Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

   Κύριε Υπουργέ.  

Κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου μας που αφορά σε μη καταβολή της ειδικής αποζημίωσης επικίνδυνης εργασίας σε συναδέλφους μας πυροτεχνουργούς, με το (ε) σχετικό έγγραφο  της, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας αναδεικνύει την μη  έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία, τόσο του επικίνδυνου, όσο και του σπουδαίου έργου που επιτελούν, οι συνάδελφοι μας πυροτεχνουργοί.  

Τα κύρια καθήκοντα των πυροτεχνουργών του Σώματος Υλικού Πολέμου αφορούν στην τακτική και έκτακτη επιθεώρηση/συντήρηση/ανασκευή των πυρομαχικών και στην καταστροφή του άχρηστου και επικίνδυνου αποθέματος αυτών.  

           Οι ως άνω εργασίες πλην της καταστροφής των πυρομαχικών δεν έχουν μέχρι και σήμερα αναγνωριστεί ως επικίνδυνες, παρόλη την επικίνδυνη φύση τους και των δεκάδων τραυματισμών που έχουν σημειωθεί χωρίς να δουν το φως της δημοσιότητας. Η δε αναγνώριση του επικίνδυνου των εργασιών καταστροφής πυρομαχικών,  έλαβε χώρα  πριν τέσσερα  (4) έτη,  με  αποζημίωση μόλις δεκαπέντε (15) ευρώ ανά ημέρα εργασίας, τη στιγμή που αντίστοιχες εργασίες καταστροφής εγκατεσπαρμένων πυρομαχικών αποζημιώνονται με το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ, εφόσον εκτελούνται από προσωπικό με εξειδίκευση EOD σε χαρακτηρισμένους ύποπτους χώρους.  

Προκειμένου να καταστεί σαφής η αδικία που έχει δημιουργηθεί, παρατίθεται το εξής παράδειγμα καταστροφής του ιδίου πυρομαχικού, εάν αυτό βρισκόταν εντός και εκτός υπόπτου χώρου από πυροτεχνουργό απόφοιτο EOD, από πυροτεχνουργό μη απόφοιτο σχολείου EOD, από οπλουργό με εξειδίκευση πυροτεχνουργού και από στρατιωτικό προσωπικό απόφοιτο σχολείου (EOD).  

Α/Α 

Κατηγορία Προσωπικού 

ΕΝΤΟΣ 

Υπόπτου Χώρου 

ΕΚΤΟΣ 

Υπόπτου Χώρου 

 

Ποσό

Ημερήσιας

Αποζημίωσης (€) 

1 

Πυροτεχνουργός EOD 

90 

15 

2 

Πυροτεχνουργός μη EOD 

Δεν εμπλέκεται 

15 

3 

Οπλουργός εξειδίκευσης πυροτεχνουργού 

Δεν εμπλέκεται 

15 

4 

Στρατιωτικό προσωπικό EOD (Μη πυροτεχνουργός) 

90 

Δεν εμπλέκεται 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι τα πεδία βολής και ασκήσεων, παρ’ όλη την επικινδυνότητά τους σε επίπεδο ύπαρξης μη εκραγέντων βλημάτων, δε θεωρούνται αυτοδικαίως ύποπτοι χώροι, παρά την ικανοποίηση της συνθήκης  του άρθρου 3 παρ. 2 του (α) σχετικού νόμου, με αποτέλεσμα οι εργασίες καταστροφής πυρομαχικών εντός αυτών να θεωρούνται εργασίες σε μη ύποπτο χώρο, γεγονός που διαφοροποιεί την κατηγορία αποζημίωσης.  

Επιπρόσθετα, δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος κινδύνου στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που εκτελούν εργασίες επιθεώρησης πυρομαχικών, είτε για να διαπιστωθεί η ποιοτική τους κατάσταση πριν την εκτέλεση βολών ή τη φόρτωσή τους σε μέσο (πχ άρμα μάχης, πλοίο, αεροπλάνο), είτε για τη συντήρηση και ανασκευή τους σε εξεταστήρια πυρομαχικών, παρόλο που θέτουν το εαυτό τους σε κίνδυνο και εγγυώνται για την καλή λειτουργία αυτών.  

Ως εκ τούτου, τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του (γ) σχετικού προτείνουμε –προκειμένου να αρθεί η υπόψη ανισότητα που δημιουργήθηκε - την τροποποίηση του (γ) ομοίου  στα αντίστοιχα άρθρα, όπως παρακάτω:  

Επί του αρ.1  

ΕΠΙΔΟΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 

8. Ειδική Αποζημίωση 

Πυροτεχνουργών 

 

α. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ. 1 

β. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ. 2 3 

 γ. Δικαιούχοι άρθρου 

9 παρ. 3 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

90 ευρώ  

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 

 ευρώ 45 ευρώ  

ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5 ευρώ 

 Επί του αρ. 9 

 Ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών  

  1. Στο στρατιωτικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ, για εργασίες αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π), καταβάλλεται αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ευρημάτων. Ως μέγιστος χρόνος εργασίας σε αυτόν ορίζονται οι έξι (6) ώρες ημερησίως, η δε συνεχής εργασία δε δύναται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες. 
  1. Ειδικά στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας πυροτεχνουργού ή οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε σαράντα πέντε ευρώ (15 45 ΕΥΡΩ) για κάθε ημέρα εργασίας ή επέμβασης για καταστροφή βλημάτων σε πεδία βολής, άχρηστων και επικίνδυνων πυρομαχικών εκτός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων και ανεξαρτήτως του αριθμού των βλημάτων ή πυρομαχικών που καταστρέφονται., με μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας ή επέμβασης κατ'άτομο ετησίως τις πενήντα (50).Η αποζημίωση της παρούσης παραγράφου δεν καταβάλλεται σωρευτικά με αυτή της παρ.1. 

3. Στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που απασχολούνται σε εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης ή ανασκευής πυρομαχικών, καταβάλλεται για κάθε ώρα εργασίας, ειδική αποζημίωση ύψους πέντε (5) ευρώ.»  

Τέλος, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν οι πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνουμε όπως έμπρακτα εκφραστεί, όχι για λόγους ηθικούς, αλλά για ουσιαστικούς, με την αναγνώριση του χρόνου εργασίας τους στο διπλάσιο, όσο αφορά στο συντάξιμο χρόνο, με την προσθήκη παραγράφου 10 μετά την παραγράφο 9 του άρθρου 41 του (β) σχετικού και της αντίστοιχης αναπαραγραφοποίησης του άρθρου, ως εξής.  

«10. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό της ειδικότητας του πυροτεχνουργού ή του οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που εντέλλεται να εκτελέσει εργασίες επιθεώρησης, ανασκευής/ανακατασκευής, εξουδετέρωσης, καταστροφής ή αποστρατικοποίησης, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνει σωρευτικά εξήντα (60) ώρες εργασίας. Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.