Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Τετ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ΘΕΜΑ : Κάλυψη Δαπανών Απόκτησης Πτυχίων Ξένων Γλωσσών

α. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και    άλλες διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.840/40/37608/Σ.9794/2019 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2170, «Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός τρόπου καταβολής και απαιτούμενων δικαιολογητικών.»)

γ. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ «Γλωσσομάθεια των Στελεχών»

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε παράπονα συναδέλφων μας, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να λάβουν τη δαπάνη που κατέβαλλαν για την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών, ως προβλέπεται από τη (β) σχετική, κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία επιστρέφει τα νόμιμα επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα των πτυχίων αυτών και τους υποχρεώνει να επικυρωθούν τούτα μόνο από τους φορείς που τα εξέδωσαν.

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτής της Υπηρεσίας έρχεται σε σύγκρουση με τα ισχύοντα στη νομοθεσία και βάζει τις/τους συναδέλφους σε μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία, με κίνδυνο απώλειας του αυτού δικαιώματος λήψης της δαπάνης, λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β του άρθρου 3 της (β) σχετικής, για την κάλυψη της δαπάνης κατατίθεται από τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Κλάδου, μεταξύ των άλλων και αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμα επικυρωμένο.

Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, ο νομοθέτης ήθελε να ενσωματώσει στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων ξένων γλωσσών, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν, χωρίς διαφοροποίηση, ως όργανα διοίκησης που θέλουν να εμπνέουν την εμπιστοσύνη στους πολίτες με στολή. Πράγματι, η νόμιμη επικύρωση των αντιγράφων των πτυχίων ο νομοθέτης [της (β) σχετικής] ήθελε να γίνεται με το νόμιμο κατά τα προβλεπόμενα σε όλο το δημόσιο τομέα τρόπο, γι΄ αυτό και η επισήμανση αυτή, έρχεται στο τέλος της πρότασης μετά το σημείο στίξης κόμμα (,). Εάν ήθελε η νόμιμη επικύρωση να γίνεται μόνο από τον φορέα που εξέδωσε το πτυχίο, τότε η διατύπωση «νόμιμα επικυρωμένο» θα είχε άλλη θέση στην πρόταση, δηλαδή θα ήταν η εξής: « …. άλλων και αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών νόμιμα επικυρωμένο από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας.».

Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: «2.α. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών … β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων … Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο … Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο…. 3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα…».

Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι η (γ) σχετική πρέπει να τύχει τροποποίησης, ως εξής:

  • Στην παράγραφο 1α του παραρτήματος «Ε», ως εξής: «α. Οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί, Ανθστές και οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, υποβάλλουν στη Μονάδα – Υπηρεσία τους αναφορά, με ακριβές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους, νόμιμα επικυρωμένο, θεωρημένο από το αντίστοιχο ινστιτούτο, ….».
  • Στην παράγραφο 1 γ (1) του παραρτήματος «Ε», ως εξής: «(1) Για τα πτυχία αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής, ρωσικής, ισπανικής, αραβικής και τουρκικής γλώσσας, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία από τα αντίστοιχα αναγνωρισμένα ινστιτούτα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ.»

ΠΟΕΣ 734/2020 ΠΤΥΧΙΑ ΞΕΝΩΝ ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd