Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

20
Σαβ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Γλωσσομάθειας Στελεχών ΣΞ

α. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ «Γλωσσομάθεια των Στελεχών»

β. Φ.331.32/70/1365841/Σ.1601/03.8.2020/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/3δ

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1216/27.8.2020 έγγραφό μας

δ. Ερώτηση 9093/30.8.2020 της Βουλής των Ελλήνων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

ε. Φ.900α/2681/17253/23.09.2020 απάντηση κ. ΥΕΘΑ

στ. Ερώτηση 9127/01.09.2020 της Βουλής των Ελλήνων του ΚΚΕ

ζ. Φ.900α/2682/17254/23.09.2020 απάντηση κ. ΥΕΘΑ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό μας σάς μεταφέραμε τον προβληματισμό και την πικρία αρκετών συναδέλφων μας, που στην προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν τα πτυχία γλωσσομάθειάς τους, έλαβαν αρνητική απάντηση από την Υπηρεσία καθόσον το έτος απόκτησης αυτών (των πτυχίων) δεν συμπεριλαμβάνεται στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (από το έτος 2019 και εντεύθεν) προς αναγνώρισή τους, όπως τούτο καθορίστηκε με τις τροποποιήσεις που επήλθαν επί της υποπαραγράφου 1α του Παραρτήματος «Ε» της (α) σχετικής και επί του εδαφίου 4α (1) του Παραρτήματος «ΣΤ» της (β) όμοιας.

Μάλιστα επισημάναμε ότι ο ως άνω χρονικός περιορισμός δεν στηρίζεται σε κάποια νομοθετική διάταξη και δεν συναντάται πουθενά στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ούτε και στον ΑΣΕΠ, παρά μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα στο ΓΕΣ, διαφοροποιώντας έτσι το ενιαίο της δημόσιας διοίκησης, καθιστώντας τη διαδικασία «τιμωρητική» για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Με τις (ε) και (ζ) σχετικές απαντήσεις σας, επί των (δ) και (στ) ερωτημάτων που κατατέθηκαν στη ΒτΕ, με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ θα περιμέναμε να υιοθετηθεί το δίκαιο της πικρίας και αγωνίας των στελεχών και της καταφανούς διαφοροποίησης της διαδικασίας από τη διαδικασία του λοιπού δημόσιου τομέα, εν τούτοις επαναλήφθηκε (με τις απαντήσεις) η αυτή διαδικασία, την οποία γνωρίζουμε και αναγγείλαμε τη στρέβλωσή της και εν τέλει επιβεβαιώθηκε αυτό που σας μεταφέραμε, δηλαδή, όσοι απέκτησαν πτυχία μέχρι την 31η.12.2018 και δεν προέβησαν σε αναγνώρισή τους, δεν μπορούν πλέον να συμμετάσχουν σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ή να «κυνηγήσουν» μια θέση στο εξωτερικό, καθόσον η Υπηρεσία (ΣΞ) δεν αναγνωρίζει τη γλωσσομάθειά τους.  

Μάλιστα, οι απαντήσεις προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και ουσιαστικώς μετακύλησαν την ευθύνη στα ίδια τα στελέχη, αφού ενημερώνονται οι κ.κ. ερωτώντες βουλευτές ότι ένας σημαντικός αριθμός στελεχών δεν εφάρμοζε την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής και έγκαιρης αναγνώρισης των πτυχίων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεν κατέθεσε τα πτυχία τους εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, που παρασχέθηκε στα στελέχη και κρίθηκε (από τις απαντήσεις) λίαν επαρκής χρόνος για την ενημέρωσή τους, από το Δεκέμβριο του 2019, μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους οπότε εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ η, ως άνω μνημονευθείσα και υφιστάμενη, νέα Πάγια Διαταγή, όπως άλλωστε συνέβη και κατά τα έτη 2018 και 2019 κατά τα οποία το ΓΕΣ εξέδωσε σχετικές διαταγές για την υποβολή, από πλευράς των στελεχών, τυχόν κατεχομένων πτυχίων γλωσσομάθειας, προκειμένου να αποκτήσει σαφή γνώση αναφορικά με τη γλωσσομάθειά τους και να δύναται να καλύπτει επαρκώς τις υπηρεσιακές ανάγκες του.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Θεωρώντας ότι η όποια Δημόσια Υπηρεσία και εν προκειμένω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα το Γενικό Επιτελείο Στρατού οφείλει να βοηθάει τα στελέχη της και να τους συνδράμει σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους και όχι να τους «τιμωρεί», τουλάχιστον με τέτοιου είδους «τιμωρία», όταν και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν ακολουθούν την οριζόμενη εντός αυστηρώς περιοριστικού χρονικού διαστήματος διαδικασία, για λόγους ίσως πέραν υπαιτιότητάς τους, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, αναζήτηση και ενημέρωσή μας στα κάτωθι ερωτήματα, που θεωρούμε σημαντικά, προκειμένου και εσείς να σχηματίσετε αντικειμενική και δίκαιη άποψη:

- Πως είναι δυνατόν να έχει καθιερωθεί η εν λόγω διαδικασία υποβολής πτυχίων γλωσσομάθειας, στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών προς τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, όταν ο ως άνω χρονικός περιορισμός που υφίσταται, δεν στηρίζεται σε κάποια νομοθετική διάταξη και δεν συναντάται πουθενά στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ούτε και στον ΑΣΕΠ;

- Πως είναι δυνατόν να δόθηκε  στα στελέχη λίαν επαρκής χρόνος για την ενημέρωσή τους, από το Δεκέμβριο του 2019, μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και παρόλα αυτά  πλήθος στελεχών κατέθεσε τα δικαιολογητικά αναγνώρισης της γλωσσομάθειας του μη γνωρίζοντας τον χρονικό αυτό περιορισμό; Έγινε ενυπόγραφη ενημέρωση στο σύνολο του προσωπικού; Παρακαλούμε να αναζητήσετε και να παρουσιάσετε στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των Μονάδων του ΣΞ που ενημερώθηκαν και τον αριθμό των στελεχών που έλαβαν ενυπογράφως γνώση του ως άνω περιορισμού.

- Πως κατοχυρώνονται οι ίσες ευκαιρίες που αναγράφεται στις (ε) και (ζ) σχετικές απαντήσεις όταν επί παραδείγματι, δύο στελέχη με ίδιο πτυχίο γλωσσομάθειας, όπου ο ένας το απέκτησε κατά τα παρελθόντα έτη και δεν του αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία, καθίσταται, σε σύγκριση με τον έτερο, εν δυνάμει αποκλειόμενος από διαγωνισμούς και τοποθετήσεις στο εξωτερικό, αφού εμφανίζεται ως μη γλωσσομαθής;

Επανερχόμενοι στο (γ) σχετικό έγγραφό μας, επιμένουμε και παρακαλούμε για την απαλοιφή της υποπαραγράφου 1ζ του Παραρτήματος «Ε» της (δ) σχετικής, που καθορίζει ότι από 01 Ιουν 20, η Υπηρεσία θα αναγνωρίζει μόνο τα πτυχία που αποκτώνται κατά το τρέχον έτος ή το προηγούμενο έτος.

ΠΟΕΣ 1409/2020 ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΞ by ΠΟ ΕΣ on Scribd