Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28
Τρι, Νοε

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Εκπαιδευτικών μετά των Στρατιωτικών Συζύγων τους

α. Ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»)

β. Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177, «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων»)

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 241/26.9.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. (ΟΠΕ)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21Α του (α) σχετικού νόμου, όπως τούτο (το άρθρο) προστέθηκε με νομοθετική παρέμβαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων σας, η οποία υιοθέτησε διαχρονικό και δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, ορίσθηκε ότι: «1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, Λιμενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή Λιμενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή, σε περίπτωση δε που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός και το στέλεχος του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 3. Το δικαίωμα της παρ. 1 παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η αστυνομική, πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και το Κατάστημα Κράτησης όπου παρέχει πραγματική υπηρεσία το εν λόγω προσωπικό.

Ωστόσο, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι της ως άνω ρύθμισης, η οποία κατά την εφαρμογή της έτυχε διάφορων προσχωμάτων και όπως αλίευσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) και μας γνώρισε με το (δ) σχετικό έγγραφό της, το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένως για ενημέρωσή σας, με (νέα) νομοθετική παρέμβασή σας την καθιστάτε ανενεργή, όσον αφορά τις/τους νεοδιοριζόμενες/ους εκπαιδευτικούς, αφού κάθε νέα νομοθετική πρόβλεψη στην ουσία υπερισχύει κάθε παλαιάς όμοιας, με αποτέλεσμα νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίες/οι είναι συζευγμένοι με στρατιωτικούς να ανησυχούν σφόδρα για μη ικανοποίηση αιτημάτων τους περί συνυπηρέτησή τους μετά των στρατιωτικών συζύγων τους.

Πράγματι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του (γ) σχετικού, το οποίο αντικατέστησε την περ. α` της παρ. 5 του άρθρου 62 του (β) ομοίου, ορίζεται πλέον ότι: «5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 Α` 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α` 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α` 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας και την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 62 του (β) σχετικού, με την προσθήκη περίπτωσης δ΄, ως εξής: «Στην παράγραφο 5 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ. 1) Εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και Δ.Ε. και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. 2) Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.».

..............

ΘΕΜΑ   :        Συνυπηρέτηση Εκπαιδευτικών, Συζύγων Στρατιωτικών των Ε.Δ.

ΣΧΕΤ    :         α. Ν. 2946/2001 (Α΄224) Άρθρο 21 Α.

β. Ν. 4553/2018 (ΦΕΚ 119 A’) Άρθρο 3

γ. Σύνταγμα της Ελλάδος/2010 – Άρθρο 21

δ. Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13/29 Ιαν 19) Άρθρο 62/Παρ 5 α).

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον (δ) σχετικό νόμο, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄177), μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι «…….οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α' 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν……………».

Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης καταργεί τον (α) σχετικό νόμο, όπως τούτος τροποποιήθηκε από το (β) όμοιο και αφορά στην μέριμνα υπέρ των εκπαιδευτικών συζύγων στρατιωτικών Π.Ε. και Δ.Ε., η οποία ενστερνιζόμενη την ανησυχία και των προβλημάτων που δημιουργούνται από το ιδιαίτερο επάγγελμα των στρατιωτικών και των μεταθέσεων όριζε τα παρακάτω:

Άρθρο 21Α

  1. «Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.
  2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

Σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) άρθρο 21 του  Σύνταγμα της Ελλάδος, «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, ή μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».

Με γνώμονα την διασφάλιση ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους της κοινωνίας μας που είναι ο θεσμός της οικογένειας, σας προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 5 στο άρθρο 62 του Ν.4589/2019 προσθέτοντας παράγραφο (δ) όπως παρακάτω:

Τροποποίηση.

«δ. 1) Εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και Δ.Ε. και μέλη Ε.Ε.Π/ και Ε.Β.Π. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.

2)Για την εφαρμογή της παραγράφου 1) ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.»

ΠΟΕΣ 1412/2020 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚ 241/2020 Συνυπηρέτηση Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών Των ΕΔ by ΠΟ ΕΣ on Scribd