.   ΥΑ Αρ.Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-06-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769)

              δ.   ΥΑ Φ.400/163881/Σ.4187/08-09-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2156)

              ε.   ΥΑ Φ.400/165047/Σ.4722/17-10-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2340)

              στ.  Φ.400/96/264124/Σ.3901/19 Οκτ 14/ΓΕΕΘΑ/Β1

              η.   ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ

              θ.   Υπ’ αριθμ. 845/2023 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

              ι.    Υπ’ αριθμ. 454/2024 έγγραφο Π.Ο.Ε.Σ.

                                       

 1. Σας γνωρίζουμε ότι το ωράριο εργασίας στις στο Δημόσιο καθορίζεται συνδυαστικά από τα σχετικά (α) και (β) όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σύμφωνα με το ισχύον, πλαίσιο, λοιπόν, έχει καθορισθεί ότι ο χρόνος εργασίας του συνόλου των απασχολουμένων στο Δημόσιο Τομέα, ανέρχεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

 

 1. Για την εφαρμογή των ανωτέρω στις ΕΔ εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να καθορίζει με απόφασή του τις ώρες έναρξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων με το άρθρο 1 παρ. 3β(αα) της (γ) σχετικής. Πράγματι, με τη (δ) σχετική απόφαση του ΥΕΘΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθορίζονται τα παρακάτω:

 

              α.   Η 07.00΄ ως ώρα έναρξης και η 15.00΄ ως ώρα λήξης της εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία (40) ωρών.

 

              β.   Μεταβιβάστηκε στους Αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ η αρμοδιότητα καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Μονάδων και Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους που εφαρμόζουν εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία (40) ωρών, αλλά για ειδικούς λόγους που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, απαιτείται διαφοροποίηση των ωρών έναρξης και λήξης εργασίας του προσωπικού τους.

 

 1. Από τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφές ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Ως εκ τούτου, οιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε Διοίκησης. Προς επίρρωσιν τούτου το (στ) σχετικό, εφιστούσε την προσοχή για αυστηρή τήρηση των υποχρεωτικών σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας από το σύνολο του προσωπικού των Μονάδων- Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

 1. Δυστυχώς, τα αυξανόμενα παράπονα στελεχών που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο σε μονάδες της Ροδόπης, αναφορικά με τη (μη) τήρηση του ωραρίου, επιβεβαιώνουν με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο τις συνεχείς αποκαλύψεις της ΠΟΕΣ, η οποία γίνεται δέκτης παραπόνων από όλη την Ελλάδα και η οποία έχει γνωστοποιήσει τεκμηριωμένα ίσως κάθε είδος πιθανής υπέρβασης και υπερωριακής εργασίας.

 

 1. Ένα από τα θλιβερά συμπεράσματα στα οποία έχουμε καταλήξει είναι και το γεγονός ότι τα παράπονα για υπερβάσεις σχετίζονται με Διοικήσεις από όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας και οι οποίες, ως μας μεταφέρεται, συνήθως βασίζονται σε μια αυθαίρετη ερμηνεία περί του ποιες ώρες απασχόλησης προσμετρώνται στο 40ωρο και ποιες όχι. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές εξ όσων εξαιρούνται, δίχως να συνυπολογίζουμε τις, κυριολεκτικά, αμέτρητες ώρες που οι στρατιωτικοί βρίσκονται με ένα κινητό στο χέρι και ένα μόνιμο άγχος να μην χτυπήσει για ανάκληση:

              α.   Εβδομαδιαίων οργάνων εσωτερικής λειτουργίας Μονάδος και Υπομονάδων (αθροιστικά 16 ώρες για κάθε όργανο).

              β.   24ωρων υπηρεσιών Μονάδος.

              γ.   Εξωτερικών εφόδων (2-3 ώρες).

              δ.   Περιπόλων δασοπροστασίας και μεταναστευτικών ροών.

              ε.   Αντιπροσωπειών σε διαφόρων ειδών εθιμοτυπικές εκδηλώσεις.

              στ.  Προετοιμασίες ασκήσεων, οι οποίες δεν αποζημιώνονται.

 1. Ενώ, λοιπόν, η Υπηρεσία αποδεικνύεται πολύ «γενναιόδωρη» στις υπερβάσεις εις βάρος του προσωπικού με αποτέλεσμα να μην τηρεί η ίδια το θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας, πάντα με διάφορες εύλογες αιτίες (υπηρεσιακές ανάγκες, υποστελέχωση, καταπείγον κλπ), ακόμα και εις βάρος περιπτώσεων που τυχαίνουν ευεργετικής αντιμετώπισης, όπως των διευκολύνσεων των γονέων για τη μεταφορά τέκνων από/προς τα σχολεία, την ίδια στιγμή συμπεριφέρεται ιδιαίτερα εσωστρεφώς και με χαρακτηριστική αυστηρότητα σε θέματα μέριμνας, όπου και είθισται να εφευρίσκονται διάφοροι τρόποι υπέρβασης και σε έτερα πεδία, με το πρόσχημα της μη τήρησης του ωραρίου από τα στελέχη.

 

 1. Ενώ με το (η) σχετικό οι Διοικήσεις όλων των Κλιμακίων οφείλουν να διευκολύνουν τα ενδιαφερόμενα στελέχη της δύναμής τους για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το χώρο του σχολείου – παιδικού σταθμού, έχοντας τη δυνατότητα να λαμβάνουν κατά την κρίση τους μέτρα για την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του, ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο εργασίας εβδομαδιαίως, διαπιστώνουμε ότι λόγω του μονομερούς (εις βάρος του προσωπικού) υπολογισμού, πολλές Διοικήσεις φέρονται να διαγράφουν ως δήθεν χορηγηθείσες (ήτοι, χωρίς υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου) μία (1) ημέρα άδειας εκ των δικαιούμενων ή απαλλαγής, ως αντιστάθμισμα, εφόσον δεν επιλεγεί η παράταση του ημερήσιου ωραρίου για την αναπλήρωση του διατιθέμενου χρόνου και ενώ τα στελέχη κατά βάσιν έχουν εργαστεί πολλές ώρες περισσότερες μέσα στην εβδομάδα.

 

 1. Εν λόγω ενέργεια έχει σοβαρές παρενέργειες:

              α.   Κατ’ αρχάς θεσμοθετεί την υπέρβαση της εργασίας ως επίσημη και, μάλιστα, δίχως χρονικό περιορισμό, καταργώντας στην πράξη το υφιστάμενο πλαίσιο, κάτι που έχει θίξει και η ΠΟΕΣ.

              β.   Παρεμβαίνει σε μείζονα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αυξάνοντας σοβαρά τις πιθανότητες ατυχήματος. Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να αναλύσουμε πόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για ένα στέλεχος που καλείται να εργαστεί 8ωρο μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας.

              γ.   Συμπιέζονται θεσμοθετημένα μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη της οικογένειας, δημιουργώντας σοβαρά, πρόσθετα προβλήματα στα στελέχη.

              δ.   Επιδεινώνεται η ήδη πληττόμενη επαγγελματική ικανοποίηση των στελεχών, τα οποία βλέπουν διαρκείς παρεμβάσεις της Υπηρεσίας σε θεσμοθετημένα δικαιώματά τους (όπως η χορήγηση αδειών), μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο συρρίκνωσης έως και θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων (όπως είναι η τήρηση του ωραρίου) με επαναθεσμοθέτηση των ορίων τους επί τα χείρω.

 1. Κατόπιν των παραπάνω η ΕΠΣΕΕΡΟΔ προτείνει τα κάτωθι στο πλαίσιο των προτάσεων του σχετικού (ι):

              α.   Την τροποποίηση του (η) όμοιου, προκειμένου να αποσυνδεθεί ο χρόνος μεταφοράς τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες από το ωράριο εργασίας διότι το προσωπικό ούτως ή άλλως εργάζεται πολλές περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως.

              β.   Τη διασφάλιση της τήρησης του υφιστάμενου πλαισίου για το θεσμοθετημένο 40ωρο σε εβδομαδιαία βάση, με συνυπολογισμό όλων των ωρών που έχουν παρασχεθεί ως αποδεδειγμένη εργασία.    

              γ.   Τη θεσμοθέτηση αποζημίωσης λόγω υπερωριακής απασχόλησης, στην περίπτωση που οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν επιτρέπουν την τήρηση του 40ωρου.

 

 1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 1. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.