Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Δευ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά (Επίδομα Παραμεθορίων Περιοχών)

ΣΧΕΤ. :   α.   Ν. 2085/1992 (Α΄ 170, «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»)

              β.   ΥΑ 29847/1992 (Β΄ 667, «Καθορισμός προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 2085/92»)

              γ.   Ν. 4024/2011 (Α΄ 226, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»)

              δ.   Ν. 4354/2015 (Α΄ 176, «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».)

        ε.    Ν.4472/2017 (Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

           στ.  Ν. 5045/2023 (Α΄ 136, «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες  επείγουσες διατάξεις.»)

              ζ.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 015/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ι.

              η.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 202/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

              θ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 07/2024 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔ.

              Κύριε Υπουργέ.

      Η Ομοσπονδία μας επαναφέρει μια μείζονα αδικία στην οποίαν υπόκεινται εκατοντάδες στελέχη των ΕΔ και η οποία, όπως τεκμηριώνεται μέσα από τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες τριών πρωτοβαθμίων Ενώσεων – μελών μας (ΕΣΠΕΕ Ιωαννίνων, Καστοριάς και Ροδόπης). Αναφερόμαστε στην πολύπαθη περίπτωση του επιδόματος παραμεθορίου περιοχών.

      Σύμφωνα με τα ισχύοντα, σε μία σειρά από παραμεθόριες περιοχές που ορίζονται ρητώς από τα σχετικά (α) και (β), υφίσταται η πρόβλεψη παροχής πρόσθετων κινήτρων προς το σύνολο του προσωπικό του Δημοσίου που υπηρετεί σε αυτές. Επιπλέον, τα σχετικά (γ) και (δ) διευκρινίζουν ρητά ότι «το επίδομα των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ιδίου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31-3-2016, καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών».

      Εντούτοις, η περίπτωση ε΄ του άρθρου 127 του (ε) σχετικού προσθέτει αυθαίρετα νέους όρους και προϋποθέσεις, προβλέποντας ότι: «στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν  εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας ΒΒ. Αιγαίου, της ΠΕ Έβρου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκάλυψης της Ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης) στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ».

      Από τα παραπάνω προκύπτει ξεκάθαρα ότι, στο πλαίσιο της συνηθισμένης πρακτικής εξοικονόμησης πόρων, όχι μόνο αντιμετωπίζονται οι στρατιωτικοί ως παιδιά ενός κατώτερου θεού, αλλά ακόμα κι εντός των ΕΔ υπάρχουν δύο ταχύτητες και αυτό προκειμένου να αποκλείονται ολοένα περισσότεροι δικαιούχοι, όπως εξάλλου τεκμηριώνεται από  μία σειρά από σοβαρές αδικίες, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψιν καν τις πρόνοιες του νόμου που η ίδια η Πολιτεία ψηφίζει. Αναφερόμαστε, βεβαίως, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών, που περιέργως, για μια ακόμα φορά, αποκλείουν ειδικώς τους στρατιωτικούς. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω επισημαίνουμε:

              α.   Αφενός ότι είναι σύνηθες φαινόμενο, εντός του ιδίου νομού, ακόμα και στην ίδια πόλη, οι στρατιωτικοί αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι «υπό προϋποθέσεις» σε σχέση με τους εργαζόμενους στο ευρύτερο Δημόσιο (πχ Ιωάννινα, Ροδόπη).

              β.   Αφετέρου ότι παρατηρείται εντός του ιδίου νομού οι στρατιωτικοί λογίζονται ως εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, αφού το επίδομα παραμεθορίου το δικαιούνται όσοι υπηρετούν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, γεγονός που αποκλείει δικαιούχους, ακόμα κι όταν υπηρετούν στην ίδια πόλη (πχ Καστοριά).

              γ.   Στελέχη που αποσπώνται σε έτερους φορείς (πχ ως οδηγοί ΕΚΑΒ) δεν δικαιούνται τα επιδόματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι των εν λόγω φορέων.

Για τη θεραπεία του ανωτέρω προβλήματος προτείνουμε την κάτωθι τροποποίηση:

«Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:

Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις περιοχές που καθορίζονται από το ν. 2085/1992 (Α΄ 170) και σε πλήρη εφαρμογή της ΥΑ 29847/1992 (Β΄ 667), χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους σπουδαστές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ’, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια και σε προσωπικό ειδικότητα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλονται επιπλέον οι ανά περίπτωση αποζημιώσεις υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζεται με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.»

      Συναφώς των ανωτέρω, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν όλα τα οικεία κείμενα (όπως Διαταγές).

      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.