Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

16
Κυρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Ύπαρξη Δομών Αμιάντου)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΠΔ 70α/1988 (ΦΕΚ 31, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία»)

              β.   ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ Α΄ 212, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»)

              γ.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007

              δ.   Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30 Νοεμβρίου 2009 «για την προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας».

              ε.    Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              στ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 72/2019/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.

              ζ.    Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 1352/18-10-2019 Ερώτηση της ΒτΕ (Ελληνική Λύση)

              η.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/2201/16708/08 Νοε 2019/ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ

              θ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1630/2020 έγγραφό μας

              ι.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 76/2020/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.

              ια.  Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 1653/11-11-2020 Ερώτηση της ΒτΕ (ΚΚΕ)

              ιβ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/2831/17440/01 Δεκ 2020/ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ

              ιγ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22/2021/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

              ιδ.  Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 2650/12-05-2021 Αναφορά της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

              ιε.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/4935/17811/09 Ιουν 2021/ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ

              ιστ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 156/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Φ.

              ιζ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.

              ιη.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.

              ιθ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 218/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.

              Κύριε Υπουργέ.

 Ο αμίαντος έχει αναγνωριστεί ήδη από το 1973 από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως καρκινογόνος παράγοντας και έκτοτε το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον αντιμετωπίζει ως επικίνδυνο παράγοντα που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης (συνεχείς μετρήσεις, πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, απομάκρυνση δομών από εξειδικευμένες εταιρίες κλπ).

 Ο Κώδικας Νόμων για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία [εφεξής ΚΝΥΑΕ, ως (ε) σχετικό] ορίζει ρητώς στα άρθρα 42 και 43 ότι αποτελεί ευθύνη του Εργοδότη η τακτική ανασκόπηση των κινδύνων στην εργασία (πραγματικών ή δυνητικών) προκειμένου να αναλαμβάνονται διαρκώς μέτρα ελέγχου της επικινδυνότητας, ώστε αυτή να βρίσκεται σε ανεκτά για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων επίπεδα.

 Εντούτοις, με τα σχετικά (ιστ) έως (ιθ) έγγραφα τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, διαπιστώνουμε ότι πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας από όλη την επικράτεια γίνονται διαρκώς αποδέκτες παραπόνων των στελεχών, ότι δεν έχουν αναληφθεί ικανοποιητικά μέτρα για την απομάκρυνση δομών αμιάντου από διάφορες εγκαταστάσεις ευθύνης των ΕΔ, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση είναι εις γνώσιν της Ηγεσίας [ιδέτε σχετικά (στ) εως (ιε)] και γνωρίζουμε ότι υφίστανται εξελίξεις. Εντούτοις δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόοδος είναι αργή και δεν συνάδει με την σπουδαιότητα του προβλήματος.

 Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι, ήδη έχουν υπάρξει αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν δικαιώσει θιγόμενους σχετικά με πρόκληση βλάβης υγείας (έως και θάνατο) στελεχών των ΕΔ, λόγω έκθεσης των εργαζομένων σε δομές αμιάντου. Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι να πεθαίνει κόσμος, ή να τους προκαλείται βλάβη υγείας, ιδίως δε, όταν οι συνέπειες του αμιάντου, δυστυχώς, εντοπίζονται πολλά έτη μετά.

 Κατόπιν των ανωτέρω κρούουμε για μια ακόμα φορά τον κώδωνα του κινδύνου για μια ακόμα φορά και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητάμε:

 α.   Τον έλεγχο και σήμανση όλων των δομών αμιάντου σε όλες τις Μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm^3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ (8) ωρών.

 β.   Την επίσπευση των διαδικασιών απομάκρυνσης εν λόγω δομών,  με ταυτόχρονη αντικατάστασή τους με έτερα ασφαλή υλικά ή εναλλακτικά προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

 γ.    Την συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους κατά την εργασία τους, κατά τα προβλεπόμενα στο (ε) όμοιο.

 δ.    Τον έλεγχο, αφενός της καταλληλότητας των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που χρησιμοποιούνται στις σχετιζόμενες περιοχές, αφετέρου της επάρκειας των οδηγιών των Διοικήσεων.