Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Διάθεση Προσωπικού και Παραμετροποίηση Κριτηρίων

α. Φ.400/63/10513/Σ.7168/15 Ιουλ13/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/5α

β. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Υπουργική Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

γ. ΠαΔ 4-3/2019 «Περί Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων Αξκών – Ανθστών - Υπξκών (Μονίμων – Εθελοντών – ΕΜΘ - Μονιμοποιηθέντων ΕΠΟΠ) Εσωτερικού και Εξωτερικού

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13/25.5.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) σχετικού ορίζεται ότι διάθεση είναι η προσωρινή και μέχρι τριάντα (30) μέρες μετακίνηση και διοικητική υπαγωγή στελεχών των ΕΔ από τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σε άλλη όμοια, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και μαχητικής ικανότητας των στρατιωτικών Μονάδων. Η διάθεση δε διατάσσεται από τους Μείζονες Σχηματισμούς και όχι από το Γενικό Επιτελείο, όπως συμβαίνει με τις μεταθέσεις – αποσπάσεις.

2. Ωστόσο, όπως μας έχουν μεταφέρει μέλη των ενώσεων – μελών μας, εν είδει παραπόνου, αλλά έχει επισημανθεί και από το (α) σχετικό, έχει διαπιστωθεί ότι κατά περίπτωση διατίθεται το ίδιο και το ίδιο προσωπικό σε Μονάδες – Υπηρεσίες – Καταστήματα, επανειλημμένως και διαδοχικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και έτη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθηση αδικίας και ανισότητας μεταξύ των στελεχών για πολλούς και διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων αναδεικνύουμε και εντοπίζουμε τα εξής:

α. Οι διαθέσεις δεν καταχωρούνται στο Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου Προσωπικού (ΕΣΕΠ), παρά τις οδηγίες/κατευθύνσεις του (γ) σχετικού.

β. Οι διατιθέμενοι, ενώ φέρεται να υπηρετούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα [και πάντως πέραν των τριάντα (30) ημερών] μακράν των Μονάδων - Υπηρεσιών, όπου είναι τοποθετημένοι, εξακολουθούν και γράφουν χρόνο διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας ως υπηρετούντες στις οργανικές τους θέσεις, ενώ εν τοις πράγμασι, δεν ασκείται αυτός.

γ. Οι διατιθέμενοι δεν μοριοδοτούνται (είτε θετικά, είτε αρνητικά), με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται στελέχη που ενώ διατίθενται επί μεγάλο χρονικό διάστημα, δια της ανανεώσεως της διαθέσεώς τους, να λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης, Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα ας δεχτούμε ότι ένας στρατιωτικός διατίθεται από επιχειρησιακή Μονάδα που λαμβάνει 10 μόρια σε Κατάστημα, το προσωπικό της οποίας υπηρετεί εκεί λαμβάνει 1 μόριο. Ενώ αυτός ο συνάδελφος εξακολουθεί να λαμβάνει τα 10 μόριά του, εφόσον δεν είναι καταχωρημένος στο ΕΣΕΠ, άρα το ΓΕΣ δεν γνωρίζει τη διάθεσή του, εν τοις πράγμασι ασκεί τα καθήκοντά του σε ελαφρύτερης επιχειρησιακής βαρύτητας Μονάδα, χωρίς όμως να μειώνονται τα μόριά του. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν συνάδελφος που υπηρετεί σε Υπηρεσία που λαμβάνει 1 μόριο, εάν διατεθεί (και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η διάθεση) σε Μονάδα που οφείλει να λάβει 10 μόρια, δεν θα τα λάβει, καθόσον δεν έχει καταχωρηθεί στο ΕΣΕΠ.

3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και τον έλεγχο των υφιστάμενων διαδικασιών περί καταχώρησης των διαθέσεων του προσωπικού στο ΕΣΕΠ, περαιτέρω δε μας γνωρίσετε:

α. Στατιστικά στοιχεία στελεχών που έχουν διατεθεί κατά το διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της (β) σχετικής μέχρι και σήμερα.

β. Εάν έλαβαν μόρια (θετικά/αρνητικά) τα διατιθέμενα στελέχη, σε περίπτωση δε που δεν έλαβαν, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσετε ευθύνες και αφ΄ ετέρου μεριμνήσετε ώστε να προσμετρηθούν (και εφεξής προσμετρούνται) σε ένα/μία έκαστο/η στέλεχος.

γ. Εάν λογίσθηκε ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας όλος ο χρόνος διαθέσεως των διατιθέμενων στελεχών, σε περίπτωση δε που δεν λογίσθηκε ως τέτοιος, παρακαλούμε όπως αφ΄ ενός αναζητήσετε και αποδώσετε ευθύνες και αφ΄ ετέρου μεριμνήσετε ώστε να λογισθεί (και εφεξής να λογίζεται) σε ένα/μία έκαστο/η στέλεχος.

ΠΟΕΣ 910/2020 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd