Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

05
Τρι, Δεκ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μετά τη νέα νομοθεσία περί αδειών των δημοσιών και ιδιωτικών υπαλλήλων και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 942/2021 έγγραφό μας, με το οποίο η Ομοσπονδία μας ζητά την εφαρμογή της και στις/στους στρατιωτικούς, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας καλείται να πάρει θέση και να απαντήσει στο ερώτημα που κατατέθηκε από το ΚΚΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ως εξής: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: Άδειες απουσίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 

Η κυβέρνηση τον Ιούνιο 2021 ψήφισε το νόμο 4808, με θέμα: "Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις".

Με τις διατάξεις του σχετικού νόμου προβλέπεται:

  1. Η υποχρεωτική άδεια πατρότητας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, κατά τη γέννηση του τέκνου, αυξήθηκε από δύο (2) ημέρες που ίσχυε σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, με αποδοχές (άρθρο 27).
  2. Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η άδεια φροντιστή, άδεια δηλαδή μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε κάθε εργαζόμενο που παρέχει σημαντική φροντίδα ή υποστήριξη για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση σε άρρωστο ή εξαρτώμενο συγγενή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα εξωθούνται στην αποχώρηση από την αγορά εργασίας, εργαζόμενοι με αυξημένα οικογενειακά βάρη (άρθρο 29).
  3. Κωδικοποιήθηκε και απέκτησε νομοθετική ισχύ το άρθρο 7 της από 15 Απριλίου 2002 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), με το οποίο χορηγείται στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις, ενώ γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως (άρθρο 45).

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, μετά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), καθιερώθηκε, με την Υπουργική Απόφαση Φ.400/34/292616/Σ4753/2016, η υποχρεωτική άδεια απουσίας στα άρρενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στους άνδρες Επαγγελματίες Οπλίτες, λόγω γέννησης τέκνου, διαρκείας πέντε (5) συνεχών ημερών, με αποδοχές, χορηγούμενη από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4808/2021 και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εξασφαλίζοντάς τους τα ίδια δικαιώματα, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, την ίδια μεταχείριση μεταξύ των ανδρών και γυναικών, μέσω των παρεχόμενων διευκολύνσεων και προστασίας σε γονείς και φροντιστές. Συγκεκριμένα:

  1. Το άρθρο 14 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808) να αντικατασταθεί ως εξής: «Στα άρρενα στελέχη των Ε.Δ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς να εξαρτάται από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του στελέχους, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια απουσίας διάρκειας δεκαοκτώ (18) πέντε (5) συνεχών ημερών λόγω γέννησης τέκνου τους, με αποδοχές. Η άδεια χορηγείται από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, κατόπιν αναφοράς του δικαιούχου, είτε: α) εντός τριάντα (3) ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε β) μετά από την ημερομηνία γέννησης σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη γέννηση του τέκνου και πάντως όχι αργότερα από τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) δύο (2) μηνών της ηλικίας αυτού. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια».
  2. Να γίνει προσθήκη στην παραπάνω υπουργική απόφαση άρθρου ως εξής: «Άρθρο …. Άδεια Φροντιστή Στα στελέχη των Ε.Δ, στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης χορηγείται, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια απουσίας φροντιστή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 του ν.4808/2021 (Α΄ 101), για τη φροντίδα προσώπου, διάρκειας έως (5) εργάσιμων ημερών για κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον το πρόσωπο αυτό έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο, η οποία βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση».
  3. Να γίνει προσθήκη στην ως άνω υπουργική απόφαση άρθρου ως εξής: «Άρθρο …. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται, από το όργανο που έχει το δικαίωμα χορήγησης κανονικής αδείας, άδεια οκτώ (8) συνεχών ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως». 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, πως τοποθετείται η Κυβέρνηση στα παραπάνω ζητήματα. 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης

 

ΚΚΕ ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd