Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Κυρ, Απρ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Υπέρβαση Ορίων Μηνιαίου Αριθμού Υπηρεσιών)

ΣΧΕΤ.:   α.   ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ»)

              β.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              γ.   ΠαΔ 4-49/2019 «Χειρισμός Στρατιωτικού Προσωπικού»

              δ.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

              ε.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1432/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

              στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1450/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ζ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 114/2024 έγγραφό μας

              η.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 121/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

              θ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/2024 έγγραφο ΠΟΕΣ

              ι.    Φ 400/16/30509/Σ.130/25 Ιαν 24/15ο ΣΠ/1οΕΓ

 

 1. Πριν ακόμα να προλάβει να στεγνώσει το μελάνι των σχετικών (ζ) και (θ), με το οποίο γνωστοποιήσαμε τα απολύτως αιτιολογημένα παράπονα των στελεχών σε σχέση με τις υπερβάσεις στα μηνιαία ανώτατα όρια εκτελούμενων υπηρεσιών, νέες σφοδρές διαμαρτυρίες κατέκλυσαν την Ένωσή μας με αφορμή το (ι) σχετικό, με το οποίο το Σύνταγμα, πάντα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, επιχειρεί να συνθλίψει όλα τα πιθανά Δικαιώματα των στρατιωτικών που υπηρετούν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς.

 

 1. Σύμφωνα με το ανωτέρω επίμαχο έγγραφο, λόγω της υποστελέχωσης των μονάδων, ως εύκολη λύση προκρίνεται για μια ακόμα φορά η επιβάρυνση του προσωπικού που υπάγεται στο Σύνταγμα, αφού οι υπηρεσίες για το μήνα Φεβρουάριο αυξάνονται κατά μία για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.

 

 1. Ίσως η έκταση του προβλήματος δεν δείχνει να εντυπωσιάζει σε πρώτη φάση, γεγονός εύλογο. Αυτό που δεν εμπεριέχεται στο ανωτέρω έγγραφο, είναι ότι ο αριθμός των Υπηρεσιών που εκκρεμεί να καλυφθεί είναι πολύ μεγαλύτερος, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα οριζόντιο μέτρο στο πλαίσιο της «ισοκατανομής» που θίγει ανεξαιρέτως όλα τα στελέχη, ενώ έχουμε τεκμηριώσει κατ’ επανάληψη ότι υφίστανται σοβαρές δυνατότητες για περαιτέρω ελάττωση των μηνιαίων υπηρεσιών, με βάση τα ισχύοντα. Παράλληλα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το προσωπικό διαρκώς επιβαρύνεται με επιπλέον καθήκοντα στο πλαίσιο της γενικότερης κάλυψης κάθε πιθανού κενού του κρατικού μηχανισμού διά των ΕΔ, κάτι που συμβαίνει ήδη επί πάρα πολλούς μήνες, όπως επί παραδείγματι με τη διάθεση οδηγού στο ΕΚΑΒ όπου από τον τρέχοντα μήνα αυξήθηκαν από ένας σε τρείς.

 

 1. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του (γ) σχετικού (παράρτημα «ΣΤ»), η Υπηρεσία οφείλει να κατανέμει τις Υπηρεσίες «ομοιόμορφα και αναλογικά στο προσωπικό, με πνεύμα δικαιοσύνης και αμεροληψίας ώστε το ‘‘βάρος’’ αυτών να κατανέμεται ομοιόμορφα σ’αυτό.» (παρ.1).

 

 1. Αν και προβλέπεται η επαύξηση του μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών για όσο διάστημα υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες (παρ.4), η εν λόγω Πάγια Διαταγή προβλέπει ρητώς το πλαίσιο υπό το οποίο αυτό μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένα:

 

              α.   Για την αύξηση του αριθμού εκτελούμενων υπηρεσιών απαιτείται αιτιολογημένη αναφορά από τον αρμόδιο Διοικητή και έγκριση προϊστάμενου Σχηματισμού (παρ.5).

 

              β.   Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δυσμενείς μεταβολές δεν επιφέρουν αρνητικές επιδράσεις στο ηθικό του προσωπικού και κατ’ επέκταση στη Μονάδα (παρα.9).

 

 1. Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 (παρ.5) του (β) σχετικού «ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων», συνεχίζοντας (στην παρ.6) ότι «Ο εργοδότης υποχρεούται: α) να φροντίζει ώστε να προσαρμόζονται τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και να επιδιώκει τη βελτίωση των υφιστάμενων καταστάσεων». Ωστόσο, διαφαίνεται ότι το ερώτημα (αμφιβολίες) της Ομοσπονδίας, κατά πόσον ο νόμος εφαρμόζεται στις ΕΔ, επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά [σχετικό (ε)]. Η υπηρεσία αδιαφορεί για το προσωπικό απλώς επειδή μπορεί να το κάνει.

 

 1. Συναφώς των ανωτέρω, σύμφωνα με το (α) σχετικό ως χρόνος εργασίας ορίζεται «Κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.». Προκειμένου να μην υφίστανται σκιές ως προς το τι πραγματικά σημαίνει η αύξηση κατά μία (1) υπηρεσία το μήνα επί του πραγματικού χρόνου εργασίας των στρατιωτικών, υπενθυμίζουμε το (στ) σχετικό με το οποίο έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας πόσες επιπλέον ώρες εργάζονται οι στρατιωτικοί, δίχως σε αυτές να έχουν συνυπολογιστεί οι ώρες απασχόλησης που προκύπτουν από εργασία προς όφελος τρίτων.

 

 1. Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψιν τη γενικότερη κατάσταση στην οποίαν φαίνεται ότι βρίσκεται το προσωπικό των ΕΔ, όπου το ηθικό του για πλήθος λόγων (όπως αποδεικνύεται και από τις παραιτήσεις) βρίσκεται στο ναδίρ, όπως εξάλλου αναδεικνύει η ΠΟΕΣ, το πρόσφατο τεράστιο κύμα οργισμένων διαμαρτυριών συναδέλφων μας δείχνει ότι το προσωπικό έχει κουραστεί σε υπερθετικό βαθμό.

 

 1. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Ταξιαρχία θα προβεί σε έγκριση ή απόρριψη του (ι) σχετικού αιτήματος. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι το εξής: το αίτημα είναι όντως αιτιολογημένο; Το αμφισβητούμε, διότι όπως ήδη αναφέραμε και έχει σημασία να επαναλάβουμε, υφίστανται δυνατότητες ελάφρυνσης οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Για ποιον λόγο, λοιπόν, γίνεται αποδεκτή η de facto υποστελέχωση και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, όταν η επιβάρυνση της εργασιακής καθημερινότητας των στρατιωτικών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα σχετικά (β) και (δ) περί της προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας του προσωπικού.

 

 1. Το προσωπικό κατ’ επανάληψη έβαλε πλάτη σε πλείστες περιπτώσεις που απαιτήθηκε. Υπάρχει όμως και ένα όριο. Η δε «πρόνοια» της παρ.6 του (ι) σχετικού ότι «Επιπλέον στο πλαίσιο διαρκούς μέριμνας του προσωπικού θα χορηγηθεί για την 5η υπηρεσία μία επιπλέον απαλλαγή», προφανώς και δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν ως «ασπιρίνη», μιας και είναι ξεκάθαρο ότι η καταπόνηση του προσωπικού αδυνατεί να συνειδητοποιηθεί, γεγονός που μας ανησυχεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.

 

 1. Με δεδομένο ότι τα προβλήματα των στρατιωτικών όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά επιβαρύνονται και μάλιστα με αυξανόμενους ρυθμούς, ζητάμε:

              α.   Την άμεση απόσυρση του (ι) σχετικού.

              β.   Τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών στο πνεύμα του (ζ) σχετικού με τη διακοπή εκτέλεσης υπηρεσιών σε όλες τις Υπηρεσίες και Φυλάκια υφίσταται αυτό το ενδεχόμενο.

              γ.   Η Ένωση μας υπογραμμίζει ότι η μετάδοση του «ιού» των παραιτήσεων πρέπει να αποκλειστεί πάση θυσία και τα προμηνύματα που λαμβάνουμε μας ανησυχούν ιδιαιτέρως.

 1. Η ΠΟΕΣ στην οποία αποστέλλεται το παρόν παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειές της.
 2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

 

ΕΣΠΕΕΚΑΣ Αρ.πρ. 116 2024 Υπέρβαση Ανώτατου Ορίου Μηνιαίων Υπηρεσιών by ΠΟ ΕΣ on Scribd