Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

29
Τετ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Δύο διαφορετικές απαντήσεις δίνουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας για το ίδιο θέμα, που μόνο συνεργασία δεν εκφράζουν, αλλά ειρωνία και περιφρόνηση, γεγονός που λυπεί τους Έλληνες στρατιωτικούς για την αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, μετά το υπ΄ αριθμ. 1338/2020 έγγραφό μας, που προκλήθηκε από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 048/24.5.2019 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ.) και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10/16.9.2020 έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βόλου - Μαγνησίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.), σχετικώς με τη μη καταβολή του ανταποδοτικού επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της Πολεμικής Αεροπορίας και τα ερωτήματα που κατέθεσαν στη ΒτΕ, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ΚΚΕ και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας απήντησαν ως εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2682/1999 (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τον εκσυγχρονισμό, ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, συνίσταται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό πιστώνεται μηνιαία από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) το αποδιδόμενο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) ποσό που έχει εγκριθεί για την Υ.Π.Α., μετά από την αφαίρεση των προβλεπομένων στον ίδιο νόμο ποσών. Τα ποσά που αποδίδονται στον συνιστώμενο ειδικό λογαριασμό χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού της Υ.Π.Α.. Επίσης, με τις ανωτέρω διατάξεις του ιδίου νόμου οι εν λόγω δαπάνες αποζημίωσης αφενός καθορίστηκαν και καταβάλλονται ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης και αφετέρου προσδιορίστηκε ο τρόπος της μηνιαίας καταβολής αυτών σε διάφορες κατηγορίες (πολιτικού) προσωπικού της Υ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας). Η εν λόγω αποζημίωση διατηρήθηκε με το άρθρο 32 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4427/2016 (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.4590/2019 (ΦΕΚ Α΄ 17), συνίσταται ειδικός λογαριασμός για τις ανάγκες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) στον οποίο θα πιστώνεται με εντολή της Α.Π.Α. το ποσό που αντιστοιχεί στην Ε.Μ.Υ. από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται μηνιαίως από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α., μετά από αφαίρεση των προβλεπομένων στον ίδιο νόμο ποσών. Η Ε.Μ.Υ. είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67) ορίζεται ότι στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Μ.Υ., καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Ε.Μ.Υ. ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.4427/2016. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας δεν δικαιούνται τις δαπάνες αποζημίωσης του άρθρου 34 του ν.2682/1999.

Περαιτέρω, οι στρατιωτικοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας) δεν υπηρετούν ούτε στην Υ.Π.Α. ούτε στην Ε.Μ.Υ. και το ειδικό μισθολογικό τους καθεστώς, όπως Σελίδα 2 από 2 και των λοιπών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, διέπεται ρητά και περιοριστικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 124 έως και 127) του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Επίσης, δεν παρέχουν το ίδιο έργο με τις κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που μνημονεύονται στο άρθρο 42 του ν.4609/2019. Συνεπώς, δεν καθίστανται δικαιούχοι τόσο των δαπανών αποζημίωσης του άρθρου 34 του ν.2682/1999 όσο και της αποζημίωσης του άρθρου 42 του ν.4609/2019.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 3045/2013 απόφαση του Τμήματος ΣΤ΄ του Συμβουλίου της Επικρατείας, η μη χορήγηση της αποζημίωσης του άρθρου 34 του ν.2682/1999 σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας, δηλαδή στρατιωτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, προεχόντως διότι αυτοί, σε σχέση με τους (πολιτικούς) υπαλλήλους της Υ.Π.Α., ανήκουν σε εντελώς διαφορετική κατηγορία υπαλλήλων, η οποία διαφοροποιείται ως προς τη διαδικασία και τα προσόντα επιλογής, την υπηρεσιακή εξέλιξη, το μισθολογικό, συνταξιοδοτικό και το εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, δεν τίθεται ζήτημα καταβολής των δαπανών αποζημίωσης του άρθρου 34 του ν.2682/1999 και της αποζημίωσης του άρθρου 42 του ν.4609/2019 στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

Κατ’ αρχάς, η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Περαιτέρω, ο νόμος 4472/2017 (Α΄74) αποτελεί, από 1-1-2017, το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο είναι ειδικό, και ως κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισής τους. Προς τούτο ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας.

Ωστόσο, το ΥΠΕΘΑ έχει ως πάγια βούληση τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων των στελεχών και την αποκατάσταση τυχόν αδικιών, εφόσον υπηρετούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και ικανοποιούν το αίσθημα δικαίου, εξαντλώντας για την επίτευξη του στόχου αυτού, όλα τα περιθώρια που υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης και επέκτασης του εν λόγω επιδόματος στα στελέχη των ΕΔ.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των προαναφερθέντων Υπουργείων

Μυλωνακησ Eurocontrol Απαντηση Υποικ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Μυλωνακησ Eurocontrol Απαντηση Υπεθα by ΠΟ ΕΣ on Scribd