Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

26
Δευ, Φεβ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Δαπάνες Υγειονομικής Περίθαλψης (Οπτικά Οράσεως)

ΣΧΕΤ : 

α. Π.Δ. 432/1983 (ΦΕΚ Α΄ 162, «Υγειονομική περίθαλψη Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους»)

β. Φ.838/26/81230/Σ.337/18.7.2016/ΔΥΒ/ΔΥΓ/2ο                                           

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 294/27.12.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (γ) σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.), με το οποίο αναδεικνύεται η απουσία πρόβλεψης αποζημίωσης δαπάνης για την αγορά οπτικών οράσεως από  τα μέλη των οικογενειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου οικογενειακού προϋπολογισμού τους.

2. Για τη θεραπεία της ως άνω αβλεψίας προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

α. Στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της 1ης σειράς του πίνακα λοιπών δαπανών νοσηλείας του Παραρτήματος «Η» του σχετικού (β) επέρχεται η κάτωθι τροποποίηση: 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Οπτικά Οράσεως

Μόνο στα στελέχη χορηγείται το επίδομα.

Το επίδομα χορηγείται στα στελέχη και στα μέλη των οικογενειών τους.

 β. Η παράγραφος 1 της Προσθήκης «1» στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» του σχετικού (β) τροποποιείται ως εξής: «1. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό και στην πίσω σελίδα (ή σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) να δηλώνεται από τον Στρατιωτικό ή το μέλος της οικογένειάς του πόσες φορές έχει λάβει  (έστω και καμία) χρηματικό επίδομα αγοράς γυαλιών ματιών (για την ηλικία των άνω ή των κάτω των σαράντα ετών) και το έτος γεννήσεως του.» και

γ.  Στην περίπτωση η του άρθρου 2 του σχετικού (α) προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής: «5. Αγορά Γυαλιών Ματιών.».

..............

ΘΕΜΑ : Δαπάνες Υγειονομικής Περίθαλψης (Οπτικά Οράσεως)

ΣΧΕΤ. : Φ.838/26/81230/Σ.337/18.7.2016/ΔΥΒ/ΔΥΓ/2ο

Σύμφωνα με το σχετικό, ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούν στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης οπτικών οράσεως του Στρατιωτικού Προσωπικού, οι οποίες, αφού υλοποιηθούν, υποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο στη Μονάδα – Υπηρεσία που υπηρετεί και κατόπιν στον προϊστάμενο Σχηματισμό Ελέγχου, όπου γίνεται ο έλεγχος δικαιολογητικών και η εκκαθάριση από το οικείο Κεντρικό Ταμείο το οποίο καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό στον δικαιούχο.

Η Ένωσή μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από συναδέλφους μας οι οποίοι αναφέρουν ότι στην εν λόγω διαταγή δεν συμπεριλαμβάνονται τα μέλη των οικογενειών τους,  με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ήδη βεβαρημένου οικογενειακού προϋπολογισμού τους. Εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος εάν αναλογιστεί ότι περίπου το 1/5 του συνολικού μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος (μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι σύζυγοι συναδέλφων λόγω μετάθεσης κλπ.) δαπανάται στην αγορά οπτικών οράσεως, πράγμα που καθιστά αρκετά δύσκολη την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, εάν αναλογιστούμε το όλο και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης (Σούπερ Μάρκετ, ΔΕΚΟ κλπ.)

Η Ένωσή μας, αφού έλαβε υπόψη και μελέτησε τα στοιχεία και τις προτάσεις των μελών μας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού, προτείνει, προς άρση του προβλήματος,την τροποποίησητης παρατήρησης της 1ης κατηγορίας (Οπτικά Οράσεως), στον Πίνακα Λοιπών Δαπανών του Παραρτήματος «Η», καθώς και της Προσθήκης «1» στο εν λόγω Παράρτημα του σχετικού,  όπως παρακάτω:

Παράρτημα «Η»

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Οπτικά Οράσεως

Μόνο στα στελέχη χορηγείται το επίδομα

Προτεινόμενη Τροποποίηση του Παραρτήματος «Η»

1.

Οπτικά Οράσεως

Το επίδομα χορηγείται στα στελέχη και στα μέλη των οικογενειών τους.

….

Προσθήκη «1» στο Παράρτημα «Η»

Δικαιολογητικά

Δαπανών  Επιδόματος Οπτικών Οράσεως

«1.    Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό και στην πίσω σελίδα (ή σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) να δηλώνεται από τον Στρατιωτικό πόσες φορές έχει λάβει  (έστω και καμία) χρηματικό επίδομα αγοράς γυαλιών ματιών (για την ηλικία των άνω ή των κάτω των σαράντα ετών) και το έτος γεννήσεως του.

2. Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία να γνωματεύεται η μείωση της οπτικής οξύτητας για μακρυά ή κοντά, εξαιτίας μεταβολής της διαθλαστικής ικανότητας των οφθαλμών.

3. Υπόμνημα γενομένης δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα.

4. Τιμολόγιο εξοφλημένο ή απόδειξη, όπου να αναγράφεται ακριβώς το είδος που προμηθεύτηκε και όχι «οπτικά» μόνον.

5. Μη υπηρεσιακή αναφορά με διαβιβαστικό της Μονάδας.»

Προτεινόμενη Τροποποίηση της Προσθήκης «1» στο Παράρτημα «Η»

Προσθήκη «1» στο Παράρτημα «Η»

Δικαιολογητικά

Δαπανών  Επιδόματος Οπτικών Οράσεως

«ΣΤΕΛΕΧΗ

1. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό και στην πίσω σελίδα (ή σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) να δηλώνεται από τον Στρατιωτικό πόσες φορές έχει λάβει  (έστω και καμία) χρηματικό επίδομα αγοράς γυαλιών ματιών (για την ηλικία των άνω ή των κάτω των σαράντα ετών) και το έτος γεννήσεως του.

2. Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία να γνωματεύεται η μείωση της οπτικής οξύτητας για μακρυά ή κοντά, εξαιτίας μεταβολής της διαθλαστικής ικανότητας των οφθαλμών.

3. Υπόμνημα γενομένης δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα.

4. Τιμολόγιο εξοφλημένο ή απόδειξη, όπου να αναγράφεται ακριβώς το είδος που προμηθεύτηκε και όχι «οπτικά» μόνον.

5. Μη υπηρεσιακή αναφορά με διαβιβαστικό της Μονάδας.

ΜΕΛΗ

1. Εντολή Βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό και στην πίσω σελίδα (ή σε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) να δηλώνεται από τον Στρατιωτικό πόσες φορές έχει λάβει (έστω και καμία) χρηματικό επίδομα αγοράς γυαλιών ματιών και το έτος γεννήσεως του μέλους.

2. Υπόμνημα γενομένης δαπάνης σε τρία (3) αντίτυπα.

3. Τιμολόγιο εξοφλημένο ή απόδειξη όπου να αναγράφεται ακριβώς το είδος που προμηθεύτηκε και όχι «οπτικά» μόνον.

4. Μη υπηρεσιακή αναφορά με διαβιβαστικό της Μονάδας.»

ΠΟΕΣ 6/2022 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚ 294/2021 ΕΣΠΕΕΚ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd