Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ Επιμόρφωση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

α. Απόφαση υπ’ Αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β’ 2808/06-09-2016).

β. Απόφαση υπ’ Αριθμ. Φ.400/4/491450/Σ.371/19-01-2017: “Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»”(ΦΕΚ Β’ 219/31-01-2017).

γ. Απόφαση υπ’ Αριθμ. Φ.400/102/405992/Σ.345/20-06-2019: “Τροποποίηση της Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»”(ΦΕΚ Β’ 2628/28-06-2019).

δ. Απόφαση υπ’ Αριθμ. Φ.400/2/560173/Σ.22/08-01-2021: “Τροποποίηση της Φ.400/34/292616/Σ.4753/31-08-2016 απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»” (ΦΕΚ Β’ 220/25-01-2021).

ε. Ν.4464/2017 «Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 46/4 Απρ 17).

στ. Φ.300/268/61725/Σ.14258/7 Σεπ 17/ΥΠΕΘΑ/ΕΔΤ

ζ. Φ.300/237/506239/Σ.4890/11 Σεπ 17/ΓΕΕΘΑ/Β2

η. Φ.300/ΑΔ.3698/Σ.833/18 Σεπ 17/ΓΕΑ/Β2/3

1. Με τo (στ) σχετικό το ΥΠΕΘΑ έκανε γνωστό για πρώτη φορά το 2017, στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ότι το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) πραγματοποιεί μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) επιμορφωτικά προγράμματα (σεμινάρια, ημερίδες κλπ) ζητώντας παράλληλα την ενημέρωση όλου του στρατιωτικού προσωπικού και παρέχοντας οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής και υποβολής αιτήσεως συμμετοχής για όποιον/α συνάδελφο επιθυμούσε να παρακολουθήσει κάποιο/α από τα εν λόγω σεμινάρια που γίνονταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

2. Στη συνέχεια το Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης - Διακλαδικών Σχολών (Β2) του ΓΕΕΘΑ με το (ζ) σχετικό απέστειλε το (στ) όμοιο στα Επιτελικά Γραφεία Αρχηγού (ΕΓΑ) του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ και κατόπιν τούτου οι αρμόδιες Διευθύνσεις κάθε Κλάδου εξέδωσαν αντιστοίχως σχετικά έγγραφα [ενδεικτικά (η) όμοιο] προς ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικούκαι παρακολούθηση των υπόψη επιμορφωτικών προγραμμάτων.

3. Ενημερωτικά, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών. Αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους φορείς - δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Στη δομή του υπάγονται: 

α. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) που σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια με σκοπό την αναβάθμιση του δυναμικού μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση.

β. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με κύριο έργο την εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και

γ. Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Έρευνας και Καινοτομιών (Ι.Τ.Ε.Κ.) που μέσω αυτών των λειτουργιών μεριμνά για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου και των φορέων του.

4. Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr) τα σεμινάρια που σχεδιάζει και υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ. καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεματικών και αντικειμένων. Τα προγράμματα αυτά είναι πιστοποιημένα και εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς:

α. Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση.

β. Οικονομία & Δημοσιονομική Πολιτική.

γ. Ανθρώπινα Δικαιώματα & Κοινωνική Πολιτική.

δ. Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ε. Πληροφορική & Ψηφιακές Υπηρεσίες.

στ. Πολιτιστική & Τουριστική Ανάπτυξη.

5. Τα υπόψη σεμινάρια διακρίνονται σε «κλειστά» και «ανοικτά». Τα πρώτα αφορούν εξειδικευμένα προγράμματα που σχεδιάζονται κατόπιν αιτήσεως της κάθε Υπηρεσίας προς επιμόρφωση των στελεχών της, όπου δηλώνουν συμμετοχή και επιλέγονται από την ίδια την Υπηρεσία (κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας) τα στελέχη που πρόκειται να τα παρακολουθήσουν και τους παρέχεται προς τούτο Φύλλο Πορείας ή Μετάβασης αναλόγως. Τα δεύτερα αφορούν εκείνα που απευθύνονται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα που επιθυμεί. Στη συνέχεια όσοι επιλεγούν, ειδοποιούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) όπου τους ζητείται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους, με μοναδική προϋπόθεση να καταθέσουν το έντυπο επιλογής τους υπογεγραμμένο τόσο από τους ίδιους, όσο και από τον άμεσα προϊστάμενό τους κατά την πρώτη (1η) ημέρα του σεμιναρίου.

6. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ενδιαφέρον παρακολούθησης των υπόψη σεμιναρίων είναι υψηλό, καθώς αυτά μοριοδοτούνται και κάποια εξ’ αυτών αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης των στελεχών, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του (ε) σχετικού νόμου όπου καθορίζεται ότι:

«… ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.».

7. Σε αντίθεση όμως με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους, εάν κάποιος/α συνάδελφος στρατιωτικός εκδηλώσει επιθυμία και επιλεγεί να παρακολουθήσει κάποιο από τα σεμινάρια, απαιτείται να κάνει χρήση της Κανονικής του Άδειας ή της Άδειας Μικράς Διαρκείας που δικαιούται(αναλόγως της χρονικής διάρκειας κάθε σεμιναρίου), καθώς δε δικαιολογείται με άλλον τρόπο η απουσία του από τη Μονάδα/Υπηρεσία.

8. Δηλαδή, ενώ η Υπηρεσία, με σειρά εγγράφων που προαναφέρθησαν, ενημερώνει και προτρέπει τα στελέχη της να συμμετάσχουν στα εν λόγω επιμορφωτικά σεμινάρια προς όφελος τόσο της απόδοσης εκείνων, όσο και -κατ’ επέκταση- βελτίωσης λειτουργίας της ιδίας, δεν χορηγεί προς τούτο κάποια ειδική άδεια απουσίας ώστε να διευκολυνθούν τα στελέχη για την παρακολούθησή τους.

9. Στην παρούσα χρονική περίοδο, λόγω της πανδημίας του Covid-19, τα επιμορφωτικά προγράμματα διεξάγονται με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (διαδικτυακά), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Προς επίλυση του ανωτέρω θέματος προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 12 «Φοιτητική Άδεια» της (α) σχετικής απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις (β), (γ) και (δ)όμοιες, ως εξής: 

«Άρθρο 12

Φοιτητική - Εκπαιδευτική Άδεια

1. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για απόκτηση πρώτου πτυχίου, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας, από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχουν ήδη περατώσει.

β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

γ. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται, αποκλειστικά, μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης, συν ένα (1) έτος.

δ. Ειδικά για τους συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος, για τη δικαιολόγηση της άδειας αρκεί σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού νοούνται όσα έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής ή από το οικείο εκπαιδευτικό σύστημα του Κράτους, όπου εδρεύουν τα συγκεκριμένα Ιδρύματα.

3. Η φοιτητική άδεια χορηγείται με αντιστοιχία μίας (1) ημέρας για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για όσους φοιτούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης, η άδεια χορηγείταιτμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του στελέχους.

4. Η φοιτητική άδεια δύναται να χορηγείται και σε στελέχη των ΕΔ, τα οποία φοιτούν στα κατά Κλάδο υποχρεωτικά Σχολεία ή στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) ή την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εφόσον δεν επηρεάζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους στα εν λόγω Σχολεία-Σχολές.

5. Επίσης, στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται εκπαιδευτική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό την προϋπόθέση ότι παρακολουθούν επιμορφωτικά προγράμματα (σεμινάρια, ημερίδες κλπ) είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ’ αποστάσεως, σε φορείς (σχολές/εθνικά κέντρα) επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, που ανήκουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα και είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Μετά το πέρας παρακολούθησης, η σχετική βεβαίωση πιστοποίησης κάθε στελέχους, τίθεται στο αντίστοιχο τμήμα του φακέλου/μητρώου εκπαίδευσής του.

56. ΗΟι ανωτέρω άδειαες χορηγείταιούνται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής άδειας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου. »

 

ΕΣΠΕΕΚΤΑ 497/2021 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd