Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Έλεγχος Γλωσσικής Επάρκειας Στρατιωτικού Προσωπικού που Πρόκειται να Τοποθετηθεί σε Θέσεις ΝΑΤΟ (ACO)

ΣΧΕΤ.:   α.   STANAG 6001/2014

              β.   Best Practicies in STANAG 6001 Testing/Jan 2014/NATO/BILC

              γ.   ΠαΔ 3-17/2014/ΓΕΕΘΑ «Εξετάσεις στο Στρατιωτικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ)

              δ.   ΦΕΚ Β’ 324/08 Φεβ 2017

              ε.   ΦΕΚ Β’ 3650/16 Οκτ 2017                                                      

 1. Σας γνωρίζουμε ότι για τα στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις ΝΑΤΟ και προκειμένου αυτά να έχουν το απαραίτητο γλωσσικό υπόβαθρο, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις των προβλεπόμενων προδιαγραφών της θέσης εργασίας τους (Job Description), με το (γ) σχετικό, θεσπίστηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες, για τον έλεγχο της επάρκειας της αγγλικής γλώσσας

 

 1. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκε το Στρατιωτικό Εξεταστικό Κέντρο Γλωσσομάθειας (ΣΕΚΓ), με αποστολή του τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα για όλο το προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που πρόκειται να τοποθετηθεί σε Στρατηγεία/ Υποστρατηγεία/ Μονάδες/ Οντότητες του ACO, ACT, IMS, IS και EUMS, σύμφωνα με τα πρότυπα του (α) σχετικού.

 

 1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης στην αγγλική γλώσσα, κατά το πρότυπο της STANAG 6001, διενεργούνται στο ΣΕΚΓ, από Διακλαδική Επιτροπή που συγκροτείται με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β1 και στην οποία προβλέπονται ένας (1) κύριος πρόεδρος και ένας (1) εφεδρικός) και κύρια και εφεδρικά μέλη.

       

 1. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, η οποία συνεδριάζει με μέριμνα του προέδρου της, καθώς και τα προσόντα των μελών της είναι:

          α. Πρόεδρος : Σχης ή αντιστοίχου βαθμού των λοιπών Κλάδων, ο οποίος εναλλάσσεται ανά χρόνο, κυκλικά από κάθε ΓΕ, κάτοχος πτυχίου Cambridge CPE ή Michigan CPE ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου, επιπέδου Γ2. Ο κύριος και ο εφεδρικός πρόεδρος είναι πάντα από το ίδιο ΓΕ, που έχει την ευθύνη για την χρονιά αυτή να καλύψει τη θέση του προέδρου.

           β. Μέλη:

         (1) Τρεις (3) Ανώτεροι Αξκοί (Βαθμού Ανχη και αντιστοίχου βαθμού λοιπών Κλάδων), ένας (1) ανά ΓΕ, κάτοχοι πτυχίου Cambridge CPE ή Michigan CPE ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου επιπέδου Γ2, που παρέχει επάρκεια γλώσσας σε επίπεδο διδασκαλίας.

          (2) Τρείς καθηγητές αγγλικής γλώσσας, ένας (1) από την κάθε Σχολή Ξένων Γλωσσών των ΓΕ ή εκ των παραγωγικών σχολών (ΣΣΕ, ΣΝΔ και ΣΙ).

          γ. Για τη διενέργεια των εξετάσεων απαιτείται η παρουσία του Προέδρου, τουλάχιστον δύο (2) εκ των τριών εκπροσώπων των ΓΕ και ενός (1) εκ των τριών (3) καθηγητών-μελών, άλλως δεν διενεργείται η εξέταση.

     δ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι εξετάσεις διενεργούνται, προεδρεύοντος του εφεδρικού Προέδρου.

 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτά και προφορικά. Μετά την εξέταση και διόρθωση των γραπτών συντάσσεται, με μέριμνα ΣΕΚΓ, πρακτικό με τις ληφθείσες βαθμολογίες όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις καθώς και με τα θέματα, που εξετάστηκαν. Το πρακτικό, υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής, που διενήργησαν τις εξετάσεις, αποστέλλεται στα αντίστοιχα ΓΕ. Τα ΓΕ, αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιλογής των στελεχών, που πρόκειται να τοποθετηθεί σε Στρατηγεία/ Υποστρατηγεία/ Μονάδες/ Οντότητες του ACO, ACT, IMS, IS και EUMS, αποστέλλουν τα ονόματα των επιλεχθέντων στο ΣΕΚΓ, καθώς και τη συγκεκριμένη θέση, για την οποία επελέγησαν, ώστε ακολούθως να συντάσσεται το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

 

 1. Το επίπεδο των γνώσεων στο οποίο εξετάζονται οι Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί καθορίζονται ως επίπεδο Γ1, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του Level 3 (STANAG 6001).

 

 1. Την ευθύνη της σύνταξης των τεστ έχει το ΣΕΚΓ. Τα θέματα, μέχρι την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) ατόμων εκ του προσωπικού του, ώστε να γίνει εκπόνηση ερωτηματολογίων στα πλαίσια που απαιτεί η STANAG 6001 και σύμφωνα με την μεθοδολογία του BILC

(Bureau for International Language Coordination), θα ακολουθούν το μοντέλο των εξετάσεων Advance (C1) πανεπιστημίου Michigan.

 

 1. Σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά, η βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από αυτές των επιμέρους αντικειμένων και όχι από το μέσο όρο αυτών. Το BILC, ως συμβουλευτικό όργανο του ΝΑΤΟ για την πιστοποίηση ξένης γλώσσας, στις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρει μεταξύ άλλων τα κάτωθι :

              α.   Η θεματολογία στο αντικείμενο της έκθεσης πρέπει να είναι σχετική με την καθημερινότητα του στρατού και την ιστορία του.

                  β.   Υφίσταται σαφή διάκριση των υπόψη εξετάσεων σε σύγκριση με τις αυτές της απόκτησης πτυχίου γλωσσομάθειας.

                     γ.   Για το αντικείμενο της προφορικής εξέτασης προτείνει να υπάρχει/ουν:

                          (1)  Τουλάχιστον 2 εξεταστές εξοικειωμένοι και εκπαιδευμένοι στη διαδικασία.

                        (2)  Καταγραφή της δοκιμασίας, έτσι ώστε σε περίπτωση διαφωνίας των 2 εξεταστών, ένας τρίτος να μπορεί να βαθμολογήσει ή σε ενδεχόμενη αίτηση αναβαθμολόγησης να υπάρχει δυνατότητα βαθμολόγησης από διαφορετικό εξεταστή.

                (3) Διακριτός ρόλος αυτών που συμμετέχουν στην προφορική εξέταση, ήτοι εξεταστής που παρακολουθεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που συμμετέχει στη συνομιλία με τον εξεταζόμενο.

 1. Σύμφωνα με το (δ) σχετικό, από το 2017 η απλή κτήση του πτυχίου επιπέδου Γ2 (που αφορά τα προσόντα του προέδρου και των ανωτέρων Αξκών – μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΣΕΚΓ) , δεν αποτελεί προϋπόθεση επάρκειας γλώσσας σε επίπεδο διδασκαλίας και καθορίζεται ως απαραίτητο προσόν η κατοχή πτυχίου των Τμημάτων Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κατόπιν αναγνώρισής του). Συνεπώς οι εξεταστές του ΣΕΚΓ, ενώ δεν θεωρούνται επαρκείς για διδασκαλία, για τη Στρατιωτική Υπηρεσία είναι ικανοί για να κρίνουν τη γλωσσική επάρκεια των εξεταζομένων.

 

 1. Επιπλέον παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο, ο εξεταζόμενος με τον εξεταστή να είναι κάτοχοι πτυχίου του ίδιου επιπέδου (Γ2).

 

 1. Κατόπιν των παραπάνω και με αφορμή πρόσφατη αρθρογραφία, σε έγκριτες ιστοσελίδες, ότι σε επίσκεψη του κ. ΥΕΘΑ στο εξωτερικό, βρέθηκαν στελέχη που υπηρετούν εκεί (και προφανώς πριν την τοποθέτησή τους πιστοποιήθηκαν από το ΣΕΚΓ) και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ούτε τις βασικές γνώσεις στην Αγγλική Γλώσσα, προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα :

              α.   Οι διαδικασίες που μνημονεύονται στα (α) και (β) σχετικά και ειδικότερα στην παράγραφο 10 της παρούσας, είναι δεσμευτικές για την Στρατιωτική Υπηρεσία;

              β.   Τα θέματα που επιλέγονται να αναπτύξουν στην προφορική εξέταση, έχουν άμεση σχέση με τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας τους (Job Description), ή είναι γενικού ενδιαφέροντος;

           γ.   Εφόσον προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις αποτελεί η κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 και το κατώτερο όριο για τη συμμετοχή στην επιτροπή εξετάσεων είναι το πτυχίο επιπέδου Γ2, γιατί παρακάμπτεται η σχετική νομοθεσία για τους εξεταστές ή μήπως αυτό δεν έχει νομική ισχύ στις Ένοπλες Δυνάμεις;

              δ.   Το ΣΕΚΓ δεν αποτελεί κέντρο διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αλλά στρατιωτικό εξεταστικό κέντρο, αποκλειστικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρόλα αυτά πως είναι δυνατόν να εκτιμά ως ανεπαρκή κάποιον που μόλις απέκτησε πτυχίο και πιθανώς το κέντρο διδασκαλίας από το οποίο αποφοίτησε (και έχει πλέον υποχρεωτικά εκπαιδευτικό προσωπικό Αγγλικής Φιλολογίας και όχι απλά πτυχιούχους επιπέδου Γ2, όπως το ΣΕΚΓ), τον έχει κρίνει επαρκή;   

                ε.   Το ΓΕΕΘΑ προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση σε όση έκταση απαιτείται ή αναθεώρηση του (γ) σχετικού, ώστε να ληφθεί υπόψη το (δ) όμοιο;

       

 1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 1. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος.