Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

16
Κυρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα με την Άδεια Ειδικού Σκοπού

ΣΧΕΤ : Yπ΄ αριθμ. πρωτ. 28/23.11.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.) με το οποίο μεταφέρονται προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη χορήγηση της αδείας ειδικού σκοπού και παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προς θεραπεία αυτών.

..............

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά ( προβλήματα με την χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού – Κανονικής Άδειας στρατιωτικού προσωπικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου )

α. Ν.4682/20

β. Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄55 (11/03/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

γ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.09.2020 Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών  «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού»

δ. ΣΚ 20-1

ε. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31 Αυγ 16/ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808_06-09-16) «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

στ. Φ. 446/3/222452/Σ. 7835/12.11.2020/ΓΕΕΘΑ/Β΄ Κλάδος « Άδειες Στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού »

ζ. Φ. 440/154/541196/Σ. 8915/17.11.2020/ΓΕΣ/Β΄ Κλάδος

1. Με το παρόν σας γνωρίζουμε προβλήματα στρατιωτικού προσωπικού , τα οποία αφορούν στον τρόπο χορήγησης της Άδειας Ειδικού Σκοπού και της Κανονικής Άδειας και προκύπτουν από περιπτώσεις μεμονωμένων Διοικήσεων οι οποίες προτίθενται αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνουν , είτε σε υποχρεωτική χορήγηση Κανονικής Άδειας  σε στελέχη δικαιούχους Άδειας Ειδικού Σκοπού τα οποία υπέβαλαν σχετική αναφορά,  είτε σε επαύξηση των ημερών Κανονικής Άδειας σε στελέχη τα οποία ουδέποτε το αιτήθηκαν με πρότερη γραπτή αναφορά τους. 

2. Όπως μας εγνώσθη, κατόπιν επικοινωνίας στελεχών που υπηρετούν σε μονάδες του Έβρου με το σωματείο μας, προσωπικό δικαιούμενο την Άδεια Ειδικού Σκοπού κλήθηκε ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις από τις μεμονωμένες διοικήσεις αυτές για να ενημερωθεί προφορικά ότι , βάσει κατευθύνσεων της ιεραρχίας , όπως οι ίδιες επικαλούνται και για τις οποίες το προσωπικό δεν έλαβε ουδέποτε γνώση , υπάρχει πρόθεση χορήγησης του υπολοίπου των ημερών Κανονικής Άδειας αντί της Άδειας Ειδικού Σκοπού αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις την ήδη χορήγηση αυτής, υποχρεωτικά . Για την περίπτωση δε  που αφορά την υποχρεωτική επαύξηση των ημερών Κανονικής Άδειας από πλευράς των ως άνω διοικήσεων εις βάρος του προσωπικού, γίνεται επίκληση ομοίως στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις της ιεραρχίας. Επισημαίνεται δε, επί του θέματος του υπολοίπου των ημερών της Κανονικής Άδειας του προσωπικού , ουδεμία ευθύνη φέρει το ίδιο καθώς λόγω υπηρεσιακών αναγκών που ενδεχομένως πρόεκυψαν από την παρατεταμένη κατάσταση επιφυλακής λόγω του μεταναστευτικού , την  παρατεταμένη κατάσταση υψηλής ετοιμότητας λόγω των Τουρκικών προκλήσεων αλλά και από την διαμορφωθείσα κατάσταση λόγω εφαρμογής μέτρων για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊού  , δεν κατέστη δυνατός ο ετήσιος προγραμματισμός  και η χορήγηση τους .

3. Αποτέλεσμα της δημιουργηθείσας καταστάσεως όπως μας μεταφέρεται από το προσωπικό είναι ενδεχομένως η σε μεγάλο βαθμό διατάραξη του οικογενειακού προγραμματισμού εν μέσω ιδιαίτερων συνθηκών λόγω covid–19 καθώς το είδος των αδειών αυτών αφορά προσωπικό με κοινωνικές ιδιαιτερότητες αλλά και εν γένει να κλονίζεται η σχέση προϊσταμένου – υφισταμένου, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός και δυσαρέσκεια από πλευράς υφισταμένων για την επιβολή , της καθ αυτόν τον τρόπο χορήγησης της Κανονικής Άδειας τους η οποία αγγίζει τα όρια της διοικητικής αυθαιρεσίας .      

4. Επί των προαναφερθέντων σας ζητούμε να λάβετε υπόψιν :

α. Για τους δικαιούχους της Άδειας Ειδικού Σκοπού η συνέχιση χορήγησης της οποίας καθορίστηκε με το (ζ) σχετικό αλλά και για τον τρόπο χορήγησης αυτής ισχύουν οι διατάξεις  του (γ) σχετικού και συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους  που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5  του (β) σχετικού όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του (α) σχετικού ,   ισχύουν τα παρακάτω : «υπάλληλοι  οι οποίοι  απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.»

β. Για την χορήγηση ημερών Κανονικής Άδειας στρατιωτικού προσωπικού όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του (δ) και στο άρθρο 2 του (ε) ομοίου , αυτές χορηγούνται μετά από γραπτή αναφορά του ενδιαφερομένου σ αυτόν που έχει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας , στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Διοικητή μονάδος και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται η υποχρεωτική χορήγηση-επαύξηση ημερών  από αυτόν . Επιπρόσθετα για την ομαλή χορήγηση του υπολοίπου των αδειών του προσωπικού μετά και το υπ αριθμόν 1579 έγγραφο σας με το οποίο ζητήσατε την παρέμβαση της ιεραρχίας , παρατείνεται με το (στ) σχετικό , η χορήγηση των κανονικών αδειών έτους 2020 για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό έως την 28 Φεβ 21.

ΕΣΠΕΕΕ 28/2020 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd