Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

02
Παρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Ισοτιμία Πτυχίων Αποφοίτων ΑΣΣΥ

α. Ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α΄ 166, «Εισαγωγή γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»)

β. N.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193, «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»)

γ. Ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α΄ 233, «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»)

δ. ΠΔ 135/2014 (ΦΕΚ Α΄ 218, «Ειδικότητες Τεχνικού Ασφαλείας στις μο-νάδες και υπηρεσίες των ΕΔ»)

ε. Ν.4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12, «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις»)

1. Σκοπός του παρόντος εγγράφου μας είναι να επαναφέρουμε ένα διαχρονικό  αίτημα της Ομοσπονδίας μας, που αφορά στην ισοτιμία των πτυχίων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με τα αντίστοιχα πτυχία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι.).

2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις (ήδη από την εκπαιδευτική χρονιά 1991-1992 η εισαγωγή στις Σχολές αυτές γίνεται μέσω πανελληνίων εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας), ενώ η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής.

3. Ωστόσο, παρά την ως άνω νομοθετική πρόβλεψη, υφίστανται σημαντικές ανακολουθίες σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο, οι οποίες προκαλούν χρονίζουσες και σοβαρές αδικίες και διακρίσεις σε βάρος των αποφοίτων ΑΣΣΥ, καθόσον ένας απόφοιτος ΑΣΣΥ, αν και έχει εισέλθει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω πανελληνίων εξετάσεων, έμμεσα θεωρείται κοινός απόφοιτος λυκείου με επαγγελματική κατάρτιση, εξισούμενος με απόφοιτο σχολής της βαθμίδας μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ κατατάσσονται στη βαθμίδα εκπαίδευσης «5», η οποία συμπεριλαμβάνει επίσης τους αποφοίτους ΙΕΚ με δίπλωμα επαγγελματικής ιδιότητας επιπέδου «4» και τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, με πτυχίο επαγγελματικής ιδιότητας επιπέδου «4», υποβαθμιζόμενοι έτσι σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή πιο σωστά, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 12 του (β) σχετικού, αφού η φοίτησή τους εξισώνεται με την απλή επαγγελματική κατάρτιση.

5. Το ανωτέρω αδιαμφισβήτητο γεγονός, ενισχύεται έτι περαιτέρω και από το γεγονός ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ δεν γίνονται δεκτοί σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

6. Επικουρικώς των ανωτέρω, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής:

α. Σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 1 του (γ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

β. Οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ στελεχώνουν το τεχνικό κομμάτι των ΕΔ, σε σχέση με τους αποφοίτους των ΑΣΕΙ, κατά πλήρη αντιστοιχία με τους αποφοίτους Πανεπιστημίων - ΤΕΙ και τον τρόπο που αυτοί επανδρώνουν την αγορά εργασίας.

γ. Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, έχουν αναγνωριστεί κατ’ επανάληψιν αυξημένα γνωστικά επίπεδα και δεξιότητες, όπως για παράδειγμα με το (δ) σχετικό, γεγονός που δημιουργεί προφανή αναντιστοιχία με το επίπεδο «5» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

δ. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ διέρχονται πλήθους σταδιοδρομικών και τεχνικών σχολείων, όπου διαρκώς δίνουν εξετάσεις, ενώ παράλληλα χειρίζονται και συντηρούν επιτυχώς πανάκριβα συστήματα των ΕΔ, γεγονότα που αποδεικνύουν το αδιαμφισβήτητα υψηλό τεχνικό επίπεδο τους.

ε. Προσφάτως, με το άρθρο 50 του (ε) σχετικού, έγινε πλήρης εξομοίωση των πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ακόμη και μη αναγνωρισμένων, δηλαδή ιδιωτικών κολλεγίων (εφόσον ισχύουν όσα καταγγέλλουν φορείς εκπαιδευτικών), με τους αποφοίτους των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 

7. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 11 του (α) σχετικού, ως εξής:

«Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.1191/1990 (Α΄ 166), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών είναι στρατιωτικά ιδρύματα, ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά. ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι του προηγούμενου εδαφίου Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον  εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου  Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε  αυτές είναι τριετής.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης νόμου επέρχεται ουσιαστική αναβάθμιση των πτυχίων των αποφοίτων των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών και ισοτιμία αυτών με τις αντίστοιχες σχολές του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, διορθώνοντας μια διαχρονική αδικία και δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να παρακολουθούν και μεταπτυχιακά τμήματα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επ΄ ωφελεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΟΕΣ 374/2020 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd